Rada: 2021 » 2021-05-18 RM 11 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Návrh rozpočtového opatření č. 5A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2021 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 822,09 KB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 5B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 3,29 MB
004 Vyhlášení zadávacího řízení na poskytování auditorských služeb na období 2021–2024.pdf Velikost: 2,21 MB
004-01 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na smlouvu o poskytování právních služeb.pdf Velikost: 1,39 MB
004-02 Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti FinReal Liberec- a. s..pdf Velikost: 1,16 MB
005 Výjimka z Obecně závazné vyhlášky SML č. 7-2011 (Statut města Liberec).pdf Velikost: 8,52 MB
006 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 730,72 KB
007 Majetkoprávní operace – prodloužení nájemní smlouvy .pdf Velikost: 735,32 KB
008 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků.pdf Velikost: 1,14 MB
009 Majetkoprávní operace – pacht pozemků .pdf Velikost: 1,23 MB
010 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,93 MB
011 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 916,94 KB
012 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 377,57 KB
013 Schválení výjimky ze směrnice 3RM – vyhotovení znaleckých posudků v souvislosti s převodem spoluvlastnických podílů bytovým družstvům.pdf Velikost: 948,84 KB
014 Schválení výsledku výběrového řízení na modernizaci společných prostor BD Nad Sokolovnou 616.pdf Velikost: 915,31 KB
015 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci 7 výtahů v bytových domech ul. Seniorů a Burianova- Liberec.pdf Velikost: 1,73 MB
016 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – Státní pozemkový úřad.pdf Velikost: 4,66 MB
019 Souhlas s účastí Základní školy- Liberec- Aloisina výšina 642- p. o.- v projektu.pdf Velikost: 1,01 MB
020 Memorandum mezi SML a MO Vratislavice.pdf Velikost: 937,21 KB
021 Dodatky SOHZ pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury- zdravotních a sociálních služeb pro rok 2021.pdf Velikost: 2,29 MB
022 Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 384,93 KB
023 Žádost Bytového družstva VLNAŘSKÁ.pdf Velikost: 3,57 MB
024 Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy.pdf Velikost: 1,46 MB
025 Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA- z. ú.- na protidrogové služby.pdf Velikost: 1,94 MB
026 Poskytnutí dotace organizaci Most k naději- z. s.- na protidrogové služby.pdf Velikost: 1,84 MB
027 Zrušení paušální náhrady nákladů a provozního poplatku za obřady manželství-registrované partnerství.pdf Velikost: 376,56 KB
028 Jmenování členů Řídicího výboru ITI za statutární město Liberec.pdf Velikost: 500,85 KB
029 Schválení seznamu dodavatelů- jež budou vyzváni k podání nabídky v rámci VZMR na bourací práce k projektu Sociální bydlení města Liberce – Na Žižk.pdf Velikost: 377 KB
030-01 Schválení dodatku č. 4 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku- .pdf Velikost: 1,32 MB
031 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM – na plochy pro kompostování v Londýnské ulici v Liberci.pdf Velikost: 2,26 MB
032 Protipovodňová opatření města Liberec – výběr dodavatele projektové dokumentace .pdf Velikost: 12,47 MB
033 Aktualizace interního předpisu pro zřizování služebností.pdf Velikost: 604,75 KB
034 Schválení investičního plánu a vydání souhlasu zřizovatele s investičním úvěrem TSML- p. o..pdf Velikost: 1,65 MB
035 Majetkoprávní operace – přijetí daru – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 4,18 MB
036 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 540,43 KB
037 Schválení pokynu zřizovatele SML příspěvkové organizaci TSML na akci -Souvislé údržby 2021-.pdf Velikost: 2,17 MB
038 Odstoupení od smluv o přeložkách ČEZ – ul. Rychtářská a ul. Kunratická.pdf Velikost: 4,24 MB
039 Dodatky ke smlouvě o spolupráci – Slévárna Ostašov .pdf Velikost: 5,58 MB
040 Přejmenování parku Jablonecká na Park Paměti národa.pdf Velikost: 2,26 MB
041 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti IQLANDIA- o. p. s..pdf Velikost: 6,26 MB
042 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci Velká cena Liberce 2021.pdf Velikost: 3,13 MB
043 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na mezinárodní festival sportovních filmů SPORTFILM LIBEREC 2021.pdf Velikost: 3,88 MB
044 Návrh na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2021.pdf Velikost: 2,61 MB
045 Návrh na udělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům v roce 2021.pdf Velikost: 4,74 MB
045-01 Městský plavecký bazén Liberec – varianty dalšího provozu.pdf Velikost: 17,28 MB
045-02 Vyjádření SML z pozice člena družstva – BD Starý Harcov.pdf Velikost: 628,98 KB
045-03 Memorandum o spolupráci při zařazení tratě Görlitz – Liberec – Praha do evropské sítě TEN-T.pdf Velikost: 1,45 MB
046 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 1,4 MB
046-01 Delegace na valnou hromadu Severočeské vodárenské společnosti- a. s..pdf Velikost: 15,24 MB
047 Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2021.pdf Velikost: 1,04 MB
048 Hodnocení 4. ZM – 29. 4. 2021.pdf Velikost: 1,12 MB
049 Organizační zajištění 5. ZM – 27. 5. 2021.pdf Velikost: 303,62 KB
201 Informace o přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.pdf Velikost: 2,85 MB