Rada: 2021 » 2021-04-06 RM 8 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou – změna usnesení – záměr prodeje p. p. č. 2540.pdf Velikost: 606,14 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 3,4 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 7,02 MB
006 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 3,14 MB
007 Majetkoprávní operace – záměr úplatného převodu pozemku p. č. 744- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 9,67 MB
008 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 9,51 MB
009 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků .pdf Velikost: 2,82 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Růžodol I za k. ú. Horní Hanychov .pdf Velikost: 3,14 MB
011 Majetkoprávní operace – zrušení smlouvy o výpůjčce pozemku.pdf Velikost: 1020,83 KB
012 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,25 MB
013 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 2,87 MB
015 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – DDM Větrník Liberec – výměna části oken a dveří.pdf Velikost: 1,5 MB
017 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele-ředitelky mateřské školy .pdf Velikost: 655,02 KB
018 Platové postupy ředitelů základních a mateřských škol 2021 .pdf Velikost: 378,94 KB
019 Souhlas se zapojením škol a školských zařízení do MAP III Liberecko.pdf Velikost: 415,56 KB
020 Žádosti o vyřazení majetku.pdf Velikost: 582,66 KB
021 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 781,57 KB
022 Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje- z. s.- na rok 2021.pdf Velikost: 1,2 MB
023 Poskytnutí individuální dotace Nábytkové bance Libereckého kraje- z. s.- na rok 2021 .pdf Velikost: 1,22 MB
024 Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku vybavení kuchyně MŠ Pastelka .pdf Velikost: 1,2 MB
025 Schválení dodatku č. 5 k SoD na stavbu MŠ Pastelka .pdf Velikost: 1,26 MB
026 Vyhodnocení ZŘ na stavební práce -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům B- (ul. Dr. Milady Horákové).pdf Velikost: 381,64 KB
027 Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2021 – rozdělení kvóty a podání žádosti o dotaci.pdf Velikost: 5,02 MB
028 Schválení stažení žádosti o podporu projektu IPRÚ -Centrum aktivního života-.pdf Velikost: 2,2 MB
030 Výroční zpráva za rok 2020 a Akční plán MA21 pro rok 2021.pdf Velikost: 2,31 MB
031 Schválení dodatku č. 3 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku-.pdf Velikost: 1,34 MB
032 Porušení rozpočtové kázně v rámci MS 2009.pdf Velikost: 3,68 MB
033 Stezka pro chodce a cyklisty Odra – Nisa – dohoda o ukončení smluvního vztahu .pdf Velikost: 1,55 MB
034 Dodatek č. 1 a č. 2 memoranda o vzájemné spolupráci při výstavbě objektu -Přestupní terminál veřejné dopravy včetně zázemí a Parkovací dům včetně .pdf Velikost: 1,84 MB
035 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce části pozemku p. p. č. 436-3 mezi statutárním městem Liberec a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.pdf Velikost: 1,97 MB
036 Smlouva o výpůjčce pozemků na -zřízení staveniště- vstupu a vjezdu pro stavbu I-35 Liberec- úprava úseku Klatovská – Košická-.pdf Velikost: 3,46 MB
037 Oprava veřejného osvětlení ulice Včelařská- Dožínková a Žitavská.pdf Velikost: 3,64 MB
038 Oprava veřejného osvětlení ulice Za Domovem.pdf Velikost: 1,44 MB
039 Oprava veřejného osvětlení ulice Na Okruhu- Horská.pdf Velikost: 1,82 MB
040 Aktualizace zřizovací listiny TSML- p. o..pdf Velikost: 876,73 KB
041 Připojení Krematoria Liberec na metropolitní optickou síť.pdf Velikost: 3,05 MB
042 Darovací smlouva – stavba k. ú. Rochlice u Liberce -vyřazená komunikace ev. č. III-2784- ul. České mládeže v k. ú. Rochlice u Liberce-.pdf Velikost: 2,22 MB
043 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.pdf Velikost: 2,14 MB
045 Změna nařízení stání vozidel 2021.pdf Velikost: 762,74 KB
046 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 1023,02 KB
047 Změna v personálním obsazení -Dozorčí rady Technických služeb města Liberec- p. o.- jako komise RM.pdf Velikost: 470,13 KB
048 Dohoda o standardech a úhradě nákladů akce -Oprava havarijního stavu mostu LB-147 Hanychovská- mezi SML a DPMLJ.pdf Velikost: 8,45 MB
049 Veřejná zakázka na kompletní zajištění akce -Liberecký Advent a Liberecké Velikonoce- a jejich doprovodného kulturního programu v letech 2021–2024.pdf Velikost: 2,86 MB
050 Žádost společnosti RENGL- s. r. o.- o odklad platby pachtovného.pdf Velikost: 12,53 MB
051 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na úpravu a údržbu Jizerské magistrály.pdf Velikost: 3,78 MB
052 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka v roce 2021.pdf Velikost: 2,64 MB
053 Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu za 2. pololetí 2020.pdf Velikost: 12,26 MB
054 Žádosti o poskytnutí příspěvků na rok 2021 z Dotačního fondu Libereckého kraje – -Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje-.pdf Velikost: 586,73 KB
055 Vyřazení a následná likvidace movitého majetku statutárního města Liberec.pdf Velikost: 5,91 MB
056 Výsledek zadávacího řízení na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů.pdf Velikost: 3,4 MB
057 Stěhování datového centra Uran – schválení záměru.pdf Velikost: 404,32 KB
058 Záměr zajištění prostor.pdf Velikost: 820,95 KB
059 Změna obsazení dozorčích rad (jako komisí RM) kulturních příspěvkových organizací města.pdf Velikost: 900,22 KB
060-01 Podnět – oprava ul. Volgogradská.pdf Velikost: 1,08 MB
201 Přehled poskytnutých peněžních darů za rok 2020.pdf Velikost: 280,05 KB