Rada: 2021 » 2021-03-16 RM 6 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 3,05 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 3,89 MB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 3A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2021 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 934,66 KB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 3C) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 3,24 MB
006 Inventarizační zpráva roku 2020.pdf Velikost: 2,88 MB
006-01 Refinancování směnečného programu.pdf Velikost: 4,92 MB
007 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení a neschválení záměru prodeje pozemku.pdf Velikost: 1,43 MB
008 Majetkoprávní operace – změna usnesení – bezúplatný převod – k. ú. Kunratice u Liberce.pdf Velikost: 1,46 MB
009 Majetkoprávní operace – změna rozsahu nájemní smlouvy na reklamu – ELSET- s. r. o..pdf Velikost: 731,23 KB
010 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1,95 MB
011 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,44 MB
012 Likvidace movitého majetku.pdf Velikost: 1,98 MB
013 Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 380,79 KB
014 Navýšení kapacity ZŠ- Liberec- Česká 354- p. o..pdf Velikost: 557,06 KB
017-01 Podání odvolání proti rozhodnutí Okresního soudu v Liberci v řízení vedeném pod sp. zn. 22 C 285-2019 .pdf Velikost: 634,55 KB
018 Zřízení řídicího výboru ITI.pdf Velikost: 1,13 MB
019 Aktualizace SUMF – Rámce udržitelné městské mobility.pdf Velikost: 6,77 MB
020 Vypsání VŘ na dodavatele stavby v projektu -Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní-.pdf Velikost: 384,68 KB
021 Schválení dodatku č. 4 k SoD na projektovou dokumentaci v rámci projektu Centrum aktivního života.pdf Velikost: 3,53 MB
022 Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě – vnitřní vybavení II v rámci projektu -Navýšení kapacit MŠ Pastelka-.pdf Velikost: 874,9 KB
023 Projektová příprava a návrh záměru etapizace realizace okolí Veseckého rybníku.pdf Velikost: 33,3 MB
023-01 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM – Zadávání veřejných zakázek SML dle čl. 7.12 Všeobecná.pdf Velikost: 2,39 MB
023-02 Koncept územní studie Textilana a vedení tramvajové trati v řešeném území.pdf Velikost: 23,15 MB
024 Průběžné vyhodnocení zimní údržby komunikací ve vlastnictví SML 2020-2021.pdf Velikost: 3 MB
025 Návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny rozpočtu SML na rok 2021 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,7 MB
026 Oprava veřejného osvětlení ulice Štursova a Josefinino údolí.pdf Velikost: 3,41 MB
027 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací.pdf Velikost: 3,91 MB
028 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na zpracování plánu dopravní obslužnosti.pdf Velikost: 1,58 MB
029 Záměr majetkoprávních operací ve věci dopravního napojení lokality Hluboká v Pilínkově.pdf Velikost: 1,78 MB
030 Operační plán letního čištění komunikací ve městě Liberec 2021.pdf Velikost: 2,01 MB
031 Plánovací smlouva – prodloužení chodníku ul. Primátorská.pdf Velikost: 2,67 MB
032 Dodatky ke smlouvě o spolupráci – Slévárna Ostašov.pdf Velikost: 7,03 MB
033 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 1,61 MB
033-01 Plánovaná koordinace uzavírek pozemních komunikací ve městě Liberec v roce 2021.pdf Velikost: 7,44 MB
034 Schválení smlouvy o spolupráci s partnery projektu Via Sacra.pdf Velikost: 722,88 KB
035 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu.pdf Velikost: 2,7 MB
035-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Technické muzeum Liberec.pdf Velikost: 5,14 MB
036 Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS- a. s.- za rok 2020.pdf Velikost: 720,65 KB
038 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s..pdf Velikost: 1,01 MB
038-01 Udělení plné moci právnímu zástupci delegovanému na valnou hromadu společnosti FinReal Liberec- a. s..pdf Velikost: 2,03 MB
039 Odstranění stánků na sídlišti Rochlice – postup odstranění hyzdících objektů.pdf Velikost: 1,06 MB
040 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu Liberec.pdf Velikost: 660,4 KB
041 Projekt Systém trvalé ochrany a prevence pro eliminaci rizik násilí na pracovišti.pdf Velikost: 843,5 KB
042 Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2021.pdf Velikost: 1,17 MB
043 Hodnocení 2. ZM – 25. 2. 2021.pdf Velikost: 1,07 MB
044 Organizační zajištění 3. ZM – 25. 3. 2021.pdf Velikost: 300,9 KB