Rada: 2021 » 2021-02-09 RM 3 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Žádost o výjimku – schválení smlouvy o nájmu střelnice pro výcvik strážníků městské policie.pdf Velikost: 368,79 KB
003 Projekty prevence kriminality v roce 2021.pdf Velikost: 381,77 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 2,06 MB
004-01 Aktualizační dodatek č. 16 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku .pdf Velikost: 1,22 MB
005 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1,64 MB
006 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 2,27 MB
007 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnost.pdf Velikost: 373,86 KB
008 Majetkoprávní operace – schválení splátkového kalendáře – Sdružení TULIPAN- z. s..pdf Velikost: 2,2 MB
009 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku- jehož součástí je stavba bez čp-če.pdf Velikost: 8,05 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Dolní Hanychov.pdf Velikost: 1,17 MB
011 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 1,78 MB
012 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 2,07 MB
013 Majetkoprávní operace – schválení podnájmů – kino Varšava.pdf Velikost: 1,43 MB
014 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol.pdf Velikost: 1,12 MB
015 Souhlas s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – MŠ -Korálek-- Liberec.pdf Velikost: 4,06 MB
016 Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby.pdf Velikost: 516,75 KB
017 Zpráva z kontrol za 4. Q 2020 a rok 2020.pdf Velikost: 2,84 MB
020 Schválení dodatku č. 2 k SoD na stavbu v rámci projektu Centrum aktivního života.pdf Velikost: 3,98 MB
021 Schválení stavebních prací na rekonstrukci studny v rámci projektu Centrum aktivního života.pdf Velikost: 650,45 KB
022 Schválení projektového záměru -Navýšení kapacit MŠ Malínek- .pdf Velikost: 705,78 KB
023 Vyhodnocení zadávacího řízení na procesní a personální audit v rámci projektu V092 .pdf Velikost: 436,65 KB
024 Doplnění podnětu k pořízení 111. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem.pdf Velikost: 1,79 MB
025 Návrh k pořízení 113. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 113-1–113-10.pdf Velikost: 3,92 MB
026 Smlouva o dílo na PD rekonstrukce ulice Sokolská.pdf Velikost: 6,69 MB
027 Tržní náměstí – ČEZ – smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení.pdf Velikost: 3,59 MB
028 Schválení nerovnoměrného čerpání neinvestičního příspěvku v roce 2021 pro Městské lesy Liberec- p. o..pdf Velikost: 793,73 KB
029 Schválení dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci se společností DIMATEX CS- spol. s r. o..pdf Velikost: 4,98 MB
030 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2021.pdf Velikost: 3,54 MB
031 Návrh na přidělení dotací z dotačního programu na podporu domovních čistíren odpadních vod.pdf Velikost: 3,05 MB
032 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě ev. č. DS202001149 na opravu Památníku obětem komunismu.pdf Velikost: 1,31 MB
033 Přijetí dotace ze SFŽP ČR na projekt -Liberec – Kateřinky – vrt HKH 1 – posilový zdroj pro místní část- Liberec- okres Liberec-.pdf Velikost: 892,26 KB
034 Protipovodňová opatření města Liberec.pdf Velikost: 161,1 MB
036 Záměr směny pozemků v k. ú. Kunratice u Liberce- nová zástavba.pdf Velikost: 1,21 MB
037 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností na akci -Napojení průmyslové zóny Jih na silnici I-35- Doubí Liberec-.pdf Velikost: 3,86 MB
038 Správa a provoz dětského dopravního hřiště v roce 2020.pdf Velikost: 1,5 MB
039 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 817,82 KB
040 Prominutí plateb za parkovací místa taxi .pdf Velikost: 451,49 KB
042 Havarijní stav mostu LB-147 Hanychovská a schválení finančního výdaje na opravu.pdf Velikost: 3,7 MB
043 Volba nového předsedy osadního výboru Kateřinky.pdf Velikost: 505,53 KB
044 Žádost kvalifikovaného akcionáře o svolání valné hromady společnosti FinReal Liberec.pdf Velikost: 821,19 KB
044-01 Optimalizace dopravy ve městě Liberec a přilehlém okolí.pdf Velikost: 417,53 KB
044-02 Bohemia JazzFest 2021 – žádost o podporu.pdf Velikost: 416,8 KB
045 Změna přílohy č. 4 usnesení rady města č. 1079-2020.pdf Velikost: 902,97 KB
046-01 Žádost o právní posouzení návrhu Dohody o vzájemném vypořádání mezi bytovými družstvy a statutárním městem Liberec – tzv. liberecká varianta .pdf Velikost: 700,81 KB