Rada: 2020 » 2020-12-01 RM 24 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Schválení návrhů rozpočtů na rok 2021 – MŠ.pdf Velikost: 16,16 MB
003 Schválení návrhů rozpočtů na rok 2021 – ZŠ- ZUŠ a DDM Větrník.pdf Velikost: 13,62 MB
004 Schválení návrhu rozpočtu na rok 2021 – příspěvkové organizace Městské lesy Liberec.pdf Velikost: 2,31 MB
005 Schválení návrhů rozpočtů neškolských příspěvkových organizací na rok 2021 .pdf Velikost: 1,89 MB
006 Schválení konečné účetní závěrky TSML- a. s. – k 30. 6. 2020.pdf Velikost: 3,62 MB
007 Dodatek č. 2 smlouvy o převodu činností (SML-TSML- p. o.) – aktualizace příloh č. 3 a 5- příloha č. 6.pdf Velikost: 1,71 MB
008 Návrh rozpočtového opatření č. 11C) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,05 MB
009 Schválení návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Liberec na rok 2021 .pdf Velikost: 1,02 MB
010 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. n-2020- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 5-2019 o místní.pdf Velikost: 1,38 MB
011 Návrh na pojištění DRONU.pdf Velikost: 1,05 MB
011-01 Návrh dodatku č. 15 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů.pdf Velikost: 1,25 MB
012 Schválení ročního příspěvku Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na pojistné smlouvy.pdf Velikost: 1,31 MB
012-01 Veřejná zakázka na nákup tepelné energie – tzv. JŘBÚ.pdf Velikost: 3,11 MB
013 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků včetně budovy – Potravinová banka LK- z. s..pdf Velikost: 17,96 MB
014 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 19,36 MB
015 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 3,06 MB
016 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Starý Harcov- Kunratice u Liberce.pdf Velikost: 1,89 MB
017 Majetkoprávní operace – záměr budoucího prodeje pozemku – DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 1,56 MB
018 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 3,56 MB
019 Nabídka nebytových prostor k pronájmu.pdf Velikost: 1,74 MB
020 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy nebytového prostoru – garáže .pdf Velikost: 709,72 KB
021 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1,87 MB
022 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,39 MB
023 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 388,7 KB
024 Pronájem pozemku od Státního pozemkového úřadu.pdf Velikost: 5,33 MB
025 Revokace usnesení schválení uzavření dodatku č. 2 na akci ZŠ Husova – modernizace kuchyně – stavba.pdf Velikost: 685,83 KB
026 Schválení uzavření dodatku č. 1 na akci demolice objektu na Soukenném nám. č. p. 866.pdf Velikost: 1,52 MB
026-01 Majetkoprávní operace – Směna nemovitostí – SYNER Group- a. s..pdf Velikost: 45,98 MB
027 Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA- z. ú.- a uzavření veřejnoprávní smlouvy.pdf Velikost: 2,62 MB
028 Poskytnutí dotace Potravinové bance Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1,15 MB
029 Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1,62 MB
030 Poskytnutí finančního daru z výtěžku likvidace nalezených věcí.pdf Velikost: 1,13 MB
031 Návrh na odpis pohledávky v bytové evidenci.pdf Velikost: 358,79 KB
032 Návrh na podání výpovědi z nájmu nebytového prostoru.pdf Velikost: 358,18 KB
033 Smlouva o provozu- údržbě a umístění nádob na použitý injekční materiál Fixpoint.pdf Velikost: 2,23 MB
034 Výpověď veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy.pdf Velikost: 1,35 MB
034-01 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt -Zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací Statutárního města Liberec nadregionálního výz.pdf Velikost: 1011,75 KB
034-02 Návrh rozpočtového opatření č. 11E) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města .pdf Velikost: 1,81 MB
035 Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za III. čtvrtletí 2020.pdf Velikost: 3,87 MB
036 Přijetí dokumentu Koncept rozvoje pro mezinárodní rozvojovou oblast Liberec – Žitava.pdf Velikost: 11,06 MB
037 Schválení bezúplatného převodu komponentů do depozitu Severočeského muzea Liberec.pdf Velikost: 817,38 KB
038 Vyhodnocení ZŘ na zpracování projektové přípravy pro projekt -Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov)- úsek Liberec- .pdf Velikost: 412,69 KB
039 Vyhodnocení ZŘ na dodavatele stavby v projektu -Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska-.pdf Velikost: 378,37 KB
040 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek SML zpracování PD na stávající budovu – MŠ Malínek .pdf Velikost: 1,43 MB
041 Schválení dodatku č. 4 k SoD na stavbu MŠ Pastelka .pdf Velikost: 2,32 MB
042 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce k projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům C- (Proboštská).pdf Velikost: 1,96 MB
043 Revokace usnesení rady města č. 121-2018 ze dne 16. 1. 2018 .pdf Velikost: 2,7 MB
044 Návrh rozpočtového opatření č. 11D) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci.pdf Velikost: 978,17 KB
044-01 Projekt krajinářských a sadových úprav Parkoviště P+R Pastýřská.pdf Velikost: 4,52 MB
044-02 Projekt -Regenerace sídliště Ruprechtice-.pdf Velikost: 12,89 MB
045 Schválení pokračování projektu výstavby podzemních kontejnerových stání.pdf Velikost: 4,56 MB
046 Obnova kulturní památky- Liberec Perštýn- spolupráce se soukromým sektorem.pdf Velikost: 2,9 MB
047 Realizace a spuštění provozu sběrného místa v Londýnské ulici.pdf Velikost: 382,77 KB
048 Schválení výběru zhotovitele na akci -Rekonstrukce dopadových ploch v parku Prokopa Holého-.pdf Velikost: 1,2 MB
049 Pokračování spolupráce s portálem Nevyhazujto.cz.pdf Velikost: 1,12 MB
050 Plánovací smlouva – Novostavba polyfunkčního objektu.pdf Velikost: 2,23 MB
051 Zajištění parkování 12 služebních vozidel .pdf Velikost: 653,29 KB
052 Hromadný podnět obyvatel ulice Březový vrch.pdf Velikost: 2,38 MB
053 Nákup kontejnerového vozidla pro zajištění údržby hřbitovů a RASAV.pdf Velikost: 3,67 MB
054 Odborný odhad kompenzace za DO pro rok 2021 a schválení dodatků ke smlouvám na financování DPMLJ v roce 2021.pdf Velikost: 3,19 MB
055 Správa a údržba parkovacího systému v roce 2019 .pdf Velikost: 373,81 KB
056 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2021.pdf Velikost: 2,01 MB
057 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2021.pdf Velikost: 1,54 MB
058 Darovací smlouva – Chodník- ul. Boženy Němcové.pdf Velikost: 1,82 MB
060 Smlouva o realizaci přípojky distribučního zařízení ČEZ – ul. Lukášovská.pdf Velikost: 7,83 MB
062 Založení příspěvkové organizace Technické služby – aktualizace zřizovací listiny č. 3.pdf Velikost: 1,15 MB
063 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci.pdf Velikost: 677,93 KB
064 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu za rok 2019.pdf Velikost: 2,08 MB
065 Sportovní areál Svojsíkova.pdf Velikost: 4,62 MB
066 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za r. 2019.pdf Velikost: 1,15 MB
067 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu akce Jizerská 50 – Energy Fest 2021.pdf Velikost: 3,46 MB
068 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML na podporu dětského sboru Severáček .pdf Velikost: 3,71 MB
069 Návrh rozpočtového opatření č. 11A) 2020 změny rozpočtu na rok 2020 v kompetenci ZM.pdf Velikost: 1,1 MB
069-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu vydání knihy o Ladislavu Duškovi- herci Divadla F. X. Šaldy.pdf Velikost: 1 MB
070 Dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu.pdf Velikost: 2,38 MB
071 Peněžité odměny pro velitele jednotek dobrovolných hasičů a jejich zástupce.pdf Velikost: 370,2 KB
071-01 Odpověď na žádost o převod majetku spoluvlastnického podílu na BD ALFA- BETA.pdf Velikost: 4,85 MB
071-02 Informace o přípravě Pravidel převodu spoluvlastnických podílů města na domech ve spoluvlastnictví s bytovými družstvy.pdf Velikost: 887,11 KB
072 Organizační zajištění 11. ZM – 10. 12. 2020.pdf Velikost: 303,86 KB
201 Závěrečné vypořádání TSML- a. s. – úkol dle pokynu z usnesení RM č. 603-2020.pdf Velikost: 295,78 KB
202 Komunitní práce Liberec- o. p. s. – aktuální složení správní a dozorčí rady organizace.pdf Velikost: 1,08 MB
203 Informace o stavu pořízení nového územního plánu Liberec.pdf Velikost: 584,53 KB