Rada: 2020 » 2020-11-16 RM 23 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Vyřazení a následná likvidace movitého majetku statutárního města Liberec.pdf Velikost: 363,26 KB
003 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 2949 a výkup p. p. č. 685_1- 1637 a 2885_15.pdf Velikost: 1023,25 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - bezúplatný převod p. p. č. 3650_10.pdf Velikost: 695,93 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou – změna usnesení – služebnost .pdf Velikost: 838,36 KB
006 Návrh rozpočtového opatření č. 10B) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,2 MB
007 Návrh rozpočtového opatření č. 10C) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 3,58 MB
008 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021.pdf Velikost: 1,39 MB
009 Návrh rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021.pdf Velikost: 2,21 MB
010 Návrh dodatku č. 14 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku podnikatelů.pdf Velikost: 1,06 MB
011 Majetkoprávní operace - prodej pozemku v k. ú. Kateřinky u Liberce.pdf Velikost: 1,87 MB
012 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 2,03 MB
013 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 13,87 MB
014 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 4,79 MB
015 Majetkoprávní operace - záměr převodu části pozemku k. ú. Machnín.pdf Velikost: 1,21 MB
016 Majetkoprávní operace - záměr převodu pozemků k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 3,09 MB
017 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - areál býv. Očního sanatoria Machnín.pdf Velikost: 39,88 MB
018 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitostí od ČR-ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 3,68 MB
019 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 12,48 MB
020 Majetkoprávní operace - pronájem pozemku - k. ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 801,89 KB
021 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 941,5 KB
022 Majetkoprávní operace - pacht pozemků .pdf Velikost: 1,19 MB
023 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1,84 MB
024 Majetkoprávní operace - změna usnesení - pacht a výpůjčka pozemků .pdf Velikost: 554,69 KB
025 Majetkoprávní operace – služebnost – k. ú. Machnín.pdf Velikost: 622,19 KB
026 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,29 MB
027 Revokace usnesení - prominutí nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19 dle usnesení Vlády ČR k programu COVID - Nájemné.pdf Velikost: 3,52 MB
028 Záměr budoucí směny pozemků - k. ú. Rochlice u Liberce a k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,92 MB
029 Schválení uzavření dodatku č. 2 na akci ZŠ Husova – modernizace kuchyně – stavba.pdf Velikost: 679,93 KB
030 Nevyužití předkupního práva – zahradní chatka – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,65 MB
031 Souhlas s prodloužením smlouvy o nájmu budovy s nebytovými prostory a části pozemků pro Zoologickou zahradu Liberec- p. o..pdf Velikost: 596,74 KB
032 Rezignace na funkce členů dozorčí rady Komunitních prací Liberec- o. p. s.- a jmenování nového člena.pdf Velikost: 449,79 KB
033 Partnerství v projektu organizace Comunités- z. s.- s názvem -Roma Development-.pdf Velikost: 2,7 MB
034 Navýšení kapacity Základní školy- Liberec- Kaplického 384- p. o. .pdf Velikost: 388,83 KB
035 Prodloužení nájmu bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 375,76 KB
035-01 Návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Liberec .pdf Velikost: 367,01 KB
035-02 Externí pronájem kancelářských prostor pro Centrum bydlení v Liberci.pdf Velikost: 1,05 MB
036 Návrh společnosti Interma BYTY- akciová společnost na budoucí uspořádání právních vztahů k bytovým domům ze dne 28. 8. 2020.pdf Velikost: 1,46 MB
037 Majetkoprávní operace - vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích.pdf Velikost: 7,6 MB
038 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury.pdf Velikost: 6,03 MB
039-01 Urbanisticko-architektonické řešení komplexu nového sběrného dvora- RE-USE centra a budoucí kompostárny.pdf Velikost: 1,07 MB
040 Schválení dodatku č. 10 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec.pdf Velikost: 3,02 MB
042 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících na stavbu -Parkoviště P + R Pastýřská- – S.pdf Velikost: 1,89 MB
044 Podélné parkování na chodníku v ul. Gen. Píky.pdf Velikost: 1,87 MB
045 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě.pdf Velikost: 1,91 MB
046 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 580,62 KB
047 Schválení projektového záměru v rámci IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou.pdf Velikost: 2,24 MB
048 Změna v personálním obsazení -Dozorčí rady Technických služeb města Liberec- p. o.- jako komise RM.pdf Velikost: 430,53 KB
049 Návrh na vyřazení zboží ze skladu propagace a ze skladu zboží informačního centra.pdf Velikost: 1,01 MB
050 Schválení smlouvy o reklamě mezi spolkem TJ Sokol Doubí- z. s.- a firmou Rikyway- s. r. o..pdf Velikost: 3,63 MB
051 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na obnovu -Prostoru k poctě architekta Adolfa Loose-.pdf Velikost: 2,73 MB
052 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na pokrytí ztrát položky Energie a Média společnosti JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ- spol. s r. o. .pdf Velikost: 1,78 MB
053 Poskytování služeb humanitární pomoci v době SARS CoV-2.pdf Velikost: 10,09 MB
054 Zajištění základní péče pro osoby bez domova- které mají nařízenou karanténu .pdf Velikost: 2,98 MB
055 Manažerské řízení projektu – Rozšíření výstražných systémů SML.pdf Velikost: 864,25 KB
056 Nákup tří vozidel pro potřeby statutárního města Liberec.pdf Velikost: 2,18 MB
057 Poskytnutí daru pro rodinu Šírových z Františkova – změna smlouvy.pdf Velikost: 1,5 MB
058 Statut rady pro klima.pdf Velikost: 544,64 KB
058-01 Žádost o mimořádnou finanční spoluúčast na provozu areálu Sportpark Liberec.pdf Velikost: 1,56 MB
058-02 Věrnostní program Teplárny Liberec na roky 2021-2025.pdf Velikost: 2,25 MB
058-03 Žádost o převod majetku spoluvlastnického podílu na BD ALFA- BETA.pdf Velikost: 3,51 MB
059 Žádost o svolání valné hromady společnosti DPMLJ- a. s. .pdf Velikost: 1,19 MB
060 Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec .pdf Velikost: 4,32 MB
061 Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2021.pdf Velikost: 1,35 MB
062 Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2020.pdf Velikost: 1,19 MB
063 Hodnocení 9. ZM - 22. 10. 2020.pdf Velikost: 1,05 MB
064 Organizační zajištění 10. ZM – 26. 11. 2020.pdf Velikost: 305,45 KB
201 Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 na projekt -Stabilizace a revitalizace Lesoparku Fibichova- a projekt -N.pdf Velikost: 872,45 KB