Zastupitelstvo: 2020 » 2020-10-22 ZM 9 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – prodej podílu na stav. pozemku k bytové jednotce.pdf Velikost: 693,59 KB
004 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 801,39 KB
005 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Kunratice u Liberce.pdf Velikost: 1,03 MB
006 Majetkoprávní operace – nabytí pozemků formou daru – k. ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 722,31 KB
007 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Liberec za k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 1,02 MB
008 Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 815 KB
009 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 1,64 MB
010 Majetkoprávní operace – prodej pozemků – k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 839,96 KB
011 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 666,13 KB
012 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 7,06 MB
013 Majetkoprávní operace – záměr výkupu části pozemku – k. ú. Liberec (Wintrova ul.) .pdf Velikost: 714,91 KB
014 Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,93 MB
015 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s..pdf Velikost: 484,48 KB
016 Návrh odpovědi na písemnost adresovanou Zastupitelstvu města Liberec.pdf Velikost: 363,71 KB
017 Vydání 112. změny územního plánu města Liberec – Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.pdf Velikost: 5,15 MB
018 Fond pro obnovu hist. cenných objektů v MPZ a zóně intenzivní péče.pdf Velikost: 3,67 MB
019 Přijetí účelové investiční dotace od MV ČR – GŘ HZS ČR a schválení vlastního podílu města.pdf Velikost: 11,25 MB
020 Doplnění projektu -Parkovací dům- do strategického rámce městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023 (SUMF) a do Akčního plánu.pdf Velikost: 3,4 MB
020 Doplnění projektu -Parkovací dům- do strategického rámce městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2017–2023 (SUMF) a do Akčního plánu.pdf Velikost: 3,4 MB
021 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace k ukončenému projektu -Volnočasové plochy Liberec I-.pdf Velikost: 7,6 MB
022 Schválení poskytnutí finančního daru na rekonstrukci ptačí poslechové vyhlídky v prostoru lesíku -Opičák- pro ZO ČSOP Armillaria.pdf Velikost: 892,96 KB
023 Schválení ručitelského prohláąení k úvěrové smlouvě mezi DPMLJ a Raiffeisenbank.pdf Velikost: 3,23 MB
023 Schválení ručitelského prohlášení k úvěrové smlouvě mezi DPMLJ a Raiffeisenbank.pdf Velikost: 3,95 MB
024 Změny v personálním obsazení výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec .pdf Velikost: 456,86 KB
025 Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch.pdf Velikost: 610,09 KB
026 Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a vyměřeného penále – IQLANDIA- o. p. s..pdf Velikost: 1,04 MB
026-01 Uzavření dodatku č. 2 ke koncesní smlouvě mezi statutárním městem Liberec a společností SFM Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 20,01 MB
027 Plnění usnesení zastupitelstva za III. čtvrtletí roku 2020.pdf Velikost: 962,03 KB
028 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města - 24. 9. 2020.pdf Velikost: 3,23 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 9A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 679,18 KB
202 Provozně ekonomická analýza provozování Sportparku Liberec.pdf Velikost: 1,49 MB
203 Přijetí dotace na podporu k projektu SFŽP -Územní studie krajiny pro ORP Liberec-.pdf Velikost: 1,27 MB
204 Vyúčtování příspěvku poskytnutého SML společnosti SFM Liberec- s. r. o. .pdf Velikost: 23,25 MB
205 Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2020.pdf Velikost: 804,94 KB