Rada: 2020 » 2020-10-13 RM 20 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Návrh rozpočtového opatření č. 9A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,19 MB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 2,28 MB
004 Dodatek č. 24 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001.pdf Velikost: 682,77 KB
005 Majetkoprávní operace - prodej podílu na stav. pozemku k bytové jednotce.pdf Velikost: 1,46 MB
006 Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku - k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1,31 MB
007 Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemku - k. ú. Kunratice u Liberce.pdf Velikost: 1,42 MB
008 Majetkoprávní operace - nabytí pozemků formou daru - k. ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 1,33 MB
009 Majetkoprávní operace - směna pozemků - k. ú. Liberec za k. ú. Frantiąkov u Liberce.pdf Velikost: 1,82 MB
010 Majetkoprávní operace - prodej pozemku - k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 1,53 MB
011 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,45 MB
012 Majetkoprávní operace - prodej pozemků - k. ú. Horní Růľodol.pdf Velikost: 1,39 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,19 MB
014 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 9,36 MB
015 Majetkoprávní operace - záměr výkupu části pozemku - k. ú. Liberec (Wintrova ul.) .pdf Velikost: 1,3 MB
017 Majetkoprávní operace - sluľebnosti.pdf Velikost: 1,55 MB
018 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na dodávku nové centrální překáľky do Skateparku včetně.pdf Velikost: 605,56 KB
019 Předloľení a schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na veřejnou zakázku s názvem -Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu v.pdf Velikost: 710,79 KB
024 Zápis do kroniky města Liberec za rok 2019.pdf Velikost: 363,86 KB
026-01 Souhlas s čerpáním investičního fondu a účastí Zoologické zahrady Liberec v projektech.pdf Velikost: 1,35 MB
026-02 Schválení prodlouľení doby realizace projektu -Taxík Maxík-.pdf Velikost: 6,49 MB
027 Návrh odpovědi na písemnost adresovanou Zastupitelstvu města Liberec.pdf Velikost: 363,58 KB
028 Schválení dodatku č. 1 k SoD na úpravu zahrady M© Motýlek.pdf Velikost: 1,16 MB
029 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace k ukončenému projektu -Volnočasové plochy Liberec I-.pdf Velikost: 6,09 MB
030 Doplnění projektu -Parkovací dům- do strategického rámce městské mobility Liberec - Jablonec nad Nisou 2017-2023 (SUMF) a do Akčního plánu.pdf Velikost: 3,6 MB
031 Vydání 112. změny územního plánu města Liberec - Zdravotnická záchranná sluľba Libereckého kraje.pdf Velikost: 5,48 MB
032 Návrh úprav veřejného prostranství v lokalitě Dubový vrch.pdf Velikost: 17,02 MB
033 Schválení poskytnutí finančního daru na rekonstrukci ptačí poslechové vyhlídky.pdf Velikost: 1,17 MB
034 Operační plán zimní údrľby komunikací ve městě Liberec pro zimní období 2020-2021.pdf Velikost: 1,37 MB
035 Oprava VO Doubská a Rolnická výjimka .pdf Velikost: 3,02 MB
036 Schválení výsledku VŘ na zakázku -Odtah a úschova vozidel a likvidace autovraků- .pdf Velikost: 834,87 KB
037 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 785,09 KB
038 Rozdělení sluľeb sportovním klubům ve sportovním areálu Jeątěd v sezóně 2020-2021.pdf Velikost: 3,91 MB
039 ®ádost o prominutí povinnosti odvodu za poruąení rozpočtové kázně a vyměřeného penále - IQLANDIA- o. p. s. .pdf Velikost: 1,38 MB
040 Přijetí daru od Libereckého kraje.pdf Velikost: 1,3 MB
041 Přijetí účelové investiční dotace od MV ČR - GŘ HZS ČR a schválení vlastního podílu města.pdf Velikost: 11,58 MB
042 Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí pro kamerový a dohledový systém.pdf Velikost: 2,86 MB
043 Realizace projektů participativního rozpočtu Technickými sluľbami města Liberec- p. o..pdf Velikost: 2 MB
044 Realizace projektů participativního rozpočtu Městskými lesy- p. o..pdf Velikost: 1,59 MB
045 Změna v personálním obsazení pracovní skupiny Rada pro klima.pdf Velikost: 716,42 KB
046 Provozně ekonomický model provozování sportovního parku Liberec.pdf Velikost: 1,82 MB
047 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s. .pdf Velikost: 516,7 KB
048 Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2020.pdf Velikost: 1,05 MB
049 Hodnocení 8. ZM - 24. 9. 2020.pdf Velikost: 1,07 MB
050 Organizační zajiątění 9. ZM - 22. 10. 2020.pdf Velikost: 303,84 KB
201 Vyúčtování příspěvku poskytnutého SML společnosti SFM Liberec- s. r. o. .pdf Velikost: 23,56 MB
202 Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2020.pdf Velikost: 1,13 MB