Rada: 2020 » 2020-08-18 RM 16 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Směrnice 22RM – Hospodaření s dlouhodobým majetkem.pdf Velikost: 5,68 MB
003 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 6,31 MB
004 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 3,38 MB
005 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – Státní pozemkový úřad – přístup ke kostelu sv. Vojtěcha.pdf Velikost: 3,87 MB
006 Majetkoprávní operace – prodej pozemků včetně budov – Krajská nemocnice Liberec.pdf Velikost: 26,46 MB
007 Majetkoprávní operace – směna pozemků – Krajská nemocnice Liberec.pdf Velikost: 11,58 MB
008 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod částí pozemků – Liberecký kraj.pdf Velikost: 1,28 MB
009 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 19,98 MB
010 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Pilínkov.pdf Velikost: 14,45 MB
011 Majetkoprávní operace – výkup částí pozemků v k. ú. Karlinky (ul. Irkutská) .pdf Velikost: 19,44 MB
012 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Pilínkov.pdf Velikost: 10,47 MB
013 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 16,5 MB
014 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 7,13 MB
015 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků včetně stavby – Potravinová banka LK.pdf Velikost: 1,5 MB
016 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,56 MB
017 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 20,08 MB
018 Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – Konopná 1232-6- Liberec 14.pdf Velikost: 793,03 KB
019 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 5,93 MB
020 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 2,42 MB
021 Prominutí nájemného v souvislosti s epidemií COVID-19 dle usnesení Vlády ČR k programu COVID – Nájemné.pdf Velikost: 2,31 MB
022 Prominutí plateb nájemného v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným z důvodu výskytu koronaviru (SARS CoV-2) dle stanoviska MV ČR.pdf Velikost: 5,14 MB
023 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod čtyř kamenných soch na Severočeské muzeum Liberec .pdf Velikost: 1,71 MB
024 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – zajištění oprav a výměny požárních dveří.pdf Velikost: 562,94 KB
025 Předložení a schválení uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem -Rekonstrukce a stavební úpravy Městského plaveckého bazénu.pdf Velikost: 597,39 KB
026 Externí pronájem volebních místností.pdf Velikost: 6,43 MB
028 Platové postupy ředitelů základních a mateřských škol .pdf Velikost: 383,23 KB
029 Úprava statutu Řídicí pracovní skupiny komunitního plánování sociálních služeb regionu Liberec.pdf Velikost: 1,01 MB
030 Přidělení bytu ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 1,03 MB
031 Účetní odpis promlčené pohledávky.pdf Velikost: 835,69 KB
031-01 Zápis školní vývařovny a zápis školní výdejny do rejstříku škol a školských zařízení a aktualizace zřizovací listiny Základní školy- Liberec- Č.pdf Velikost: 1,11 MB
032 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Botanické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,98 MB
033 Aktualizace dokumentu směrnice rady č. 11RM Postup při poskytování veřejné podpory statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 1,01 MB
034 Vyřazení a následná likvidace movitého majetku statutárního města Liberec .pdf Velikost: 773,97 KB
035 Prodloužení projektu -Hodnoty ekosystémových služeb- biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan- Liberce a Děčína (.pdf Velikost: 12,34 MB
036 Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu k projektu -Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov)- úsek Liberec- .pdf Velikost: 385,63 KB
037 Schválení projektu Zahradní kompostéry pro občany – 3. etapa .pdf Velikost: 909,66 KB
038 Revokace části usnesení č. 672-2020 RM projektu -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku-.pdf Velikost: 374,37 KB
039 Schválení dodatku č. 3 k SoD na stavbu MŠ Pastelka.pdf Velikost: 400,5 KB
041 Vyhlášení zadávacího řízení na procesní a personální audit v rámci projektu V092 .pdf Velikost: 401,44 KB
042 Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F (Žitavská ul.) – schválení splátkového kalendáře .pdf Velikost: 931,49 KB
043 Zrušení ZŘ na dodavatele stavby v projektu „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska“ .pdf Velikost: 583,46 KB
044 Opětovné vypsání ZŘ na dodavatele stavby v projektu „Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska“ .pdf Velikost: 380,73 KB
045 Vyhodnocení ZŘ na stavební práce -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům C- (Proboštská 268-1) .pdf Velikost: 386,71 KB
045-01 Schválení postupu v rámci vybudování komunikace ke kamenolomu Ligranit.pdf Velikost: 20,55 MB
046 Záměr vzniku „Fond pro obnovu hist. cenných objektů v městské památkové zóně a zóně intenzivní péče-.pdf Velikost: 3,39 MB
047 Zásady statutárního města Liberec pro výstavbu ve městě.pdf Velikost: 718,45 KB
048 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace organizaci Šance zvířatům- z. s.- a posun termínu vrácení nevyčerpané dotace nebo její části a ode.pdf Velikost: 3,63 MB
049 Dodatek č. 2 ke smlouvě o pronájmu pozemku za účelem umístění reklamního zařízení v RASAV – CMG outdoor.pdf Velikost: 1,08 MB
050 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 1,14 MB
051 Schválení vypsání VŘ – odtah a úschova autovraků.pdf Velikost: 1,49 MB
052 Revokace usnesení o vypsání ZŘ a schválení přímého zadání prací příspěvkové organizaci TSML.pdf Velikost: 982,19 KB
053 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností.pdf Velikost: 4,51 MB
054 Dodatek č. 3 k rámcové smlouvě o financování projektu „Parkovací informační a navigační systém v Liberci-.pdf Velikost: 7,65 MB
055 Hromadný podnět na instalaci příčných prahů – ul. Žitná.pdf Velikost: 2,23 MB
056 Řád veřejných pohřebišť ve městě Liberci.pdf Velikost: 1,38 MB
057 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby s firmou Gasservis Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 1009,02 KB
058 Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 9. 2020.pdf Velikost: 374,31 KB
059 Záměr snížení nájemného dle nájemní smlouvy společnosti TMR Ještěd- a. s.- o provozování areálu Ještěd v Liberci.pdf Velikost: 5,34 MB
060 Smlouva o spolupráci se společností TMR Ještěd- a. s..pdf Velikost: 1,69 MB
061 Uzavření smlouvy o poskytování právních služeb mezi statutárním městem Liberec a advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS- s. r. o. .pdf Velikost: 985,99 KB
062 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na mezinárodní festival sportovních filmů Sportfilm Liberec 2020.pdf Velikost: 2,61 MB
063 Uzavření licenční smlouvy s Krajskou hygienickou stanicí.pdf Velikost: 606,06 KB
064 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území SML – aktualizace 2020.pdf Velikost: 2,37 MB
065 Zpráva o výsledku hlasování participativního rozpočtu.pdf Velikost: 12,31 MB
066 Memorandum o majetkovém vstupu Města Frýdlant do KNL.pdf Velikost: 1,44 MB
067 Uzavření smlouvy s Českou poštou- s. p.- o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby -Zásilky s obsahem hlasovacích lístků- pro .pdf Velikost: 917,05 KB
068 Vyhodnocení zadávacího řízení -Dodávka dopravního automobilu pro JSDH Vratislavice nad Nisou-.pdf Velikost: 364,02 KB
069 Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci.pdf Velikost: 662,54 KB
070 Plnění usnesení rady města za měsíc červen roku 2020.pdf Velikost: 1,24 MB
071 Hodnocení 6. ZM – 25. 06. 2020.pdf Velikost: 1,15 MB
072 Organizační zajištění 7. ZM – 3. 9. 2020.pdf Velikost: 302,09 KB
201 Stanovení ochranného pásma tunelu Liberec.pdf Velikost: 2,41 MB
202 Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí roku 2020.pdf Velikost: 1004,09 KB