Rada: 2020 » 2020-07-14 RM 15 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 3,78 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – změna usnesení – služebnost.pdf Velikost: 1,22 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 3037_3.pdf Velikost: 1,37 MB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1013,81 KB
006 Návrh dodatku č. 11 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku.pdf Velikost: 1013,44 KB
007 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na smlouvu o poskytování služeb v oblasti ekonomické .pdf Velikost: 961,17 KB
007-01 Návrh dodatku č. 12 k pojistné smlouvě č. 899-26238-15.pdf Velikost: 1,09 MB
008 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 6,25 MB
009 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,59 MB
010 Majetkoprávní operace – výpůjčka a pacht pozemků .pdf Velikost: 1,07 MB
011 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – kino Varšava – modernizace topení.pdf Velikost: 867,8 KB
012 Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace a energetické úspory ZŠ Sokolovská.pdf Velikost: 607,28 KB
012-01 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – MŠ Dětská – odstranění následků škodní události.pdf Velikost: 2,25 MB
012-02 Schválení výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem -Obnova vnějšího pláště budovy – výměna oken – Radnice Magistrát města Libere.pdf Velikost: 1,2 MB
016 Navýšení kapacity MŠ -Motýlek-- Liberec- Broumovská 840-7- příspěvková organizace.pdf Velikost: 557,87 KB
017 Prodloužení nájmu u bytů a přidělení ubytování nízkého standardu ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 376,23 KB
018 Poskytnutí dotace Oblastní charitě Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 864,37 KB
019 Sleva 30 % z ceny nájmu za duben až červen 2020 nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 1,43 MB
020 Žádost ředitelky Divadla F. X. Šaldy Liberec- příspěvkové organizace- o souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor.pdf Velikost: 3,5 MB
021 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,26 MB
022 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Naivního divadla Liberec- p. o. .pdf Velikost: 1,17 MB
023 Vyloučení účastníků a zrušení ZŘ na dodávku vnitřního vybavení k projektu MŠ Pastelka.pdf Velikost: 384,3 KB
024 Opětovné vypsání ZŘ na dodávku vnitřního vybavení k projektu MŠ Pastelka .pdf Velikost: 383,18 KB
025 Schválení dodatku č. 2 k SoD na stavbu MŠ Pastelka .pdf Velikost: 384,26 KB
026 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce k projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E-.pdf Velikost: 384,98 KB
027 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na akci -ZŠ Liberec- Aloisina výšina – realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad.pdf Velikost: 378,86 KB
028 Výjimka ze směrnice RM na externí podporu ke strategii v rámci projektu Liberec plánuje chytře a zodpovědně .pdf Velikost: 1,13 MB
029 Výjimka ze směrnice RM na nákup eDesky v rámci projektu Liberec plánuje chytře a zodpovědně.pdf Velikost: 1,38 MB
030 Schválení Strategie komunikace a propagace SUMP.pdf Velikost: 1,31 MB
030-01 Vyhodnocení ZŘ na stavební práce v rámci projektu Centrum aktivního života .pdf Velikost: 379,21 KB
030-02 Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce pro projekt -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku-.pdf Velikost: 380,16 KB
031 Majetkoprávní operace – návrh vypořádání spoluvlastnických podílů na pozemcích.pdf Velikost: 6,96 MB
031-01 Vyhodnocení ZŘ na TDS a BOZP v rámci projektu Centrum aktivního života.pdf Velikost: 378,26 KB
031-02 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML dle čl. 7.12 Všeobecná výjimka pro RM na zhotovení projektové dokumentace pro ak.pdf Velikost: 1,75 MB
032 Memorandum – přestavba propustku pod železniční tratí u arény.pdf Velikost: 1,45 MB
032-01 Dohoda o užívání pozemků areálu bývalé lesní školky a srubu.pdf Velikost: 985,7 KB
032-02 Návrh etapizace výstavby protipovodňových opatření města Liberec – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.pdf Velikost: 2,5 MB
032-03 Vyhlášení veřejné sbírky.pdf Velikost: 367,68 KB
032-04 Schválení přijetí finančního daru od společnosti DENSO MANUFACTURING CZECH- s. r. o..pdf Velikost: 765,12 KB
032-05 Oprava zakrytého koryta Jizerského potoka v areálu WEREA- s. r. o.- revokace usnesení.pdf Velikost: 7,08 MB
033 Bezplatné parkování pro elektromobily a sdílené automobily .pdf Velikost: 1,51 MB
034 Bezplatné vydání 2 ks parkovacích karet pro spolek Mareva- z. s. .pdf Velikost: 12,41 MB
035 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizace stavby Revis – Praha- s. r. o..pdf Velikost: 3,23 MB
036 Likvidace movitého majetku.pdf Velikost: 570,59 KB
037 Dětřichovská – hromadný podnět na umístění zpomalovacích retardérů.pdf Velikost: 2,17 MB
038 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 1,5 MB
039 Oprava světelného signalizačního zařízení LB.08 Londýnská – Ostašovská Liberec.pdf Velikost: 1,97 MB
040 Žádost Týmu silniční bezpečnosti o zápůjčku prostor dětského dopravního hřiště.pdf Velikost: 5,55 MB
041 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro společnost Liberecká IS- a. s..pdf Velikost: 1,99 MB
042 Žádost o odpuštění nájmu RASAV – EVENT media- s. r. o. – NN Night Run a Avon běh 2020.pdf Velikost: 687,28 KB
043 Žádost o snížení povolené rychlosti a zákaz průjezdu nákladních automobilů na místní komunikaci Americká.pdf Velikost: 969,42 KB
044 Vypsání ZŘ na zakázku -Souvislá údržba po opravách IS – ul. U Opatrovny a U Krematoria-.pdf Velikost: 5,45 MB
045 Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019 – Jablonec.pdf Velikost: 1,29 MB
046 Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové dopravě pro rok 2020 mezi statutárním městem Liberec a Libereckým krajem.pdf Velikost: 1,42 MB
047 Vyhodnocení dopravní obslužnosti 2019.pdf Velikost: 3,22 MB
048 Dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné autobusové dopravě.pdf Velikost: 1,49 MB
049 Souhlas s poskytnutím nákladů na údržbu tramvajové trati.pdf Velikost: 1,24 MB
051 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám- klubům a školám v areálu Městského stadionu.pdf Velikost: 3,89 MB
052 Uzavření licenční smlouvy s Bc. Luďkem Lukuvkou.pdf Velikost: 507,8 KB
053 Vyhlášení záměru zpracování lesních hospodářských osnov.pdf Velikost: 914,52 KB
053-01 Výroční zpráva 2019 a Akční plán zlepšování MA21 pro rok 2020.pdf Velikost: 3,02 MB
054 Přejmenování zastávky Rybníček a přesazení pamětního označníku z Tatranské ulice.pdf Velikost: 374,85 KB
055 Vyhodnocení zadávacího řízení v rámci projektu -Rozšíření varovných- hlásných- předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec-.pdf Velikost: 384,03 KB
056 Podpora činnosti oddílů mladých hasičů pro rok 2020.pdf Velikost: 959,4 KB
057 Smlouva o výpůjčce – Tichý svět- o. p. s..pdf Velikost: 725,29 KB
058 Směrnice rady města č. 2RM Podpisový řád.pdf Velikost: 1,26 MB
058-01 Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 2,59 MB