Zastupitelstvo: 2020 » 2020-06-25 ZM 6 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Zřízení Osadního výboru Františkov.pdf Velikost: 1,48 MB
004 Kandidát do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci.pdf Velikost: 316,43 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 635_5- 635_6- 635_7 a 635_8.pdf Velikost: 2,09 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou – směna p. p. č. 1421 a 1408 (SML) za p. p. č. 1409_4- 1407_2- 1407_3- 1407_4- 1407_5 a 1431_4 .pdf Velikost: 1,23 MB
007 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 19,85 MB
008 Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 214-5- k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 9,3 MB
009 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 6,75 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 13,55 MB
011 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Kunratice u Liberce.pdf Velikost: 800,29 KB
012 Majetkoprávní operace – změna usnesení – budoucí prodej pozemku- k. ú. Staré Pavlovice.pdf Velikost: 1,2 MB
013 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod ČR – SPÚ – k. ú. Pilínkov.pdf Velikost: 1,04 MB
014 Majetkoprávní operace – směna pozemků – SYNER Group- a. s..pdf Velikost: 28,96 MB
015 Zápis z kontroly KV č. 2-2019 -Kontrola CITYDASBOARD-.pdf Velikost: 759,4 KB
016 Návrh kontrolní činnosti KV na II. pololetí 2020.pdf Velikost: 356,46 KB
016-01 Modernizace KNL – Etapa č. 1 – dodatek akcionářské smlouvy č. 2.pdf Velikost: 2,09 MB
017 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s. – 30. 6. 2020.pdf Velikost: 569,51 KB
018 Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s. – 16. 7. 2020.pdf Velikost: 436,21 KB
019 Delegace na valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N.- a. s..pdf Velikost: 1,79 MB
020 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s..pdf Velikost: 1,08 MB
021 Návrh k pořízení 110. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 110-1–110-4.pdf Velikost: 3,22 MB
022 Podnět k pořízení 111. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (domov pro seniory v ul. Krejčího).pdf Velikost: 1,27 MB
023 Návrh odpovědi na písemnost adresovanou primátorovi statutárního města Liberec a zastupitelstvu města.pdf Velikost: 1,37 MB
024 Závěrečný účet a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2019 .pdf Velikost: 16,04 MB
025 Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 3,58 MB
026 Návrh aktualizace směrnice 1ZM – Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec.pdf Velikost: 1,11 MB
027 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu ČSAD Liberec- a. s..pdf Velikost: 3,02 MB
028 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu Autocentrum Nord- a. s..pdf Velikost: 2,55 MB
029 Založení příspěvkové organizace Technické služby – aktualizace zřizovací listiny.pdf Velikost: 1,48 MB
030 Darovací smlouva na hrobku na hřbitově v Ruprechticích.pdf Velikost: 931,01 KB
031 Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem v souvislosti s výstavbou Rezidence park Liberec.pdf Velikost: 4,28 MB
032 Založení příspěvkové organizace Technické služby – dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu činností ze dne 30. 4. 2020.pdf Velikost: 468,69 KB
033 Záměr majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací Cyklistická.pdf Velikost: 978,4 KB
034 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt -Zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací statutárního města Liberec nadregionálního význam.pdf Velikost: 603,54 KB
035 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací.pdf Velikost: 2,13 MB
036 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.pdf Velikost: 534,04 KB
037 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací.pdf Velikost: 3,22 MB
038 Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.pdf Velikost: 1,6 MB
039 Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději- z. s.- na protidrogové služby na rok 2020.pdf Velikost: 1,49 MB
040 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru Severáček .pdf Velikost: 1,2 MB
041 Návrh na přidělení mimořádného daru z rozpočtu SML na pokrytí dílčích ztrát .pdf Velikost: 1,42 MB
042 Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec.pdf Velikost: 7,99 MB
043 Metodika k dodatku č. 1 koncesní smlouvy na provozování Sportovního areálu Liberec.pdf Velikost: 5,07 MB
043-01 Rezignace člena výboru pro kulturu a cestovní ruch.pdf Velikost: 566,32 KB
043-02 Stanovisko postupu při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech .pdf Velikost: 376,62 KB
043-03 Postup při převodu spoluvlastnických podílů města Liberec v bytových domech.pdf Velikost: 796,23 KB
044 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města – 28. 5. 2020.pdf Velikost: 2,95 MB
201 Informace o stavu pořízení nového územního plánu k 06-2020.pdf Velikost: 292 KB
202 Informace o činnosti kontrolního výboru za I. pololetí 2020.pdf Velikost: 484,64 KB
203 Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021.pdf Velikost: 478,81 KB
204 Návrh rozpočtového opatření č. 6A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 669,74 KB
205 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až květen 2020.pdf Velikost: 322,09 KB
206 O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 1. 2020 do 31. 5. 2020 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 286,15 KB
207 Podání žádosti o podporu projektu -Mateřská škola Ostašov – retenční nádrž-.pdf Velikost: 428,4 KB
208 Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2020.pdf Velikost: 791,61 KB