Rada: 2020 » 2020-06-16 RM 14 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 635_5- 635_6- 635_7 a 635_8.pdf Velikost: 2,35 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – směna p. p. č. 1421 a 1408 (SML) za p. p. č. 1409_4- 1407_2- 1407_3- 1407_4- 1407_5 a 1431_4 .pdf Velikost: 1,49 MB
004 Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2019 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2019.pdf Velikost: 16,39 MB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 6A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1015,23 KB
006 Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 3,94 MB
007 Schválení účetních závěrek za rok 2019 – příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Liberec – mateřské školy.pdf Velikost: 41,46 MB
008 Schválení účetních závěrek za rok 2019 – příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Liberec – kulturní- zdravotní- sociální a Městské lesy .pdf Velikost: 29,37 MB
009 Schválení účetních závěrek za rok 2019 – příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Liberec – základní školy a DDM Větrník .pdf Velikost: 42,34 MB
011 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021–2023 školských příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec – mateřských šk.pdf Velikost: 3,89 MB
012 Schválení střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021–2023 školských příspěvkových organizací zřízených statutárním městem Liberec – základní škol.pdf Velikost: 3,07 MB
013 Harmonogram přípravy a zpracování návrhu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2021.pdf Velikost: 812,87 KB
014 Návrh aktualizace směrnice 1ZM Rozpočtová pravidla pro statutární město Liberec.pdf Velikost: 1,44 MB
014-01 Schválení technické podpory a maintenance software FISO.pdf Velikost: 636,43 KB
015 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 20,55 MB
016 Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 214-5- k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 9,92 MB
017 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 7,41 MB
018 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 14,25 MB
019 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Kunratice u Liberce.pdf Velikost: 1,34 MB
020 Majetkoprávní operace – změna usnesení – budoucí prodej pozemku- k. ú. Staré Pavlovice.pdf Velikost: 1,91 MB
021 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod ČR – SPÚ – k. ú. Pilínkov.pdf Velikost: 1,78 MB
022 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,68 MB
023 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,02 MB
024 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci -FC Slovan Liberec – zastřešení tribuny jih- úpravy ocelové konstrukce střechy a prosvětlení stře.pdf Velikost: 2,19 MB
025 Majetkoprávní operace – směna pozemků – SYNER Group- a. s..pdf Velikost: 29,84 MB
026 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – Malé divadlo – oprava střešního pláště.pdf Velikost: 1,21 MB
027 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci kuchyně ZŠ Husova – dodávka vybavení .pdf Velikost: 1,22 MB
028 Schválení výsledku výběrového řízení na provádění výmaleb v bytových domech SML.pdf Velikost: 611,6 KB
029 Majetkoprávní operace – konání Fresh festivalu Liberec v prostoru parku Budyšínská.pdf Velikost: 1,01 MB
030 Souhlas s účastí Základní školy s rozšířenou výukou jazyků- Liberec- Husova 142-44- příspěvková organizace- v projektu -Dětský klub Husova II-.pdf Velikost: 1,74 MB
031 Souhlas s účastí Základní umělecké školy- Liberec- Frýdlantská 1359-19- p. o.- v projektu.pdf Velikost: 2,3 MB
032 Zápis nového místa poskytovaného vzdělávání a školských služeb ZŠ Kaplického .pdf Velikost: 841,5 KB
033 Souhlas se zapojením škol zřizovaných SML do projektu financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci a s přijetím finančního .pdf Velikost: 365,25 KB
034 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací.pdf Velikost: 3,25 MB
035 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací.pdf Velikost: 2,16 MB
036 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.pdf Velikost: 797,75 KB
038 Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.pdf Velikost: 1,96 MB
039 Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději- z. s.- na protidrogové služby na rok 2020.pdf Velikost: 1,84 MB
040 Žádost Naivního divadla Liberec- příspěvkové organizace- o souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o pronájmu nebytového prostoru.pdf Velikost: 4,71 MB
041 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 3,13 MB
041-01 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na projekt -Zajištění činnosti čtyř příspěvkových organizací statutárního města Liberec nadregionálního výz.pdf Velikost: 872,8 KB
042 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movité věci.pdf Velikost: 3,87 MB
043 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu IPRÚ -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina-.pdf Velikost: 907,92 KB
045 Vyhodnocení ZŘ na dodávku vybavení kuchyně v rámci projektu MŠ Pastelka .pdf Velikost: 374,62 KB
046 Revokace usnesení Projektový záměr Domov pro seniory.pdf Velikost: 655,6 KB
047 Schválení vypsání zadávacího řízení na zpracování projektové přípravy pro projekt -Cyklostezka Liberec – Hodkovice n. M. (Turnov)- úsek Liberec-.pdf Velikost: 433,25 KB
048 Návrh k pořízení 110. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 110-1 – 110-4.pdf Velikost: 3,56 MB
049 Podnět k pořízení 111. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (domov pro seniory v ul. Krejčího).pdf Velikost: 1,6 MB
050 Návrh odpovědi na písemnost adresovanou primátorovi statutárního města Liberec a zastupitelstvu města.pdf Velikost: 1,72 MB
051 Záměr poskytnutí pozemku bývalé lesní školky a -srubu- spolku LESpolek- z. s. do užívání.pdf Velikost: 3,8 MB
052 Obnova laviček na Soukenném náměstí.pdf Velikost: 2,82 MB
053 Záměr majetkoprávního vypořádání pozemku pod komunikací Cyklistická.pdf Velikost: 1,21 MB
054 Jmenování členů dozorčí rady TSML- p. o.- jako komise RM.pdf Velikost: 758,95 KB
055 Smlouva o výpůjčce pozemků pro akci -I-35 Doubí most 35-029..2-.pdf Velikost: 9,04 MB
056 Darovací smlouva na hrobku na hřbitově v Ruprechticích.pdf Velikost: 1,87 MB
057 Návrh na změnu dopravního značení v ul. Hodkovická.pdf Velikost: 1,88 MB
058 Žádost o odpuštění nájmu v RASAV – Zdravotnická záchranní služba Libereckého kraje- p. o..pdf Velikost: 423,27 KB
060 Smlouva o výpůjčce pozemků pro akci -I-35 Liberec- most 35-024..2 – Baumax-.pdf Velikost: 9,52 MB
061 Smlouva o výpůjčce pozemků pro akci -I-35 Liberec- úprava úseku Klatovská – Košická-.pdf Velikost: 9,93 MB
062 Žádost o projednání výpovědi nájemní smlouvy za pronájem části pozemku – reklamní zařízení v RASAV – CMG outdoor.pdf Velikost: 665,28 KB
063 Žádost o prominutí nájmu v RASAV – První festivalová- s. r. o..pdf Velikost: 1,1 MB
064 Smlouva o postoupení stavebního povolení – Oprava opěrné zídky v ul. Riegrova – Alšova.pdf Velikost: 3,29 MB
065 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro Ředitelství silnic a dálnic ČR- správa Liberec.pdf Velikost: 2,5 MB
066 Schválení pokynu zřizovatele SML příspěvkové organizaci TSML.pdf Velikost: 788,49 KB
067 Plánovací smlouva – Parkovací dům- lávka a kultivace sídla Libereckého kraje.pdf Velikost: 2,17 MB
068 Smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitostem v souvislosti s výstavbou Rezidence park Liberec.pdf Velikost: 4,54 MB
069 Založení příspěvkové organizace Technické služby – dodatek č. 1 ke smlouvě o převodu činností ze dne 30. 4. 2020.pdf Velikost: 732,01 KB
069-01 Schválení výsledku ZŘ na zakázku -Souvislá údržba po rekonstrukci IS – ul. Františkovská- Anenská a Vaňurova-.pdf Velikost: 1,29 MB
069-02 Placená vyhrazená stání – obnovení vydávání souhlasů.pdf Velikost: 380,41 KB
069-03 Záměr zřízení nového režimu pro zóny placeného stání.pdf Velikost: 358,08 KB
070 Metodika k vyúčtování finančního příspěvku společnosti SFM Liberec- s. r. o. .pdf Velikost: 5,4 MB
071 Sportovní areál Liberec- s. r. o. – Uzavření dodatku č. 17 k nájemní smlouvě č. 7004-06-0026.pdf Velikost: 1,28 MB
072 Běžecký závod Liberec Nature Run .pdf Velikost: 1,72 MB
073 Provoz cyklobusu na lince č. 530 395 Liberec – Bedřichov – Jablonec nad Nisou – Turnov od 16. 5. 2020 do 28. 9. 2020.pdf Velikost: 740,67 KB
073-01 Strategický plán rozvoje sportu statutárního města Liberec.pdf Velikost: 8,31 MB
074 Přijetí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje.pdf Velikost: 762,06 KB
075 Návrh na přidělení mimořádného daru z rozpočtu SML na pokrytí dílčích ztrát .pdf Velikost: 1,76 MB
076 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru Severáček .pdf Velikost: 1,55 MB
077 Rezignace ředitele Naivního divadla Liberec Stanislava Doubravy a vyhlášení konkurzu.pdf Velikost: 633,87 KB
079 Delegace na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s. .pdf Velikost: 1,61 MB
080 Delegace na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce n. N.- a. s..pdf Velikost: 637,29 KB
081 Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 611,62 KB
081-01 Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s. – 16. 7. 2020.pdf Velikost: 479,89 KB
082 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s. .pdf Velikost: 525,83 KB
083 Zřízení Osadního výboru Františkov.pdf Velikost: 1,76 MB
084 Kandidát do funkce přísedícího Okresního soudu v Liberci.pdf Velikost: 617,45 KB
085 Třístranná smlouva o realizaci vynucené stranové překládky trasy sítě elektronických komunikací na lokalitě Liberec – Doubí.pdf Velikost: 1,06 MB
086 Vyřazení a následná likvidace movitého majetku statutárního města Liberec .pdf Velikost: 5,03 MB
087 Směrnice 21RM – Provoz informačního systému SML.pdf Velikost: 950,55 KB
087-01 Zpřístupnění moderních informačních technologií pro základní školy a příspěvkové organizace města – aktualizace.pdf Velikost: 416,13 KB
088 Vypsání zadávacího řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Vratislavice.pdf Velikost: 394,15 KB
089 Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 3,4 MB
090 Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2020.pdf Velikost: 1,04 MB
091 Hodnocení 5. ZM – 28. 05. 2020.pdf Velikost: 1,14 MB
092 Organizační zajištění 6. ZM – 25. 6. 2020.pdf Velikost: 306,42 KB
201 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až květen 2020.pdf Velikost: 527,61 KB
203 Informace IV. o změně zadávací dokumentace k VZ -Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního ž.pdf Velikost: 301,29 KB
204 Informace o stavu pořízení nového územního plánu k 06-2020.pdf Velikost: 563,4 KB