Rada: 2020 » 2020-05-19 RM 11 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Návrh rozpočtového opatření č. 5A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 752,63 KB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 5B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,68 MB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 5C) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 2,06 MB
004-01 Návrh pojistné smlouvy – kolektivní pojištění odpovědnosti při výkonu povolání.pdf Velikost: 5,82 MB
005 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1C.pdf Velikost: 1,75 MB
007 Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodej pozemku .pdf Velikost: 1,72 MB
008 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 10,74 MB
009 Majetkoprávní operace – pronájem pozemku.pdf Velikost: 647,88 KB
010 Majetkoprávní operace – výpůjčka pozemku – Společnost pro Jizerské hory- o. p. s..pdf Velikost: 795,06 KB
011 Majetkoprávní operace – změna nájemní smlouvy.pdf Velikost: 799,52 KB
012 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,37 MB
013 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,37 MB
014 Schválení dohody o investici a nájemní smlouvy k projektu GreenNet.pdf Velikost: 1,66 MB
015 Schválení výsledku zadávacího řízení – zajištění úklidových služeb na vybraných objektech SML.pdf Velikost: 779,07 KB
016 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 3,44 MB
017 Vypsání veřejné zakázky na obnovu vnějšího pláště budovy – výměnu 80 původních oken ve 2. NP objektu historické budovy radnice.pdf Velikost: 15,46 MB
018 Žádost o posun smluvního termínu ZŠ Lesní M3 Stavby.pdf Velikost: 2,31 MB
019 Žádost o ukončení smlouvy dohodou.pdf Velikost: 6 MB
020 Schválení výsledku zadávacího řízení na výměnu vodoměrů a kalorimetrů na bytových domech SML.pdf Velikost: 974,9 KB
025 Prodloužení nájmu a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 392,9 KB
026 Změna zápisu v rejstříku škol a školských zařízení a aktualizace zřizovací listiny Základní školy- Liberec- U Soudu 369-8- p. o..pdf Velikost: 1,09 MB
027 ZOO Liberec – souhlas s dohodou dědiců o rozdělení pozůstalosti.pdf Velikost: 372,29 KB
028 Záměr podání žádosti o dotaci na navazující projekt -Asistenti prevence kriminality Liberec 2-.pdf Velikost: 1019,38 KB
029 Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2020.pdf Velikost: 1,5 MB
030 Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1,61 MB
030-01 Souhlas se zapojením škol a školských zařízení zřizovaných SML do projektu financovaného z Operačního programu Výzkum- vývoj a vzdělávání.pdf Velikost: 2,43 MB
031 Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za I. čtvrtletí 2020.pdf Velikost: 1,6 MB
032 Revokace usnesení Vyhlášení programů dílčího Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML pro rok 2020.pdf Velikost: 368,53 KB
033 Vypsání ZŘ na stavební práce a podání dotační žádosti projektu -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Na Výběžku-.pdf Velikost: 389,19 KB
034 Návrh postupu zrušení Centra pro výzkum energetického využití litosféry.pdf Velikost: 2,21 MB
035 Uplatnění smluvní pokuty v rámci projektu -Rozvoj cyklistické dopravy – Cyklotrasa Odra Nisa- úsek za ČOV Liberec-.pdf Velikost: 414,45 KB
036 Smlouva o poskytnutí příspěvku v rámci projektu -Revitalizace fotbalového stadionu Vesec-.pdf Velikost: 1,34 MB
037 Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F – žádost o prominutí smluvní pokuty.pdf Velikost: 370,5 KB
038 Uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo na zhotovení územního plánu Liberec.pdf Velikost: 18,79 MB
039 Výjimka ze stavební uzávěry – stav. úpravy č. p. 860- změna v užívání v části 1. NP na ubytovací jednotky.pdf Velikost: 9,86 MB
039-01 Schválení výjimky ze směrnice č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek na -urbanisticko-architektonický návrh řešení Tržního náměstí-.pdf Velikost: 1,46 MB
040 Revokace usnesení Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2020.pdf Velikost: 942,93 KB
041 Vyhlášení dotačního programu na podporu domovních čistíren odpadních vod.pdf Velikost: 2,91 MB
042 Schválení projektového záměru – Retence vody v intravilánu města Liberec – lokalita Hlávkova.pdf Velikost: 765,07 KB
043 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro Povodí Labe- státní podnik.pdf Velikost: 2,22 MB
044 Oprava veřejného osvětlení ulice Českolipská.pdf Velikost: 2,09 MB
045 Oprava veřejného osvětlení ulice Karlovská I a II.pdf Velikost: 2,62 MB
046 Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí na rok 2021.pdf Velikost: 1,3 MB
047 Bezplatné vydání 2 ks parkovacích karet pro Centrum zdrav. a soc. péče Liberec.pdf Velikost: 2,48 MB
048 Schválení výsledku ZŘ na zakázku -Souvislá údržba po opravách IS – ul. Zahradní- Liberec-.pdf Velikost: 1,7 MB
048-01 Schválení výsledku VŘ na zakázku -Souvislá údržba po opravách IS – ul. Votočkova- Liberec-.pdf Velikost: 600,02 KB
049 Likvidace zboží ze skladu propagace a ze skladu informačního centra.pdf Velikost: 1,84 MB
051 Návrh na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2020 .pdf Velikost: 2,21 MB
052 Návrh na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům pro rok 2020.pdf Velikost: 2,41 MB
053 Návrh smlouvy o využívání ochranné známky – Regionální produkt Jizerské hory.pdf Velikost: 2,56 MB
054 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu .pdf Velikost: 2,22 MB
055 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované kultivace pozemku .pdf Velikost: 9,41 MB
056 Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2020- II..pdf Velikost: 409,35 KB
056-01 Memorandum o spolupráci mezi SML a LK – Zeyerova 831-31.pdf Velikost: 867,21 KB
056-02 Modernizace KNL – Etapa č. 1 – dodatek akcionářské smlouvy č. 2.pdf Velikost: 2,27 MB
056-03 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. SVS- a. s..pdf Velikost: 367,29 KB
057 Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2020.pdf Velikost: 853,79 KB
058 Hodnocení 4. ZM – 30. 04. 2020.pdf Velikost: 1,12 MB
059 Organizační zajištění 5. ZM – 28. 5. 2020.pdf Velikost: 303,74 KB
059-01 Benchmarkingová iniciativa.pdf Velikost: 396,93 KB
201 Informace o písemnosti adresované primátorovi statutárního města Liberec a zastupitelstvu města.pdf Velikost: 813,74 KB