Rada: 2020 » 2020-03-17 RM 6 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Informace o rezignaci Ing. Tomáše Hampla na mandát člena ZM Liberec.pdf Velikost: 467,57 KB
003 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,57 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 3,29 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou – změna usnesení – služebnost.pdf Velikost: 1,28 MB
007 MO Vratislavice nad Nisou – zrušení usnesení – služebnost .pdf Velikost: 943,57 KB
008 Návrh rozpočtového opatření č. 3A) zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1014,47 KB
009 Návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,34 MB
010 Inventarizační zpráva roku 2019.pdf Velikost: 2,83 MB
011 Nabytí nemovitého majetku v rámci pozůstalostního řízení.pdf Velikost: 1,6 MB
012 Majetkoprávní operace – úprava ceny pozemku p. č. 483-4- k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 7,06 MB
013 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Machnín.pdf Velikost: 12,49 MB
014 Majetkoprávní operace – směna pozemků- k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 20,6 MB
015 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 4,33 MB
016 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 3,94 MB
017 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,18 MB
018 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Františkov u Liberce za k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,65 MB
019 Majetkoprávní operace – prodeje pozemku.pdf Velikost: 1,43 MB
021 Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – garáže .pdf Velikost: 643,75 KB
022 Majetkoprávní operace – ukončení nájemních smluv – Soukenné nám..pdf Velikost: 1,59 MB
023 Majetkoprávní operace – pacht a výpůjčka pozemků .pdf Velikost: 1,17 MB
024 Majetkoprávní operace – zemědělský pacht pozemku.pdf Velikost: 720,87 KB
026 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2,8 MB
027 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 793,53 KB
028 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec- zajištění havarijního stavu krovu objektu Máchova 603-.pdf Velikost: 459,47 KB
029 Jmenování členů hodnotící komise v rámci nadlimitní veřejné zakázky -Projektové řízení rekonstrukce MPB Liberec-.pdf Velikost: 772,63 KB
030 Likvidace nábytku.pdf Velikost: 666,31 KB
031 Navýšení kapacity školní výdejny ZŠ a MŠ Ostašov- Liberec- příspěvková organizace .pdf Velikost: 398,11 KB
032 Přijetí dotace – Férové školy v Liberci II.pdf Velikost: 1,24 MB
033 Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za IV. čtvrtletí 2019.pdf Velikost: 3,42 MB
034 Schválení projektu -Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Sedmikráska-- vypsání ZŘ na dodavatele stavby a podání žádosti o dotaci.pdf Velikost: 379,91 KB
035 Schválení projektu -Stavební úpravy pro energetické úspory MŠ Klášterní-- vypsání ZŘ na dodavatele stavby a podání žádosti o dotaci .pdf Velikost: 375,75 KB
036 Schválení projektu Energetické úspory ZŠ Kaplického v Liberci- vypsání zadávacího řízení na stavební práce a podání žádosti o dotaci.pdf Velikost: 393,3 KB
037 Schválení podpisu smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací v rámci projektu -Navýšení kapacit MŠ Malínek-.pdf Velikost: 1,54 MB
038 Vypsání ZŘ na dodávku vybavení kuchyně v rámci projektu -Navýšení kapacit MŠ Pastelka-.pdf Velikost: 378,45 KB
039 Vypsání ZŘ na dodávku vnitřního vybavení v rámci projektu -Navýšení kapacit MŠ Pastelka-.pdf Velikost: 378,12 KB
040 Schválení projektového záměru Domov pro seniory Liberec.pdf Velikost: 2,38 MB
041 Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2019.pdf Velikost: 2,03 MB
042 Změna v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí zastupitelstva města.pdf Velikost: 663,53 KB
042-01 Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2020 – rozdělení dotace a změny ve složení pracovní skupiny.pdf Velikost: 5,36 MB
042-02 Vyhodnocení ZŘ na dodavatele projektové dokumentace k projektu -Sociální bydlení města Liberce – Na Žižkově- .pdf Velikost: 380,38 KB
042-03 Provoz systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci v roce 2020.pdf Velikost: 370,8 KB
043 Podnět k pořízení 112. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje).pdf Velikost: 1,5 MB
044 Záměr zřízení Dotačního programu na podporu domovních čistíren odpadních vod.pdf Velikost: 373,07 KB
045 Návrh řešení správy Lesního koupaliště na základě žádosti spolku Lesní koupaliště- s. z..pdf Velikost: 441,38 KB
046 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na vypracování PD ve stupni DSP na novou splaškovou kanalizaci ulic Lukášovská- Kadlická a Na Výběžku.pdf Velikost: 5,18 MB
047 Dodatky ke smlouvám o veřejných službách v přepravě cestujících v hromadné městské autobusové a tramvajové dopravě.pdf Velikost: 1,37 MB
048 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na pořízení rozšiřujících modulů pro parkovací systém.pdf Velikost: 1,74 MB
049 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 1,51 MB
050 Schválení aktualizovaného záměru projektu -Dopravní informační systém v Liberci-.pdf Velikost: 1,1 MB
051 Doplnění pořadu jednání valné hromady spol. DPMLJ.pdf Velikost: 4,03 MB
052 Vypsání ZŘ na -Souvislá údržba po opravách IS – ul. Zahradní- Liberec-.pdf Velikost: 2,89 MB
053 Revokace pravidel pro kompenzaci za využití pozemků města Liberec pro stavební činnost a návrh nového postupu.pdf Velikost: 364,85 KB
054 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles .pdf Velikost: 4,52 MB
055 Žádost o udělení účelové neinvestiční dotace pro kino Varšava .pdf Velikost: 4,25 MB
056 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Sluníčko v roce 2020.pdf Velikost: 1,38 MB
057 Udělení výjimky z VYHLÁŠKY o regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí.pdf Velikost: 1,21 MB
059 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu .pdf Velikost: 1,39 MB
060 Schválení licenční smlouvy pro obecné vyobrazování architektonického díla Televizního vysílače a horského hotelu Ještěd u Liberce.pdf Velikost: 625,33 KB
061 Potvrzení veřejně přístupné účelové komunikace – katastrální území Horní Růžodol a Rochlice.pdf Velikost: 17,42 MB
062 Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML za účelem vypracování koncepce sportu statutárního města Liberec a uzavře.pdf Velikost: 2,58 MB
063 Prodloužení nájemní smlouvy Městského plaveckého bazénu se společností JEŠTĚDSKÁ SPORTOVNÍ- spol. s r. o..pdf Velikost: 13,99 MB
064 Revitalizace muzejního parku – prohlášení o partnerství.pdf Velikost: 1,15 MB
065 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s. .pdf Velikost: 554,07 KB
066 Delegace na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 467,47 KB
066-01 Delegace zástupce na řádnou valnou hromadu FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 1,07 MB
067 Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS- a. s. za rok 2019.pdf Velikost: 867,69 KB
067-01 E-learningové vzdělávání zaměstnanců statutárního města Liberec prostřednictvím vzdělávacího portálu- implementace a údržba aplikací vzdělávací.pdf Velikost: 652,92 KB
068 Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2020.pdf Velikost: 1,02 MB
069 Hodnocení 2. ZM – 27. 2. 2020.pdf Velikost: 1,08 MB
070 Organizační zajištění 3. ZM – 26. 3. 2020.pdf Velikost: 302,27 KB
201 Informace o změně zadávací dokumentace k VZ -Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra – Centrum aktivního život.pdf Velikost: 299,8 KB