Rada: 2020 » 2020-02-18 RM 4 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 635_5- 635_6- 635_7 a 635_8.pdf Velikost: 2,17 MB
003 Souhlas s účastí škol zřizovaných SML v projektu a návrh na zajištění finančních prostředků na realizaci projektu.pdf Velikost: 7,95 MB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) Zařazení dotací do rozpočtu SML v roce 2020 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,38 MB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 3,36 MB
006 Rámcová smlouva na akceptaci platebních karet.pdf Velikost: 1,93 MB
007 Dodatek č. 8 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 – pojištění – Aparatura GNSS.pdf Velikost: 1,06 MB
008 Schvalování návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Technické služby města Liberec na rok 2020 .pdf Velikost: 2,03 MB
009 Návrh odpovědi na dopis CJ MML 005262-20.pdf Velikost: 1,28 MB
010 Návrh odpovědi na dopis CJ MML 010808-20.pdf Velikost: 1 MB
011 Majetkoprávní operace – prodej pozemku .pdf Velikost: 1,53 MB
012 Majetkoprávní operace – prodej pozemku- jehož součástí je garáž.pdf Velikost: 1,52 MB
013 Majetkoprávní operace – změna prodeje pozemku pod budovou.pdf Velikost: 1,45 MB
014 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 3,46 MB
015 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 4,34 MB
016 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 688,43 KB
017 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1,21 MB
018 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1,17 MB
019 Předložení a schválení zadávacích podmínek pro výběr supervizora projektového řízení rekonstrukce MPB Liberec.pdf Velikost: 1,91 MB
020 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 388,39 KB
021 Návrh na zvýšení nájemného v městských bytech ve vlastnictví statutárního města Liberec.pdf Velikost: 3,11 MB
022 Prominutí poplatků z prodlení vzniklých z pohledávky z užívání městského bytu.pdf Velikost: 380,95 KB
023 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol .pdf Velikost: 997,56 KB
024 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol.pdf Velikost: 1,07 MB
025 Zpráva o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2019.pdf Velikost: 407,62 KB
026 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb poskytovaných na území města Liberec a vyhlášení Výzvy k p.pdf Velikost: 2,34 MB
027 Poskytnutí dotace organizaci Rytmus Liberec- o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 849,85 KB
028-01 Výpověď smlouvy o pronájmu nebytových prostor a provozování školní jídelny.pdf Velikost: 6,1 MB
029 Odvolání a jmenování členů Řídicího výboru IPRÚ.pdf Velikost: 610,24 KB
030 Vyhodnocení zadávacího řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility 2021–2030.pdf Velikost: 369,43 KB
031 Vyhodnocení ZŘ na stavbu MŠ Pastelka .pdf Velikost: 372,06 KB
032 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2019.pdf Velikost: 837,28 KB
034 Postup projektu Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice.pdf Velikost: 2,03 MB
034-01 Provoz systému sdílených kol (BIKESHARING) v Liberci v roce 2020.pdf Velikost: 354,77 KB
035 Závěrečná zpráva o hospodaření dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML za rok 2019.pdf Velikost: 1,18 MB
036 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2020.pdf Velikost: 1,97 MB
038 Dohoda o prodloužení promlčecí doby a prodloužení závazků práv a povinností.pdf Velikost: 843,41 KB
039 Odpověď poradenské společnosti na předreklamační výzvu ve věci finančního modelu DPMLJ.pdf Velikost: 3,45 MB
040 Žádost o slevu na nájmu RASAV – Discgolf Liberec na turnaj 1. – 2. 8. 2020.pdf Velikost: 941,73 KB
041 Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů tzv. Stolpersteine.pdf Velikost: 1,85 MB
042 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 755,34 KB
043 Zjednosměrnění místní komunikace Čerchovská.pdf Velikost: 1,43 MB
044 Žádost o odpuštění nájmu RASAV – ÚAMK – AUTOMOTOKLUB ŠKODA 2020.pdf Velikost: 926,79 KB
045 Nad Pianovkou – realizace odvodnění komunikace.pdf Velikost: 2,35 MB
046 Správa a provoz dětského dopravního hřiště v roce 2019 .pdf Velikost: 1,23 MB
048 Žádost o bezplatné využití RASAV – Liberecký kraj – Krajské Dožínky.pdf Velikost: 681,26 KB
049 Nad Sokolovnou – další postup ve věci zajištění opěrné zdi .pdf Velikost: 2,16 MB
050 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele TSML- p. o..pdf Velikost: 356,86 KB
050-01 Aktualizace pravidel pro kompenzaci za využití pozemků města Liberce pro stavební činnost.pdf Velikost: 729,44 KB
051 Poskytnutí daru na pěveckou soutěž pro děti a mládež.pdf Velikost: 1,29 MB
052 Uzavření smlouvy na realizaci Farmářským trhů v r. 2020.pdf Velikost: 3,97 MB
053 Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na kulturní akci Liberecký jarmark 2020 a uzavření smlouvy o dílo se spol.pdf Velikost: 944,33 KB
054 Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu za 2. pololetí 2019.pdf Velikost: 10,82 MB
055 Uzavření smlouvy na výrobu Libereckého magazínu- vč. jeho odvysílání kanály RTM+.pdf Velikost: 1,4 MB
056 Žádost o povolení použití znaku města.pdf Velikost: 427,45 KB
056-01 Odpověď hladovkářům za Extinction Rebellion.pdf Velikost: 1,96 MB
057 Projekt přeměny dle zákona č. 125-2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev v platném znění – převod jmění Technické služby města Lib.pdf Velikost: 814,73 KB
058 Schválení zadávacího řízení- vypsání a realizace veřejné zakázky pro projekt -Rozšíření varovných- hlásných- předpovědních a výstražných systémů s.pdf Velikost: 1,46 MB
059 Aplikace – Liberec v mobilu.pdf Velikost: 895,06 KB
060 GDPR – Pověřenec – dodatek č. 1.pdf Velikost: 892,56 KB
061 Odprodej ojetých vozidel Škoda Octavia a Škoda Fabia.pdf Velikost: 866,68 KB
062 Přidělení vozidla ve vlastnictví SML do užívání pro služební i soukromé účely.pdf Velikost: 773,56 KB
063 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu Liberec.pdf Velikost: 636,44 KB
064 Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2020.pdf Velikost: 943,93 KB
065 Hodnocení 1. ZM – 30. 01. 2020.pdf Velikost: 1,06 MB
066 Organizační zajištění 2. ZM – 27. 2. 2020.pdf Velikost: 294,98 KB
067 Změna směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 3,05 MB
067-01 Pověření zastupování funkce vedoucího odboru správy veřejného majetku na dobu určitou.pdf Velikost: 354,71 KB
201 Úprava plánu kontrol na rok 2020.pdf Velikost: 278,97 KB