Zastupitelstvo: 2020 » 2020-01-30 ZM 1 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu Liberec.pdf Velikost: 349,71 KB
004 Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 346,47 KB
005 Volba náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace.pdf Velikost: 344,25 KB
006 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích.pdf Velikost: 346,81 KB
007 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 2,04 MB
008 Majetkoprávní operace – nabytí pozemků formou daru – k. ú. Nové Pavlovice.pdf Velikost: 624,46 KB
009 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do vlastnictví LK.pdf Velikost: 2,78 MB
010 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do vlastnictví SML.pdf Velikost: 2,32 MB
011 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků – Vesecký rybník .pdf Velikost: 9,89 MB
012 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Františkov u Liberec za k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,4 MB
013 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,02 MB
014 Majetkoprávní operace – prodej podílu pozemku ve spoluvlastnictví SML.pdf Velikost: 810,22 KB
015 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,11 MB
016 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 7,22 MB
017 Majetkoprávní operace – záměr výkupu částí pozemků – k. ú. Karlinky – ul. Irkutská .pdf Velikost: 560,63 KB
018 Majetkoprávní operace – změna předmětu záměru prodeje pozemku .pdf Velikost: 1,04 MB
019 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 686,64 KB
020 Majetkoprávní operace – prodej pozemku – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 587,7 KB
020-01 Nevyužití přednostního práva k úpisu akcií společnosti ČSAD Liberec- a. s..pdf Velikost: 371,73 KB
021 Vydání 96.A změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 6,33 MB
022 Žádost o svolání valné hromady společnosti DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 922,85 KB
023 Návrh rozpočtového opatření č. 1A) 2020 změny rozpočtu na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,27 MB
024 Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 721,01 KB
025 Statut Dotačního fondu SML – nový přístup k poskytování dotací.pdf Velikost: 901,89 KB
026 Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2020.pdf Velikost: 1,56 MB
027 Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2020.pdf Velikost: 2,21 MB
028 Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje- z. s.- na rok 2020.pdf Velikost: 1023,34 KB
029 Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Návrat- o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 886,27 KB
030 Vyhlášení programu 6.1 a 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2020.pdf Velikost: 1,21 MB
031 Vyhlášení programu 5.1- 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2020.pdf Velikost: 3,08 MB
032 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci .pdf Velikost: 1,18 MB
033 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály.pdf Velikost: 1,71 MB
034 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka v roce 2020.pdf Velikost: 1,13 MB
035 Plnění usnesení zastupitelstva za IV. čtvrtletí roku 2019.pdf Velikost: 732,42 KB
036 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 10. řádného zasedání zastupitelstva města – 28. 11. 2019.pdf Velikost: 19,57 MB
037 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 11. řádného zasedání zastupitelstva města – 12. 12. 2019.pdf Velikost: 6,8 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 10A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 730,34 KB
202 O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 29. 11. 2019 do 31. 12. 2019 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 279,79 KB
203 Informace o stavu pořízení nového územního plánu k 12-2019.pdf Velikost: 299,62 KB
204 Informace o činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec za II. pololetí roku 2019.pdf Velikost: 513,59 KB
205 Plán činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec na 1. pololetí roku 2020.pdf Velikost: 280,87 KB
205-01 Informace o postupu prací na Strategii rozvoje SML 2021+.pdf Velikost: 323,25 KB
206 Odpověď na otevřený dopis – CJ MML 258605-19 – Advent v Liberci.pdf Velikost: 1,63 MB
207 Otevřený dopis – vyhlášení klimatické nouze.pdf Velikost: 412,17 KB
208 Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2019.pdf Velikost: 1,11 MB