Rada: 2020 » 2020-01-21 RM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Návrh rozpočtového opatření č. 10A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,05 MB
003 Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberec- státní podnik -v likvidaci- – účetní závěrka 2019.pdf Velikost: 970,95 KB
004 Aktualizační dodatek č. 7 k pojistné smlouvě č. 899-26328-15 o pojištění majetku .pdf Velikost: 1,11 MB
005 Schválení mimořádné účetní závěrky sestavené ke dni 30. 11. 2019 – Mateřská škola -Pastelka-- Liberec- příspěvková organizace.pdf Velikost: 9,18 MB
006 Univerzální smlouva o předávání hotovosti v obalech.pdf Velikost: 10,65 MB
007 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 3,03 MB
008 Majetkoprávní operace – nabytí pozemků formou daru – k. ú. Nové Pavlovice.pdf Velikost: 1,12 MB
009 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do vlastnictví LK.pdf Velikost: 4,13 MB
010 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků ul. České mládeže do vlastnictví SML.pdf Velikost: 3,15 MB
011 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemků – Vesecký rybník .pdf Velikost: 10,96 MB
012 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Františkov u Liberec za k. ú. Liberec.pdf Velikost: 2,19 MB
013 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,71 MB
014 Majetkoprávní operace – prodej podílu pozemku ve spoluvlastnictví SML.pdf Velikost: 1,59 MB
015 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,65 MB
016 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 9,13 MB
017 Majetkoprávní operace – záměr výkupu částí pozemků – k. ú. Karlinky – ul. Irkutská .pdf Velikost: 1,24 MB
018 Majetkoprávní operace – změny nájemních smluv – pozemky.pdf Velikost: 2,2 MB
019 Majetkoprávní operace – pacht pozemků .pdf Velikost: 1,71 MB
020 Majetkoprávní operace – výpůjčka a pacht pozemků .pdf Velikost: 1,2 MB
021 Majetkoprávní operace – ukončení pachtovní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 798,74 KB
022 Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru – garáže .pdf Velikost: 644,8 KB
023 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 4,54 MB
024 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 2,52 MB
025 Majetkoprávní operace – změna předmětu záměru prodeje pozemku .pdf Velikost: 1,67 MB
026 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě na akci -ZŠ Liberec- Aloisina výšina – realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad.pdf Velikost: 738,64 KB
027 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – ZŠ Dobiášova – dodávka vchodových dveří.pdf Velikost: 876,58 KB
028 Zrušení zadávacího řízení.pdf Velikost: 578,45 KB
029 Vypsání zadávacího řízení -Bytové domy – výměna vodoměrů a měřičů tepla II-.pdf Velikost: 1,58 MB
030 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci koupelen v BD Nad Sokolovnou 616.pdf Velikost: 597,97 KB
031 Souhlas s nerovnoměrným čerpáním neinvestičního příspěvku v roce 2020 pro Zoologickou zahradu Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,32 MB
032 Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Libereckého kraje- z. s. na rok 2020.pdf Velikost: 1,32 MB
033 Poskytnutí návratné finanční výpomoci organizaci Návrat- o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy.pdf Velikost: 1,02 MB
033-01 Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2020.pdf Velikost: 1,51 MB
033-02 Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2020.pdf Velikost: 1,65 MB
035 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na výkon autorského dozoru MŠ Pastelka .pdf Velikost: 632,49 KB
036 Schválení dodatku č. 1 k SoD na stavbu MŠ Motýlek .pdf Velikost: 379,32 KB
037 Zrušení smlouvy se spol. GasNet- s. r. o. na využití plynárenského zařízení v rámci projektu -Centrum aktivního života-.pdf Velikost: 1,77 MB
038 Vypsání ZŘ na TDS a BOZP v rámci projektu -Centrum aktivního života-.pdf Velikost: 375,35 KB
038-01 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vypracování PD komplexní revitalizace administrativního objektu URAN“ .pdf Velikost: 372,88 KB
038-02 Podání kasační stížnosti v rámci ukončeného projektu -Bazén Liberec-.pdf Velikost: 381,92 KB
039 Výjimka ze stavební uzávěry – změna v užívání učebny na samostatnou ubytovací jednotku.pdf Velikost: 5,47 MB
039-01 Vydání 96.A změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 6,95 MB
040 Záměr vytvoření manuálu veřejného prostoru pro město Liberec.pdf Velikost: 6,8 MB
040-01 Připomínky k územnímu plánu Stráže nad Nisou .pdf Velikost: 569,82 KB
041 Žádost o stanovisko Rady města Liberce k záměru akce – -Rozšíření sjezdových tratí Ještěd podle změny ÚP č. 66-.pdf Velikost: 3,01 MB
042 Schválení nerovnoměrného čerpání neinvestičního příspěvku v roce 2020 pro Městské lesy Liberec- p. o. .pdf Velikost: 661,14 KB
043 Schválení přijetí finančního daru od společnosti DGS Druckguss Systeme- s. r. o..pdf Velikost: 496,65 KB
044 Smlouva o nájmu pozemku a smlouva o budoucí smlouvě na VB – Povodí Labe.pdf Velikost: 5,76 MB
045 Duhová ul. – zvolení dalšího postupu v dokončení komunikace.pdf Velikost: 2,27 MB
046 Schválení dalšího postupu u projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy Zvolenská v úseku tř. Svobody – silnice Jablonecká.pdf Velikost: 7,89 MB
047 Žádost o svolání valné hromady společnosti DPMLJ.pdf Velikost: 1,1 MB
048 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2020 .pdf Velikost: 868,59 KB
049 Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v městské hromadné autobusové dopravě.pdf Velikost: 587,68 KB
050 Dodatek č. 3 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících v městské hromadné tramvajové dopravě.pdf Velikost: 589,04 KB
051 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2020.pdf Velikost: 853,7 KB
052 Návrh rozpočtového opatření č. 1A) 2020 změny rozpočtu na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,52 MB
053 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 2,19 MB
054 Smlouva o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2020 mezi SML a SMJ.pdf Velikost: 711,98 KB
055 Zajištění koordinátorů BOZP na staveništích na akcích realizovaných odborem správy veřejného majetku.pdf Velikost: 398 KB
056 Květnové revoluce – přístup k řadovým garážím.pdf Velikost: 423,82 KB
056-01 Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2020 v kompetenci zastupitelstva města .pdf Velikost: 613,49 KB
057 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu akce -Pohár Primátora- v rámci závodu Jizerská 50.pdf Velikost: 4,27 MB
058 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML na podporu Jizerské magistrály.pdf Velikost: 2,05 MB
059 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka v roce 2020.pdf Velikost: 1,46 MB
060 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci .pdf Velikost: 1,49 MB
060-01 Vyhlášení programu 6.1 a 6.2 dílčího Sportovního Dotačního fondu SML pro rok 2020.pdf Velikost: 1,49 MB
060-02 Vyhlášení programu 5.1- 5.2 a 5.3 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro rok 2020.pdf Velikost: 3,42 MB
061 Směrnice rady města č. 20RM Nakládání s nalezenými věcmi.pdf Velikost: 352,39 KB
062 Podání dotace – umístění podzemních kontejnerů- Vratislavice nad Nisou.pdf Velikost: 1,11 MB
063 Spolupráce s Libereckým krajem – příloha Libereckého zpravodaje.pdf Velikost: 665,65 KB
063-01 Statut Dotačního fondu SML – nový přístup k poskytování dotací.pdf Velikost: 938,65 KB
064 Návrh na volbu do funkce přísedícího Okresního soudu Liberec.pdf Velikost: 627,42 KB
065 Návrh na stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva města Liberec.pdf Velikost: 692,83 KB
066 Návrh na volbu náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace.pdf Velikost: 672,59 KB
067 Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2019.pdf Velikost: 1,38 MB
068 Hodnocení 10. ZM – 28. 11. 2019.pdf Velikost: 1,05 MB
069 Hodnocení 11. ZM – 12. 12. 2019.pdf Velikost: 1,04 MB
070 Organizační zajištění 1. ZM – 30. 1. 2020.pdf Velikost: 297,16 KB
201 Návrh odpovědi na žádost adresovanou Radě města Liberec.pdf Velikost: 596,69 KB
202 Informace o stavu pořízení nového územního plánu k 12-2019.pdf Velikost: 298,26 KB
203 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích.pdf Velikost: 599,2 KB
204 Přehled poskytnutých peněžitých darů za r. 2019.pdf Velikost: 453,06 KB
205 Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí roku 2019.pdf Velikost: 920,17 KB