Zastupitelstvo: 2019 » 2019-11-28 ZM 10 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Určení statutárního náměstka primátora- který zastupuje primátora v době jeho nepřítomnosti.pdf Velikost: 341.61 KB
004 Plán prevence kriminality statutárního města Liberec pro období 2020–2022.pdf Velikost: 3.02 MB
005 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 2.86 MB
006 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků – ul. Rubínová.pdf Velikost: 2.85 MB
007 Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 159-8- k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 610.19 KB
008 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 3.02 MB
009 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – ŘSD ČR – k. ú. Machnín I-13.pdf Velikost: 2.36 MB
010 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 2.6 MB
011 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 871.78 KB
012 Záměr prodeje podílu pozemku ve spoluvlastnictví statutárního města Liberec.pdf Velikost: 805.78 KB
013 Příležitost statutárního města Liberec ke znovunabytí velmi cenných pozemků v oblasti „Papírového náměstí“ a pozemků u LVT .pdf Velikost: 2.37 MB
014 Rezignace a návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu Liberec.pdf Velikost: 378.53 KB
015 Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města a zastupitelstva města na rok 2020.pdf Velikost: 1006.75 KB
016 Podnět k pořízení 105. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem.pdf Velikost: 1.03 MB
017 Návrh k pořízení 108. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 108-8 – 108-9.pdf Velikost: 1.27 MB
018 Změna v personálním obsazení ve finančním výboru.pdf Velikost: 662.09 KB
019 Návrh rozpočtového opatření č. 8C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 4.41 MB
020 Návrh rozpočtového opatření č. 8D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 923.04 KB
021 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování- sběru- přepravy- třídění- využívá.pdf Velikost: 890.6 KB
022 Změna smlouvy o poskytnutí dotace k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 1009.22 KB
023 Zpráva z veřejného fóra Zdravého města 2018.pdf Velikost: 977.11 KB
024 Schválení ručitelského závazku pro zajištění financování DPMLJ.pdf Velikost: 815.76 KB
025 Změny v personálním obsazení výboru pro vzdělávání Zastupitelstva města Liberec .pdf Velikost: 436.28 KB
026 Rezignace na funkce členů výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec a jmenování nových členů.pdf Velikost: 425.73 KB
027 Poskytnutí individuální dotace pro Dům seniorů Liberec – Františkov- p. o. a pro Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou- p. o. na rok 2019.pdf Velikost: 1.75 MB
028 Dotace pro Severočeské muzeum v Liberci- příspěvkovou organizaci.pdf Velikost: 3.5 MB
029 Sleva z nájemného v městském bytě.pdf Velikost: 366.1 KB
030 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu za rok 2018.pdf Velikost: 1.27 MB
031 Návrh výboru pro sport na přidělení dotací z dílčího Sportovního dotačního fondu SML 2. kola 2019.pdf Velikost: 4.84 MB
032 Návrh výboru pro kulturu a cestovní ruch na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu dotačního fondu SML žadatelům 2. kola 2019.pdf Velikost: 2.83 MB
033 Změna v personálním obsazení ve výboru pro kulturu a cestovní ruch.pdf Velikost: 573.3 KB
034 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML.pdf Velikost: 4.95 MB
035 Přijetí dotace na projekt -Po stopách libereckých a žitavských Židů-.pdf Velikost: 1.55 MB
036 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu dramaturgie a na provozní výdaje kina Varšava.pdf Velikost: 7.94 MB
037 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 9. řádného zasedání zastupitelstva města – 24. 10. 2019.pdf Velikost: 7 MB
201 Časový plán zasedání kontrolního výboru na rok 2020.pdf Velikost: 463.67 KB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 8B) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 726.39 KB
203 O provedených změnách v rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 6. 2019 do 28. 11. 2019 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 282.4 KB
204 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až říjen 2019.pdf Velikost: 312.8 KB
205 Podání žádosti o podporu projektu -Centrum aktivního života-.pdf Velikost: 3.87 MB
206 Organizační struktura tvorby Strategie rozvoje statutárního města Liberec .pdf Velikost: 724.37 KB
207 Smlouva o poskytování služeb a o spolupráci.pdf Velikost: 2.24 MB
208 Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2019.pdf Velikost: 708.14 KB