Rada: 2019 » 2019-11-19 RM 20 » Dle bodůStáhnout najednou

001 Zahájení.pdf Velikost: 280.46 KB
002 Plán prevence kriminality statutárního města Liberec pro období 2020–2022.pdf Velikost: 3.27 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou – záměr prodeje p. p. č. 1173_2- 1181_5 a 1182_3.pdf Velikost: 1.12 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – služebnosti .pdf Velikost: 2.64 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou – změny usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 5.92 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou – změna usnesení – přidělení služebních bytů.pdf Velikost: 369.14 KB
007 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 3-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování- sběru- přepravy- třídění- využívá.pdf Velikost: 1.19 MB
008 Návrh rozpočtového opatření č. 8C) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 4.77 MB
009 Návrh rozpočtového opatření č. 8B) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1.26 MB
010 Návrh rozpisu rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020.pdf Velikost: 3.61 MB
011 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2020.pdf Velikost: 2.74 MB
012 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2020–2023 .pdf Velikost: 3.35 MB
013 Schválení ročního příspěvku Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na pojistné smlouvy.pdf Velikost: 735.69 KB
014 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 4.23 MB
015 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků – ul. Rubínová.pdf Velikost: 4.48 MB
016 Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 159-8- k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 1.36 MB
017 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 3.66 MB
018 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – ŘSD ČR – k. ú. Machnín I-13.pdf Velikost: 3.31 MB
019 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 3.42 MB
020 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1.44 MB
021 Majetkoprávní operace – ukončení pachtovní smlouvy dohodou – Spolek přátel Ostašova.pdf Velikost: 1.08 MB
022 Majetkoprávní operace – změna nájemce – pachtýře pozemku.pdf Velikost: 895.1 KB
023 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy výpovědí.pdf Velikost: 884.54 KB
024 Majetkoprávní operace – prodloužení smlouvy o výpůjčce – KONTAKT Liberec.pdf Velikost: 794.42 KB
025 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1.59 MB
026 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1.24 MB
027 Záměr prodeje podílu pozemku ve spoluvlastnictví statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1.42 MB
028 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM – odstranění havárie kanalizace Malého divadla F. X. Šaldy v Liberci.pdf Velikost: 1.21 MB
028-01 Hromadný podnět k rekonstrukci školní jídelny ZŠ Husova.pdf Velikost: 761.92 KB
029 Dotace pro Severočeské muzeum v Liberci- příspěvkovou organizaci.pdf Velikost: 3.77 MB
031 Doplnění pravidel pro přidělování bytů.pdf Velikost: 656.32 KB
032 Poskytnutí individuální dotace pro Dům seniorů Liberec – Františkov- p. o. a pro Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou- p. o. na rok 2019.pdf Velikost: 2.39 MB
033 Dodatek č. 2 k partnerské smlouvě .pdf Velikost: 2.52 MB
035 Metodika ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací ve školství- zřizovaných SML.pdf Velikost: 7.59 MB
036 Zrušení zadávacího řízení -Plán udržitelné městské mobility Liberec – Jablonec nad Nisou 2021–2030-.pdf Velikost: 368.08 KB
037 Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Aloisina výšina – vybavení – změna člena hodnotící komise a informace o změně termínu plnění zakázky .pdf Velikost: 371.9 KB
038 Vypořádání námitek k ZŘ na stavební práce v rámci projektu -Navýšení kapacit MŠ Pastelka-.pdf Velikost: 364.95 KB
039 Vypsání ZŘ na dodávky v rámci projektu -Navýšení kapacit MŠ Motýlek-.pdf Velikost: 380 KB
040 Schválení dodatku č. 4 k SoD na stavbu ZŠ Broumovská.pdf Velikost: 379.87 KB
041 Podání žádosti o podporu projektu -Centrum aktivního života-.pdf Velikost: 2.69 MB
042 Vypsání ZŘ na stavební práce v rámci projektu -Centrum aktivního života-.pdf Velikost: 386.91 KB
043 SVS- a. s. – dodatek č. 1. k nájemní smlouvě na provozování vodovod. a kanal. řadu v ul. Na Kopci.pdf Velikost: 4.88 MB
044 Změna smlouvy o poskytnutí dotace k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 1.24 MB
045 Organizační struktura tvorby Strategie rozvoje statutárního města Liberec .pdf Velikost: 1.07 MB
045-01 Schválení postupu zadavatele ve věci zadání veřejné zakázky Sociální bydlení města Liberec – Na Žižkově – projektová dokumentace na bourací prá.pdf Velikost: 689.45 KB
045-02 Revokace usnesení rady města č. 901-2019 - zadávací řízení na stavbu v rámci projektu „Sociální bydlení Bytový dům E“.pdf Velikost: 386.01 KB
046 Návrh k pořízení 108. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 108-8 – 108-9.pdf Velikost: 1.63 MB
046-01 Návrh rozpočtového opatření č. 8D) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 655.29 KB
046-02 Návrh smlouvy o dílo na provedení projektových prací -Liberecká náplavka-.pdf Velikost: 541.24 KB
047 Strategie bezpečnosti IS MML na roky 2020 až 2022.pdf Velikost: 397.1 KB
048 Schválení dodatku č. 8 ke smlouvě o zajišťování služeb v oblasti nakládání s odpady na území statutárního města Liberec.pdf Velikost: 3.02 MB
049 Navázání spolupráce s portálem Nevyhazujto.cz.pdf Velikost: 4.28 MB
050 Úprava připojení nemovitosti v ulici Jáchymovská.pdf Velikost: 1.44 MB
051 Žádost o stanovisko ke stavbě oplocení v ulici Květnové revoluce.pdf Velikost: 8.72 MB
052 Hromadný podnět obyvatel na výměnu krytu vozovky v ul. Wolkerova a Sosnová.pdf Velikost: 3.15 MB
053 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 1007.75 KB
054 Žádost MOTOCROSS CUP na uspořádání akce v Rekreačním a sportovním areálu Vesec.pdf Velikost: 3.2 MB
054-01 Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 12. 2019.pdf Velikost: 2.05 MB
054-02 Odmítnutí uzavření Smlouvy o spolupráci na zajištění DO pro roky 2020–2023.pdf Velikost: 577.36 KB
055 Návrh výboru pro kulturu a cestovní ruch na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML 2. kola 2019.pdf Velikost: 3.2 MB
055-01 Návrh výboru pro sport na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML žadatelům 2. kola 2019.pdf Velikost: 4.37 MB
056 Poskytnutí daru ve výši 20 000 Kč Sportovnímu klubu stolního tenisu Liberec- z. s. .pdf Velikost: 1.51 MB
057 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté dotace z rozpočtu SML .pdf Velikost: 5.48 MB
058 Přijetí dotace na projekt -Po stopách libereckých a žitavských Židů-.pdf Velikost: 1.8 MB
059 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu dramaturgie a na provozní výdaje kina Varšava.pdf Velikost: 8.3 MB
061 Udělení výjimky z VYHLÁŠKY o regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí.pdf Velikost: 3.05 MB
062 Výběrového řízení na dodavatele tisku Libereckého zpravodaje.pdf Velikost: 1.53 MB
063 Školské rady – jmenování zástupců za zřizovatele.pdf Velikost: 367.7 KB
064 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na připojení objektů MML na pult centralizované ochrany u HZS Libereckého kraje.pdf Velikost: 1.66 MB
065 Rezignace a návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu Liberec.pdf Velikost: 687.49 KB
066 Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2019.pdf Velikost: 1.05 MB
067 Hodnocení 9. ZM – 24. 10. 2019.pdf Velikost: 1.07 MB
068 Organizační zajištění 10. ZM – 28. 11. 2019.pdf Velikost: 302.25 KB
069 Různé.pdf Velikost: 281.15 KB
201 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až říjen 2019.pdf Velikost: 520.42 KB
202 Návrh odpovědi na dopis adresovaný Radě města Liberec.pdf Velikost: 1.07 MB