Zastupitelstvo: 2019 » 2019-10-24 ZM 9 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 1.79 MB
004 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 15.03 MB
005 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1.56 MB
006 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 4.14 MB
007 Zřízení Osadního výboru Kristiánov.pdf Velikost: 642.2 KB
008 Vzdání se funkce přísedícího Okresního soudu Liberec.pdf Velikost: 381.61 KB
009 Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 879.16 KB
010 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 779.61 KB
011 Zápis z kontroly KV č. 1-2019 – Kontrola projektu -Rozvoj a modernizace informačních a řídících systémů statutárního města Liberec v oblastech fin.pdf Velikost: 717.72 KB
012 Návrh k pořízení 108. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 108-1 – 108-7.pdf Velikost: 2.19 MB
013 Spoluúčast města na rekonstrukci propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec- v Liberci u ul. 28. října.pdf Velikost: 7.14 MB
013-01 Odvolání a jmenování členů ŘV IPRÚ .pdf Velikost: 358.54 KB
014 Změny v personálním obsazení výboru pro rozvoj a životní prostředí Zastupitelstva města.pdf Velikost: 988.24 KB
014-01 Změna v personálním obsazení ve výboru pro sport.pdf Velikost: 569.49 KB
014-02 Rezignace Ing. Jiřího Němečka- CSc..pdf Velikost: 344.15 KB
015 SVS- a. s. – záměr budoucího prodeje splaškové gravitační kanalizace (ul. Na Skřivanech).pdf Velikost: 3.44 MB
016 SVS- a. s. – záměr budoucího prodeje vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov.pdf Velikost: 1.95 MB
017 Dodatek č. 1 o změně Rozhodnutí ze státního rozpočtu ČR k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 1.23 MB
018 Finanční spoluúčast statutárního města Liberec v rámci projektu -Revitalizace fotbalového stadionu Vesec-.pdf Velikost: 1.01 MB
019 Transformace společnosti Technické služby města Liberce- a. s. na příspěvkovou organizaci.pdf Velikost: 2.62 MB
020 Poskytnutí individuální dotace organizaci Šance zvířatům- z. s..pdf Velikost: 2.44 MB
021 Smlouva o poskytnutí investiční dotace na nákup profesionálního komunálního vysavače pro Komunitní práce Liberec- o. p. s..pdf Velikost: 7.12 MB
022 Zrušení odloučeného pracoviště ZUŠ Liberec- se sídlem Komenského 478- Hrádek nad Nisou- a jeho výmaz ze školského rejstříku .pdf Velikost: 621.46 KB
023 Sloučení Mateřské školy -Pastelka-- Liberec- Švermova 100- příspěvková organizace se Základní školou- Liberec- Křižanská 80- příspěvková organizac.pdf Velikost: 648.04 KB
024 Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA- z. ú. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1.25 MB
025 Poskytnutí individuální dotace organizaci Oblastní charita Liberec.pdf Velikost: 771.7 KB
026 Poskytnutí individuální dotace organizaci Ruprechtický farní spolek.pdf Velikost: 722.29 KB
027 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za rok 2018.pdf Velikost: 726.51 KB
028 Změna názvu seriálu podpořeného dotací z rozpočtu SML.pdf Velikost: 2.72 MB
029 Participativní rozpočet – pravidla a harmonogram.pdf Velikost: 1.22 MB
030 Podání žádosti o dotaci na projekt -Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd- v rámci výzvy V6 Sport- investice 2020 pro ÚSC Min.pdf Velikost: 1.82 MB
030-01 Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd.pdf Velikost: 2.22 MB
030-02 Návrh rozpočtového opatření č. 7D) a č. 7E) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci ZM.pdf Velikost: 1.73 MB
031 Plnění usnesení zastupitelstva za III. čtvrtletí roku 2019.pdf Velikost: 685.06 KB
032 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 8. řádného zasedání zastupitelstva města – 26. 9. 2019.pdf Velikost: 10.96 MB
201 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 723.87 KB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 7C) Změny rozpočtu na rok 2019 v kompetenci RM.pdf Velikost: 348.6 KB
203 Plán činnosti výboru pro sociální věci a bezpečnost Zastupitelstva města Liberec na 2. pololetí roku 2019.pdf Velikost: 281.54 KB
204 Informace o odmítnutí návrhu na změnu územního plánu č. 109 zkráceným postupem.pdf Velikost: 288.69 KB
204-01 Záměr změn jízdních řádů a zkapacitnění vybraných spojů linek MHD.pdf Velikost: 1.13 MB
205 Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2019.pdf Velikost: 808.71 KB