Rada: 2019 » 2019-10-15 RM 18 » Dle bodůStáhnout najednou

001-01 Informace o rezignaci Ing. Mgr. Petra Zdráhaly na mandát člena ZM Liberec.pdf Velikost: 457.73 KB
003 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci a revokace usnesení .pdf Velikost: 970.53 KB
003-01 Podání žádosti o dotaci na projekt -Modernizace skokanských můstků ve sportovním areálu Ještěd- v rámci výzvy V6 Sport- investice 2020 pro ÚSC .pdf Velikost: 379.06 KB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1.04 MB
005 Dodatek č. 23 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001.pdf Velikost: 680.69 KB
006 Návrh aktualizace směrnice rady č. 8RM Oběh účetních dokladů .pdf Velikost: 819.81 KB
007 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 2.65 MB
008 Majetkoprávní operace – výkup pozemku – k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 15.74 MB
009 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 3.74 MB
010 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 5.34 MB
012 Majetkoprávní operace – pronájem nebytového prostoru .pdf Velikost: 592.22 KB
013 Majetkoprávní operace – pacht pozemku.pdf Velikost: 723.29 KB
014 Majetkoprávní operace – pacht- pronájem a výpůjčku pozemků .pdf Velikost: 819.28 KB
015 Majetkoprávní operace – změna pachtýře pozemku.pdf Velikost: 912.27 KB
016 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy na pozemku.pdf Velikost: 680.59 KB
017 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1.75 MB
018 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1.82 MB
019 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 356.23 KB
020 Vypsání zadávacího řízení -Nad Sokolovnou 616 – stavební úpravy koupelen – B-.pdf Velikost: 1.32 MB
021 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě na akci - ZŠ Liberec- Na Výběžku – úprava vnějšího pláště objektu-.pdf Velikost: 900.5 KB
022 Kvalita sociálního klimatu v učitelských sborech ZŠ a SŠ a možné intervence – přistoupení ke spolupráci.pdf Velikost: 1.61 MB
023 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 1.31 MB
024 Smlouva o poskytnutí investiční dotace na nákup profesionálního komunálního vysavače pro Komunitní práce Liberec- o. p. s..pdf Velikost: 7.4 MB
025 Přidělení ubytovací jednotky ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 347.59 KB
026 Navýšení kapacity školní jídelny ZŠ- Liberec- Sokolovská 328- příspěvková organizace .pdf Velikost: 379.39 KB
027 Zrušení odloučeného pracoviště ZUŠ Liberec- se sídlem Komenského 478- Hrádek nad Nisou- a jeho výmaz ze školského rejstříku .pdf Velikost: 960.43 KB
028 Návrh platu ředitelky ZŠ Česká.pdf Velikost: 368.27 KB
030 Poskytnutí dotace organizaci ADVAITA- z. ú. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1.5 MB
031 Poskytnutí individuální dotace organizaci Oblastní charita Liberec.pdf Velikost: 1.08 MB
032 Poskytnutí individuální dotace organizaci Ruprechtický farní spolek.pdf Velikost: 1.37 MB
033 Aktualizace Metodiky systému přidělování bytů v programu Housing First na území SML.pdf Velikost: 1.04 MB
033-01 Sloučení Mateřské školy -Pastelka-- Liberec- Švermova 100- příspěvková organizace se Základní školou- Liberec- Křižanská 80- příspěvková organi.pdf Velikost: 907.19 KB
034 Dodatek č. 1 o změně Rozhodnutí ze státního rozpočtu ČR k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 1.48 MB
035 Schválení dodatku č. 3 k SoD na stavbu ZŠ Broumovská .pdf Velikost: 384.9 KB
036 Schválení dodatku č. 13 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň .pdf Velikost: 369.7 KB
036-01 Schválení dodatku č. 7 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května II. stupeň .pdf Velikost: 376.39 KB
037 SVS- a. s. – nájemní smlouva a záměr budoucího prodeje vodovodního a kanalizačního řadu v k. ú. Dolní Hanychov.pdf Velikost: 2.2 MB
038 SVS- a. s. – nájemní smlouva a záměr budoucího prodeje splaškové kanalizace v k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 3.69 MB
038-01 Finanční spoluúčast statutárního města Liberec v rámci projektu -Revitalizace fotbalového stadionu Vesec- .pdf Velikost: 1.27 MB
039 Výjimka ze stavební uzávěry – Dostavba stávající provozovny- etapa II – penzion Liberec XI-Růžodol I.pdf Velikost: 18.46 MB
039-01 Spoluúčast města na rekonstrukci propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec- v Liberci u ul. 28. října.pdf Velikost: 3.54 MB
039-02 Návrh k pořízení 108. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 108-1 – 108-7.pdf Velikost: 2.55 MB
039-03 Návrh rozpočtového opatření č. 7C) změny rozpočtu na rok 2019 v kompetenci RM.pdf Velikost: 681.27 KB
040 Záměr řešení nedostatku pitné vody v Kateřinkách u Liberce.pdf Velikost: 5.35 MB
041 Poskytnutí individuální dotace organizaci Šance zvířatům- z. s..pdf Velikost: 365.35 KB
042 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. – Zahradní ul..pdf Velikost: 2.07 MB
043 Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberci pro zimní období 2019-2020.pdf Velikost: 1.48 MB
044 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na opravu ul. U Domoviny po rekonstrukci IS .pdf Velikost: 1.84 MB
045 Smlouva o spolupráci na zajištění DO pro roky 2020–2023.pdf Velikost: 802.21 KB
046 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 502.53 KB
047 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby – Gasservis Liberec- s. r. o. 2019.pdf Velikost: 1.55 MB
048 Plánovaná koordinace uzavírek pozemních komunikací ve městě Liberci v roce 2020.pdf Velikost: 5.97 MB
049 Dodatek č. 1 smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné drážní osobní dopravě pro rok 2019.pdf Velikost: 742.44 KB
050 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. – U Opatrovny.pdf Velikost: 1.76 MB
051-01 Schválení výsledku VŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – nám. Míru- Písecká – Krumlovská – Prachatická-.pdf Velikost: 1.19 MB
051-02 Schválení výsledku ZŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – lokality Polní- Baltská- nám. Dr. E. Beneše-.pdf Velikost: 1.17 MB
052 Změna názvu seriálu podpořeného dotací z rozpočtu SML.pdf Velikost: 2.99 MB
053 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za r. 2018.pdf Velikost: 1.06 MB
053-01 Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na zajištění a restaurování věžičky Kaple Božího hrobu.pdf Velikost: 11.54 MB
053-02 Smlouva o výpůjčce Kaple Božího hrobu od Římskokatolické farnosti – arciděkanství Liberec.pdf Velikost: 7.75 MB
053-03 Zajištění shody spisové služby s NSESSS – úprava podmínek.pdf Velikost: 480.35 KB
054 Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 1.13 MB
054-01 Delegace na valnou hromadu spol. Krajská nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 549.36 KB
055 Participativní rozpočet – pravidla a harmonogram.pdf Velikost: 2.36 MB
056 Zřízení Osadního výboru Liberec V-Kristiánov.pdf Velikost: 918.98 KB
057 Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2019.pdf Velikost: 1.05 MB
058 Hodnocení 8. ZM – 26. 9. 2019.pdf Velikost: 1.06 MB
059 Organizační zajištění 9. ZM – 24. 10. 2019.pdf Velikost: 298.04 KB
201 Předložení návrhů rozpočtů -velkých příspěvkových organizací-.pdf Velikost: 4.52 MB
202 informace o odmítnutí návrhu na změnu územního plánu č. 109 zkráceným postupem.pdf Velikost: 560.54 KB
203 Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2019.pdf Velikost: 874.42 KB