Rada: 2019 » 2019-08-27 RM 14 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Návrh rozpočtového opatření č. 6A) změny v rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1.25 MB
003 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 4.23 MB
004 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 1.25 MB
005 Majetkoprávní operace – úplatný převod pozemku od ČR – ÚZSVM – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1.02 MB
006 Majetkoprávní operace – výkup pozemků – k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1.1 MB
007 Majetkoprávní operace – směna pozemků – k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 1.69 MB
008 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 4.14 MB
009 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 5.97 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – úprava záměrů – ul. Rubínová.pdf Velikost: 3.65 MB
011 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků- jejichž součástí je stavba garáže.pdf Velikost: 18.79 MB
012 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků- k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1.44 MB
013 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Rudolfov.pdf Velikost: 1.4 MB
014 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků- k. ú. Krásná Studánka .pdf Velikost: 1.24 MB
015 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 3.1 MB
016 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1.44 MB
017 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1.43 MB
018 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1.47 MB
019 Majetkoprávní operace – záměr nabytí pozemků formou daru – k. ú. Nové Pavlovice.pdf Velikost: 833.92 KB
020 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 3.77 MB
021 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 1.88 MB
022 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 353.23 KB
023 Majetkoprávní operace – pronájem nebytových prostor – garáží .pdf Velikost: 1.11 MB
024 Zřízení služebnosti na pozemcích Povodí Labe- s. p. – optická síť.pdf Velikost: 702.54 KB
025 Majetkoprávní operace – změna usnesení – záměr prodeje pozemku .pdf Velikost: 1.3 MB
026 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků- k. ú. Krásná Studánka – ul. Hejnická.pdf Velikost: 1.22 MB
027 Směna pozemků s Libereckým krajem – výstavba heliportu.pdf Velikost: 10.01 MB
027-01 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě na modernizaci topení a vzduchotechniky Divadla F. X. Šaldy.pdf Velikost: 895.21 KB
028 Schválení časového dodatku ke smlouvě na akci -ZŠ Liberec- Na Výběžku – úprava vnějšího pláště objektu-.pdf Velikost: 575.71 KB
029 Schválení dodatku ke smlouvě na optimalizace využití prostorů v objektu ZŠ Sokolovská.pdf Velikost: 758.15 KB
030 Jmenování členů hodnotící komise.pdf Velikost: 661.67 KB
031 Rezignace na funkci člena správní rady Komunitních prací Liberec- o. p. s. a jmenování nového člena.pdf Velikost: 353.3 KB
032 Odstoupení a jmenování členů komise pro občanské obřady a záležitosti a poskytnutí peněžitého daru.pdf Velikost: 499.82 KB
033 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec užívat při občanských obřadech závěsný odznak.pdf Velikost: 350.37 KB
035 Volební řád pro volby do školských rad – technická novela.pdf Velikost: 633.42 KB
036 Souhlas s účastí mateřských škol v projektu v rámci programu OP VVV.pdf Velikost: 21.4 MB
037 Poskytnutí individuální dotace Národní radě osob se zdravotním postižením ČR- z. s..pdf Velikost: 1.22 MB
038 Poskytnutí dotace organizaci MAJÁK- o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 824 KB
039 Poskytnutí daru Mgr. Ivě Klímové na akci -Radost z miminka-.pdf Velikost: 2.19 MB
040 Poskytnutí daru neziskové organizaci Comunités- z. s..pdf Velikost: 739.73 KB
041 Poskytnutí daru Regionální organizaci zdravotně postižených Sever Liberec- z. s..pdf Velikost: 735.15 KB
042 Rekonstrukce objektu URAN – revokace části usnesení č. 583-2019.pdf Velikost: 365.73 KB
043 Vypsání zadávacího řízení na zpracování Plánu udržitelné městské mobility 2021–2030.pdf Velikost: 374.29 KB
043-01 Výroční zpráva 2018 – Projekt statutární město Liberec – Zdravé město.pdf Velikost: 3.64 MB
044 Vyloučení účastníka ZŘ na stavbu k projektu MŠ Motýlek.pdf Velikost: 364.72 KB
044-01 Vyhodnocení ZŘ na stavbu MŠ Motýlek .pdf Velikost: 369.83 KB
045 Schválení dodatku č. 2 k SoD na stavbu ZŠ Broumovská .pdf Velikost: 385.56 KB
046 Schválení dodatku č. 10 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň .pdf Velikost: 374.44 KB
046-01 Schválení dodatku č. 11 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ a OPŽP Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ 5. května I. stupeň .pdf Velikost: 370.55 KB
047 Schválení účasti na projektu Celostátní sčítání dopravy v roce 2020.pdf Velikost: 1.48 MB
048 Rozdělení 96. změny územního plánu města Liberec na změnu 96.A a 96.B.pdf Velikost: 5.7 MB
049 Ukončení pořizování 96.B změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 4.75 MB
049-01 Dopravní napojení přes- “ Nová Pastýřská“ – architektonická koncepční studie.pdf Velikost: 1002.07 KB
050 Schválení výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku -Dodání zahradních kompostérů II-.pdf Velikost: 361.79 KB
051 Zajištění opravy cestní sítě v parku u ulice Riegrova po přívalovém dešti.pdf Velikost: 372.5 KB
052 Zajištění opravy herního prvku -Loď- v parku Prokopa Holého.pdf Velikost: 373.7 KB
054 Odstranění škod na veřejné zeleni způsobených suchem a přetrvávající kůrovcovou kalamitou.pdf Velikost: 390.51 KB
055 Schválení dodatku č. 1 dohody o užívání pozemku- která byla uzavřena mezi Městskými lesy Liberec- p. o. a SAJ- a. s. na základě schválení Radou mě.pdf Velikost: 366.13 KB
056 Plánovací smlouva – bytový soubor BD Vesec.pdf Velikost: 1.48 MB
057 Dodatek č. 2 k rámcové smlouvě o financování projektu -Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie-.pdf Velikost: 5.42 MB
058 Dodatek č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci ve veřejné linkové osobní dopravě pro rok 2019.pdf Velikost: 855.76 KB
059 Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 9. 2019.pdf Velikost: 1.97 MB
060 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 562.89 KB
061 Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti na letišti v Liberci.pdf Velikost: 1.33 MB
062 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na zřízení nového kontejnerového stání v ul. Stará.pdf Velikost: 983.99 KB
064 Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu za 1. pololetí 2019.pdf Velikost: 9.46 MB
065 Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny rozpočtu na rok 2019 v kompetenci ZM .pdf Velikost: 1.2 MB
066 Uzavření smlouvy o poskytování reklamních mediálních služeb se společností HyperCube- a. s. .pdf Velikost: 1.61 MB
067 Žádost o prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a vyměřeného penále v souvislosti s akcí Dějepis na živo – Bitva u Liberce 1757.pdf Velikost: 1.69 MB
068 Participativní rozpočet – pravidla a harmonogram.pdf Velikost: 1.28 MB
069 Změna v personálním obsazení komise pro veřejné zakázky .pdf Velikost: 388.15 KB
069-01 Záměr vstupu do spolku Ještěd 73- z. s.- do spolku Technické muzeum Liberec- z. s. a do společnosti IQLANDIA- o. p. s..pdf Velikost: 1.06 MB
070 Schválení přijetí dotace a spolufinancování vlastního podílu statutárního města Liberec na projektu pořízení cisternové automobilové stříkačky pro.pdf Velikost: 17.44 MB
071 Plnění usnesení rady města za měsíce červen a červenec roku 2019.pdf Velikost: 1.39 MB
072 Hodnocení 6. ZM – 27. 6. 2019.pdf Velikost: 1.07 MB
073 Organizační zajištění 7. ZM – 5. 9. 2019.pdf Velikost: 298.22 KB
201 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích.pdf Velikost: 598.89 KB
201-01 Měření rychlosti městskou policií.pdf Velikost: 5.18 MB
202 Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí roku 2019.pdf Velikost: 921.54 KB