Rada: 2019 » 2019-05-21 RM 10 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Návrh strategie personálního rozvoje městské policie.pdf Velikost: 353,05 KB
003 Rekonstrukce stávajících kamerových bodů Sametová a Vlnařská a upgrade řídícího SW Omnicast pro potřeby Městské policie Liberec.pdf Velikost: 1,75 MB
004 Dotace na podporu dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v Liberci .pdf Velikost: 5,97 MB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 3A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,36 MB
006 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zástavě cenných papírů – Teplárna Liberec.pdf Velikost: 6 MB
007 Majetkoprávní operace – prodej pozemků spol. GasNet- s. r. o..pdf Velikost: 4,73 MB
008 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 1,67 MB
009 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 2,98 MB
010 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – ul. Žitavská.pdf Velikost: 2,66 MB
011 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – SPÚ – k. ú. Radčice u Kr. Studánky.pdf Velikost: 2,14 MB
014 Majetkoprávní operace – výkup pozemků – ul. Technikova.pdf Velikost: 12,08 MB
015 Majetkoprávní operace – směna pozemků – ul. Technikova.pdf Velikost: 6,77 MB
016 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod – dar pozemku – ul. Technikova.pdf Velikost: 5,59 MB
017 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,28 MB
018 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 2,25 MB
019 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,07 MB
020 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR-ÚZSVM – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 1,33 MB
021 Majetkoprávní operace – zemědělský pacht pozemků.pdf Velikost: 835,93 KB
022 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,51 MB
023 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků – část 2.pdf Velikost: 1,28 MB
024 Majetkoprávní operace – opakované projednání výpůjčky a nájmu.pdf Velikost: 693,09 KB
025 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 3,53 MB
026 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 876,67 KB
027 Majetkoprávní operace – služebnost – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 586,66 KB
028 Schválení výsledku výběrového řízení na akci -ZŠ Liberec- Na Výběžku – úprava vnějšího pláště objektu-.pdf Velikost: 907,34 KB
029 Schválení výsledku výběrového řízení na akci -ZŠ Liberec- Vrchlického – modernizace šaten a sociálního zařízení-.pdf Velikost: 1,08 MB
030 Schválení dodatku ke smlouvě na zpracování projektu ZŠ náměstí Míru – zpracování dokumentace změny stavby před dokončením.pdf Velikost: 397,45 KB
034 Návrh platu ředitelky MŠ -Hvězdička-.pdf Velikost: 376,58 KB
035 Žádost Naivního divadla Liberec- příspěvkové organizace- o souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o pronájmu tepelného hospodářství.pdf Velikost: 6,67 MB
036 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Naivního divadla Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,4 MB
037 Návrh výboru pro sociální věci a bezpečnost na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2019.pdf Velikost: 1010,01 KB
038 Návrh výboru pro vzdělávání na přidělení dotací z Fondu vzdělávání DF SML pro rok 2019.pdf Velikost: 794,96 KB
039 Podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Centrum bydlení Liberec.pdf Velikost: 669,45 KB
040 Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za I. čtvrtletí 2019.pdf Velikost: 2,19 MB
042 Dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo na stavební práce v rámci projektů ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 605,69 KB
043 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na vytvoření zastavovací studie .pdf Velikost: 8,91 MB
044 Porušení rozpočtové kázně v rámci pořádání Mistrovství světa v klasickém lyžování 2009.pdf Velikost: 3,37 MB
045 Informace o postupu projektu IPRÚ -Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra-.pdf Velikost: 5,03 MB
046 Rekonstrukce propustku pod železniční tratí Stará Paka – Liberec- v Liberci- u ul. 28. října.pdf Velikost: 3,93 MB
047 Návrh k pořízení 101. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 101-3.pdf Velikost: 1,13 MB
048 Schválení pronájmu dřevěného stánku pro občerstvení v objektu Lesního koupaliště.pdf Velikost: 359,94 KB
049 Schválení smlouvy o správě a údržbě TT v majetku SML.pdf Velikost: 3,07 MB
050 Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů tzv. Stolpersteine.pdf Velikost: 1,52 MB
051 Žádost o odpuštění nájmu RASAV – Fresh Festival.pdf Velikost: 1,01 MB
052 Květnové revoluce – řešení přístupu k řadovým garážím – majetkoprávní vypořádání.pdf Velikost: 6,92 MB
053 Vypsání ZŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – lokality Polní- Baltská- Nám. Dr. E. Beneše-.pdf Velikost: 7,97 MB
054 Vypsání ZŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci II – lokalita Jeřmanická – Česká-.pdf Velikost: 6,84 MB
056 Hromadný podnět na zvýšení bezpečnosti v ul. Puškinova.pdf Velikost: 13,41 MB
057 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 4-18-0234 – ul. Dobiášova.pdf Velikost: 9,83 MB
058 Závěrečné vyhodnocení dopravní obslužnosti za rok 2018.pdf Velikost: 10,82 MB
059 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 793,64 KB
060 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení – ul. Preslova .pdf Velikost: 762,5 KB
061 Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí na rok 2020.pdf Velikost: 1,52 MB
062 Záměr převzetí části silnic Sokolská- Jablonecká a Kunratická.pdf Velikost: 2,38 MB
063 Memorandum o spolupráci objednatelů při zajištění dopravní obslužnosti tramvajovou dopravou mezi SML a SMJ.pdf Velikost: 882,19 KB
065-01 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM na dodávku užitkového automobilu.pdf Velikost: 2,34 MB
067 Návrh výboru pro sport na přidělení dotací z dílčího Sportovního Dotačního fondu SML 1. kola 2019.pdf Velikost: 5,15 MB
068 Poskytnutí daru spolku Pěvecký sbor Ještěd- z. s..pdf Velikost: 2,49 MB
069 Poskytnutí daru Veronice Burdové.pdf Velikost: 1,96 MB
069-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt plánované kultivace pozemku.pdf Velikost: 12,75 MB
070 Implementace a provoz systému Grantys pro správu Dotačního fondu města.pdf Velikost: 1,49 MB
071 Rozšíření GIS Marushka o Portálové řešení elektronické evidence věcných břemen.pdf Velikost: 1,04 MB
072 Rozšíření GIS Marushka o Portálové řešení hlášení podnětů veřejností s následným zpracováním.pdf Velikost: 912,17 KB
073 Ukončení smluv o finanční kontrole organizací SML.pdf Velikost: 582,66 KB
074-03 Další postup projektu -Rekonstrukce objektu Uranu-.pdf Velikost: 873,34 KB
075 Žádost o dotace v rámci programu -Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2020- od MV – generální ředitelství HZS ČR .pdf Velikost: 4,48 MB
076 Uzavření dodatku smlouvy s Českou poštou- s. p. – svoz a rozvoz poštovních zásilek.pdf Velikost: 1,3 MB
077 Jmenování vedoucího odboru Kancelář tajemníka Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 710,31 KB
077-01 Jmenování vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 362,42 KB
078 Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2019.pdf Velikost: 1,01 MB
079 Hodnocení 4. ZM – 25. 4. 2019.pdf Velikost: 1,09 MB
080 Organizační zajištění 5. ZM – 30. 5. 2019.pdf Velikost: 302,39 KB
201 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti – leden až duben 2019 .pdf Velikost: 328,32 KB