Rada: 2019 » 2019-05-07 RM 9 » Dle bodůStáhnout najednou

001-01 Vypsání veřejné zakázky -Dodávka automobilů pro Městskou policii Liberec 2019-.pdf Velikost: 365,16 KB
001-02 Změna v režimu užívání služebních vozidel městské policie i pro soukromé účely.pdf Velikost: 363,8 KB
002 Zpráva likvidátora Podniku služeb města Liberec- státní podnik -v likvidaci- – účetní závěrka 2018.pdf Velikost: 4,34 MB
003 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 1,4 MB
004 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 2,04 MB
005 Schválení výsledku zadávacího řízení na akci ZŠ Sokolovská využití prostorů v objektu školy.pdf Velikost: 1,1 MB
006 TJ Sokol Doubí – technický stav fotbalového hřiště.pdf Velikost: 679,84 KB
007 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec- zajištění havarijního stavu krovu objektu Máchova- na .pdf Velikost: 438,58 KB
007-01 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci rozvodů topení a vzduchotechniky divadla F. X. Šaldy v Liberci.pdf Velikost: 3,98 MB
008 Záměr rozšíření počtu členů školských rad příspěvkových organizací vykonávajících činnost základních a základních uměleckých škol- zřizovaných SML.pdf Velikost: 367,43 KB
009 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,88 MB
010 Žádost ředitele Základní umělecké školy- Liberec- Frýdlantská 1359-19- příspěvkové organizace- o souhlas s uzavřením dodatků ke smlouvám o nájmu n.pdf Velikost: 6,91 MB
011 Účetní odpis promlčených pohledávek.pdf Velikost: 372,73 KB
012 Schválení dodatku č. 3 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F.pdf Velikost: 5,16 MB
012-01 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby azylového domu .pdf Velikost: 4,02 MB
013 Personální obsazení koordinátora a zodpovědného politika pro MA21.pdf Velikost: 625,76 KB
013-01 Převod dokumentace a postoupení práv a povinností k projektu výstavby sběrného dvora a re-use centra ve městě Liberci – výjimka ze směrnice RM.pdf Velikost: 22,6 MB
013-02 Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení pozemkové služebnosti .pdf Velikost: 1,73 MB
013-03 Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2019.pdf Velikost: 5,13 MB
013-04 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů.pdf Velikost: 2,85 MB
013-05 Schválení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci -Dodání zahradních kompostérů-.pdf Velikost: 1004,45 KB
013-06 Schválení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci -Dodání a instalace herních prvků-.pdf Velikost: 3,81 MB
013-07 Plánovací smlouva – Vybudování povrchu na stávající účelové komunikaci na p. p. č. 3110 – Zborovská ulice.pdf Velikost: 9,61 MB
013-09 Smlouva o nájmu pozemku a smlouva o budoucí smlouvě na VB – Povodí Labe .pdf Velikost: 8,7 MB
013-10 Schválení žádosti DPMLJ o odklad termínu pro předložení povinných dokladů.pdf Velikost: 974,52 KB
013-11 Žádost První festivalové – RASAV.pdf Velikost: 1,01 MB
013-12 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 583,36 KB
014 Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na kulturní akci.pdf Velikost: 2,38 MB
015 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu G300 – spolek.pdf Velikost: 2,16 MB
016 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec spolku Sdružení pro veletrhy dětské knihy v Liberci.pdf Velikost: 1,72 MB
017 Řešení správy reklamních ploch v majetku statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1,13 MB
017-03 Vypsání ZŘ -Oprava komunikace – ulice Klostermannova- Liberec-.pdf Velikost: 2,24 MB
017-04 Vypsání ZŘ -Oprava komunikace po pokládce IS – ul. Jiráskova- Liberec-.pdf Velikost: 3,77 MB
017-05 Vypsání VŘ -Oprava zatrubnění Jizerského potoka – Pastýřská- Tržní náměstí-.pdf Velikost: 2,53 MB
017-06 Vypsání VŘ -Oprava ul. Boženy Němcové po rekonstrukci IS-.pdf Velikost: 3,42 MB
017-07 Vypsání ZŘ -Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci – lokalita Dr. M. Horákové-.pdf Velikost: 3,11 MB
017-08 Záměr zřízení Kanceláře architekta města.pdf Velikost: 1,15 MB
201 Informace o podání žádosti o výmaz zástavních práv v katastru nemovitostí – bytové domy U Sila.pdf Velikost: 1,45 MB
201-01 Výsledky kasačních stížností k místnímu referendu.pdf Velikost: 1,34 MB