Rada: 2019 » 2019-04-16 RM 8 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 1527.pdf Velikost: 738,13 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 2398_2.pdf Velikost: 925,17 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 2773.pdf Velikost: 905,39 KB
006 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 3598_3.pdf Velikost: 743,29 KB
007 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 121.pdf Velikost: 795,24 KB
008 MO Vratislavice nad Nisou – prodej p. p. č. 395_50.pdf Velikost: 961,98 KB
009 MO Vratislavice nad Nisou – směna p. p. č. 2918_6 za 2920_35 a dar p. p. č. 2925_4.pdf Velikost: 1,78 MB
010 MO Vratislavice nad Nisou – služebnost.pdf Velikost: 1,09 MB
011 MO Vratislavice nad Nisou – změna usnesení – služebnost.pdf Velikost: 1,27 MB
012 MO Vratislavice nad Nisou – informace o uplatněných nárocích – EDI Liberec- a. s. a NOVÁ RUDA- s. r. o..pdf Velikost: 42,76 MB
013 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,13 MB
014 Návrh rozpočtového opatření č. 2B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,4 MB
015 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 3,32 MB
016 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1,27 MB
017 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod do vlastnictví SML – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 835,65 KB
018 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod do vlastnictví LK – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 690,01 KB
019 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 2,77 MB
020 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 2,12 MB
021 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemků – ul. Rubínová.pdf Velikost: 2,73 MB
022 Majetkoprávní operace – záměr prodeje pozemku p. č. 680- k. ú. Kateřinky u Liberce .pdf Velikost: 937,85 KB
023 Majetkoprávní operace – záměr nabytí části pozemku formou daru – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,27 MB
024 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – Kalendář Liberecka- spol. s r. o..pdf Velikost: 1,13 MB
025 Majetkoprávní operace – záměr směny – výkupu pozemků – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 1,68 MB
026 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy – Bílá kavárna a čajovna- s. r. o..pdf Velikost: 825,49 KB
027 Majetkoprávní operace – pronájem a pacht pozemků .pdf Velikost: 1,78 MB
028 Majetkoprávní operace – pronájem pozemků – Vavřincův vrch- s. r. o. – AVICENA .pdf Velikost: 2,19 MB
029 Majetkoprávní operace – změna usnesení – pronájem a pacht pozemků.pdf Velikost: 521,28 KB
030 Majetkoprávní operace – ukončení smlouvy o výpůjčce – k. ú. Horní Hanychov.pdf Velikost: 1,58 MB
031 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 6,79 MB
032 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 3,26 MB
033 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 671,03 KB
034 Informace o průběhu a výsledku výběrové řízení s aukcí – výkup pozemku od ČR-ÚZSVM.pdf Velikost: 1,69 MB
035 Schválení předložené vybrané varianty koncepční studie MPB Liberec- 03. 2019.pdf Velikost: 4,48 MB
036 Schválení Interpretačních pravidel.pdf Velikost: 1,44 MB
037 Zrušení a opětovné vypsání zadávacího řízení na zakázku ZŠ Aloisina Výšina – bezbariérovost objektu.pdf Velikost: 1,41 MB
038 Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou činnost ZŠ Ještědská.pdf Velikost: 1,83 MB
039 Změna usnesení 321-2019 ze dne 2. 4. 2019.pdf Velikost: 1,25 MB
040 Vypsání zadávacího řízení MŠ Klubíčko – úprava kotelny.pdf Velikost: 1,31 MB
041 Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2,92 MB
042 Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději- z. s.- na protidrogové služby na rok 2019.pdf Velikost: 1,55 MB
043 Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1,49 MB
044 Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro organizaci ADVAITA- z. ú. .pdf Velikost: 1,59 MB
045 Poskytnutí dotace o. p. s. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 3 MB
046 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 399,26 KB
047 Prodloužení nájmů a přidělení bytů v rámci projektu Housing first .pdf Velikost: 370,94 KB
048 Plánu kontrol na rok 2019 – Aktualizace č. 1.pdf Velikost: 578,02 KB
049 Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo na zhotovitele stavebních prací v rámci rekonstrukce ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 603,1 KB
050 Schválení dodatku č. 2 smlouvy o dílo na zajištění služby -Digitalizace dat z 2. mapování veřejné zeleně v intravilánu města Liberec v rámci proje.pdf Velikost: 1019,45 KB
051 Vydání 98. změny územního plánu města Liberec – napojení Krajské nemocnice Liberec .pdf Velikost: 6,34 MB
052 Revokace usnesení č. 93-2007 z 5. zasedání ZM ze dne 31. 5. 2007.pdf Velikost: 789,04 KB
053 Návrh k pořízení 104. změny územního plánu města Liberec – návrhy č. 104-1 – 104-6.pdf Velikost: 3,05 MB
054 Uzavření dodatku ke smlouvě o spolupráci č. OS201601456 se společností DIMATEX CS- spol. s r. o. .pdf Velikost: 3,21 MB
055 Výjimka ze směrnice rady č. 3RM – odstranění škod na veřejné zeleni způsobených klimatickými podmínkami a kůrovcovou kalamitou.pdf Velikost: 7,41 MB
056 Zajištění BESIP v Liberci za pomoci Sboru dobrovolných hasičů v Liberci.pdf Velikost: 784,8 KB
057 Žádost KÚLK o bezplatné využití Rekreačního a sportovního areálu Vesec.pdf Velikost: 2,97 MB
058 Výroční zpráva 2018 Eltodo Osvětlení- s. r. o..pdf Velikost: 1,52 MB
059 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 597,09 KB
060 Záměr nabytí nemovitosti od ČR – Státní pozemkový úřad – Krásná Studánka.pdf Velikost: 1,17 MB
061 Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu.pdf Velikost: 1,17 MB
062 Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby.pdf Velikost: 2,16 MB
063 Příprava vytipovaných vedením města Liberce nových akcí v rámci IPRÚ.pdf Velikost: 3,08 MB
064 Plánovaná koordinace uzavírek pozemních komunikací ve městě Liberci v roce 2019.pdf Velikost: 14,08 MB
065 Kompenzace využití pozemků města Liberce pro stavební činnost.pdf Velikost: 569,06 KB
065-01 Smlouva o spolupráci při výstavbě komunikace u bývalé slévárny v Ostašově.pdf Velikost: 1,44 MB
065-02 Schválení výsledku VŘ -Oprava střechy krematoria-.pdf Velikost: 1,13 MB
066 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec společnosti ARCHA 13- o. p. s..pdf Velikost: 11,49 MB
067 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt výstavba pomníku obětem 1. světové války.pdf Velikost: 2,81 MB
068 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru Severáček.pdf Velikost: 1,65 MB
069 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles 2019 .pdf Velikost: 1,89 MB
070 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu akce -ZLATÉ ROUNO-.pdf Velikost: 1,21 MB
071 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Sluníčko v roce 2019.pdf Velikost: 6,36 MB
073 Návrh Výboru pro kulturu a cestovní ruch na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML 1. kola 2019.pdf Velikost: 5,22 MB
073-01 Udělení výjimky z VYHLÁŠKY o regulaci používání pyrotechnických výrobků a lampionů štěstí.pdf Velikost: 1,23 MB
073-02 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provozní financování a realizaci expozic Technického muzea v Liberci.pdf Velikost: 1,66 MB
074 Jmenování do dozorčí rady KPL- o. p. s..pdf Velikost: 345,88 KB
074-01 Řešení správy reklamních ploch v majetku statutárního města Liberec .pdf Velikost: 1,46 MB
075 Externí pronájem volebních místností.pdf Velikost: 5,44 MB
076 Uzavření smlouvy s Českou poštou- s. p. o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby -Zásilky s obsahem hlasovacích lístků- pro v.pdf Velikost: 1,07 MB
077 Vypsání veřejné zakázky -Dodávka automobilů pro statutární město Liberec 2019-.pdf Velikost: 367,69 KB
077-01 Záměr zefektivnění služeb poskytovaných MML.pdf Velikost: 1,92 MB
077-02 Schválení výsledku výběrového řízení na zakázku -Výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů-.pdf Velikost: 4,44 MB
077-03 Záměr změny směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 2,76 MB
078 Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2019.pdf Velikost: 953,43 KB
079 Hodnocení 3. ZM – 28. 3. 2019.pdf Velikost: 1,11 MB
080 Organizační zajištění 4. ZM – 25. 4. 2019.pdf Velikost: 300,43 KB
201 Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2019.pdf Velikost: 981,55 KB