Rada: 2019 » 2019-03-19 RM 6 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Návrh rozpočtového opatření č. 1A) Dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1.11 MB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 1B) změny rozpočtu SML na rok 2019 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1.45 MB
004 Schválení návrhů rozpočtu na rok 2019 – MŠ.pdf Velikost: 4.34 MB
005 Schválení návrhů rozpočtu na rok 2019 – ZŠ- ZUŠ a DDM Větrník.pdf Velikost: 3.76 MB
006 Majetkoprávní operace – bezúplatný převod pozemku – k. ú. Kateřinky u Liberce.pdf Velikost: 982.93 KB
007 Majetkoprávní operace – změna usnesení – oprava kupní ceny.pdf Velikost: 588.05 KB
008 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1.49 MB
009 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 2.4 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků – k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1.4 MB
011 Majetkoprávní operace – nabytí podílu na pozemku formou daru – k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 664.44 KB
012 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 882.08 KB
013 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků- k. ú. Horní Suchá u Liberce.pdf Velikost: 956.79 KB
014 Majetkoprávní operace – záměr výkupu částí pozemků – k. ú. Karlinky – ul. Irkutská .pdf Velikost: 708.74 KB
015 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 802.74 KB
016 Majetkoprávní operace – ukončení nájemní smlouvy na pozemek.pdf Velikost: 1 MB
017 Majetkoprávní operace – schválení dohody o bezplatném užívání pozemků – k. ú. Machnín.pdf Velikost: 835.18 KB
019 Majetkoprávní operace – nájemní smlouva na pozemek – LIVINGSTONE- s. r. o..pdf Velikost: 786.43 KB
020 Majetkoprávní operace – změna usnesení – pronájem části pozemku.pdf Velikost: 537.15 KB
021 Majetkoprávní operace – prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy – Potravinová banka Libereckého kraje- z. s..pdf Velikost: 1.38 MB
022 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 2.67 MB
023 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 3.48 MB
024 Záměr bezúplatného převodu pozemků – Vesecký rybník.pdf Velikost: 3.44 MB
025 Výpověď smlouvy o dílo č. 70194 ze dne 26. 10. 1998 na servis výtahů.pdf Velikost: 3.02 MB
026 Vypsání výběrového řízení na úpravu vnějšího pláště objektu ZŠ Na Výběžku.pdf Velikost: 1.39 MB
027 Vypsání výběrového řízení -ZŠ Liberec- Vrchlického – modernizace šaten a sociálního zařízení-.pdf Velikost: 1.37 MB
028 Schválení vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a zrušení zadávacího řízení.pdf Velikost: 1.19 MB
029 Vypsání zadávacího řízení Divadlo F. X. Šaldy- Liberec – modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky II.pdf Velikost: 1.29 MB
030 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec – Naivní divadlo Liberec – oprava hlediště.pdf Velikost: 2.17 MB
031 Vypsání zadávacího řízení -Střední zdravotnická škola Liberec – modernizace kotelny-.pdf Velikost: 1.22 MB
033 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1.35 MB
034 Poskytnutí individuální dotace Potravinové bance Liberec- z. s. na rok 2019.pdf Velikost: 2.88 MB
035 Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA- z. ú. na rok 2019.pdf Velikost: 2.17 MB
036 Místní plán inkluze města Liberec pro období 2019–2021 .pdf Velikost: 2.26 MB
037 Zpráva o výsledku veřejnosprávních kontrol za IV. čtvrtletí 2018.pdf Velikost: 10.34 MB
038 Záměr výkupu areálu bývalého sídla Skloexport na tř. 1. máje v Liberci.pdf Velikost: 18.68 MB
039 Prodej vodohospodářských staveb v k. ú. Staré Pavlovice .pdf Velikost: 2.05 MB
040 Schválení provozovatele Centra aktivního života v rámci projektu IPRÚ -Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra.pdf Velikost: 1.07 MB
041 Program regenerace MPR a MPZ – změny Statutu a jednacího řádu pracovní skupiny- poskytnutí a rozdělení účelové dotace.pdf Velikost: 9.32 MB
042 Odstoupení od kupní smlouvy na vybavení v rámci projektu Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi.pdf Velikost: 2.9 MB
042-01 Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby azylového domu .pdf Velikost: 4.44 MB
042-02 III. etapa výměny či repase oken historické budovy radnice v I. NP.pdf Velikost: 13.84 MB
043 Schválení nerovnoměrného čerpání neinvestičního a investičního příspěvku v roce 2019 pro Městské lesy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1.21 MB
044 Schválení ponechání nespotřebovaného provozního příspěvku za rok 2018 příspěvkové organizaci Městské lesy Liberec.pdf Velikost: 359.87 KB
045 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 495.53 KB
048 Plánovací smlouva – Technická a dopravní infrastruktura lokality Vyhlídková- Vesec u Liberce.pdf Velikost: 2.7 MB
050 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dotační akci -Parkovací informační a navigační systém v Liberci-.pdf Velikost: 2.07 MB
050-01 Vypsání VŘ -Oprava střechy krematoria-.pdf Velikost: 1.24 MB
052 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na pořádání mezinárodního hudebního festivalu Bohemia JazzFest 2019 .pdf Velikost: 6.73 MB
053 Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2019 II.pdf Velikost: 541.27 KB
054 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území SML – aktualizace 2019.pdf Velikost: 1.78 MB
054-01 Nevyužití přednostního práva k úpisu akcií společností Autocentrum Nord- a. s. a ČSAD Liberec- a. s. .pdf Velikost: 2.35 MB
055 Inventarizační zpráva roku 2018.pdf Velikost: 1.78 MB
056 Doplnění Osadního výboru Rochlice o jednoho člena.pdf Velikost: 638.53 KB
057 Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2019.pdf Velikost: 959.81 KB
058 Hodnocení 2. ZM – 28. 2. 2019.pdf Velikost: 1.05 MB
059 Organizační zajištění 3. ZM – 28. 3. 2019.pdf Velikost: 296.05 KB
201 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích .pdf Velikost: 605.67 KB
202 Informace o výsledku výběrového řízení na obsazení pracovní pozice vedoucího odboru Kancelář tajemníka Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 296.14 KB