Rada: 2019 » 2019-02-19 RM 4 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Dodatek č. 22 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001 .pdf Velikost: 688,27 KB
003 SCHVALOVÁNÍ NÁVRHŮ ROZPOČTŮ NEŠKOLSKÝCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ.pdf Velikost: 27,06 MB
004 Majetkoprávní operace – prodej pozemku vč. stavby garáže.pdf Velikost: 737,71 KB
005 Majetkoprávní operace – výkup pozemku p. č. 1013-26- k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 621,05 KB
006 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 1021,36 KB
007 Majetkoprávní operace – nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 978,26 KB
008 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 2,78 MB
009 Majetkoprávní operace – záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 3,31 MB
010 Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu pozemků LK do vlastnictví SML.pdf Velikost: 889,17 KB
011 Majetkoprávní operace – záměr bezúplatného převodu pozemků SML do vlastnictví LK.pdf Velikost: 690,77 KB
013 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků – k. ú. Horní Suchá u Liberce.pdf Velikost: 875,51 KB
014 Majetkoprávní operace – záměr nabytí nemovitosti od ČR – ÚZSVM – k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1,19 MB
015 Majetkoprávní operace – pronájem a pacht pozemků .pdf Velikost: 1,28 MB
016 Majetkoprávní operace – výpůjčka a pronájem pozemků .pdf Velikost: 1,21 MB
017 Majetkoprávní operace – služebnosti.pdf Velikost: 4,55 MB
018 Majetkoprávní operace – změna usnesení – služebnosti .pdf Velikost: 2,34 MB
019 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – služebnosti.pdf Velikost: 640,58 KB
020 Prominutí dluhu ve výši 13 850 Kč.pdf Velikost: 608,68 KB
021 Zrušení předkupního práva – Nezvalova 872- Liberec 15.pdf Velikost: 1,82 MB
022 Nevyužití předkupního práva – bytová jednotka s příslušenstvím a garáž – k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,16 MB
023 Schválení vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a zrušení zadávacího řízení.pdf Velikost: 1,68 MB
024 Vypsání výběrového řízení na zakázku ZŠ Sokolovská – modernizace – stavební část.pdf Velikost: 1,48 MB
025 Schválení výsledku výběrového řízení na správu domu Krajní a Seniorů – změna usnesení RM č. 1158-2018.pdf Velikost: 1,61 MB
027 Schválení otevírací doby LVT – změna usnesení – změna otevírací doby.pdf Velikost: 363,03 KB
028 Schválení postupu zadavatele ve věci zadání veřejné zakázky ZŠ Sokolovská – dodávka vybavení .pdf Velikost: 1,08 MB
029 Schválení výběru administrátora pro VŘ na zhotovitele akce PD MPB Liberec.pdf Velikost: 3,17 MB
030 Vypsání zadávacího řízení -ZŠ Liberec- Aloisina Výšina – realizace bezbariérovosti objektu a oprava pochozí střešní konstrukce nad výměníkovou sta.pdf Velikost: 2,85 MB
031 Jmenování členů dozorčích rad příspěvkových organizací SML jako komisí RM- nominovaných za Liberecký kraj.pdf Velikost: 790,91 KB
032 Dodatek ke zřizovací listině Botanické zahrady Liberec- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 2,05 MB
033 Dodatek ke zřizovací listině Základní školy- Liberec- Lesní 575-12- p. o..pdf Velikost: 7,04 MB
034 Vyhlášení dotačního titulu na financování sociálních služeb v roce 2019.pdf Velikost: 3,17 MB
035 Zpráva o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2018.pdf Velikost: 416,18 KB
036 Vyhlášení konkurzních řízení na vedoucí pracovní místa ředitelů základních škol .pdf Velikost: 842,22 KB
037 Platové postupy ředitelů základních a mateřských škol .pdf Velikost: 380,14 KB
038 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,87 MB
039 Návrh na zvýšení cen nájemného v obecních bytech ve vlastnictví statutárního města Liberec.pdf Velikost: 384,95 KB
040 Účetní odpis promlčených pohledávek.pdf Velikost: 398,84 KB
041 Návrh účetního odpisu nedobytných pohledávek.pdf Velikost: 628,98 KB
042 Návrh účetního odpisu přeplatků v bytové evidenci.pdf Velikost: 621,45 KB
043 Uzavření smlouvy č. 03481862 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci projektu -Podpora čisté mobility – Liberec město pro život- .pdf Velikost: 5,77 MB
044 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1,5 MB
045 Revokace usnesení rady města č. 81-2018 ze dne 16. 1. 2018.pdf Velikost: 834,13 KB
046 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 12,65 MB
047 Vyhlášení programů Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML na rok 2019.pdf Velikost: 3,53 MB
048 Výkup pozemků pod hřištěm ZŠ Na Výběžku .pdf Velikost: 6,94 MB
048-01 MO – pronájem části pozemku ve vlastnictví Povodí Labe pro realizaci přeložky parovodu (Košická ul. – Teplárna).pdf Velikost: 1,06 MB
048-02 Rozhodnutí o variantě postupu stavební prací projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F.pdf Velikost: 380,37 KB
048-03 Provoz sdílených kol (bikesharing) v Liberci v roce 2019.pdf Velikost: 846,46 KB
048-04 Rozsudek k žalobě v rámci ukončeného projektu -Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina-.pdf Velikost: 9,04 MB
049 Návrh k pořízení 103. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (areál Vratislavické kyselky).pdf Velikost: 2,75 MB
050 Návrh k pořízení 101. změny územního plánu města Liberec – návrh č. 101-3.pdf Velikost: 1,13 MB
051 Plán správy Lesního koupaliště pro rok 2019.pdf Velikost: 924,47 KB
052 Zahájení činností projektu – Rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury v Městských lesích Liberec.pdf Velikost: 371,6 KB
053 Záměr poskytnutí finančních prostředků na podporu recyklace odpadů pro rok 2019.pdf Velikost: 1,55 MB
053-01 Poskytnutí dotace pro Komunitní práce Liberec- o. p. s. k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2019.pdf Velikost: 12,35 MB
054 Nájemní smlouva – oprava mostu v ul. Tovární.pdf Velikost: 743,61 KB
055 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VBř – služebnosti – ŘSD- křižovatka Švermova .pdf Velikost: 1,34 MB
056 Výpověď z nájemní smlouvy č. 20040-13 ze dne 1. 4. 2004.pdf Velikost: 7,97 MB
057 Žádost o projednání plánovací smlouvy – Zborovská ul..pdf Velikost: 6,18 MB
058 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 451,37 KB
059 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci.pdf Velikost: 1,38 MB
060 Cyklostezka Liberec – Hodkovice nad Mohelkou- úsek Liberec.pdf Velikost: 11,22 MB
061 Návrh dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo s TSML- a. s. č. 33-06 .pdf Velikost: 472,77 KB
062 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro SVJ Vzdušná ul..pdf Velikost: 1,17 MB
063 Financování a provoz tramvajové linky č. 11.pdf Velikost: 680,92 KB
064 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na prodloužení splaškové kanalizace v ul. Volgogradská.pdf Velikost: 1,12 MB
065 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu .pdf Velikost: 1,65 MB
066 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu dramaturgie a na provozní výdaje kina Varšava.pdf Velikost: 2,2 MB
067 Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu za 2. pololetí 2018.pdf Velikost: 10,41 MB
067-01 Přidělení účelové dotace na pokrytí úhrady daně TJ Sokol Doubí- z. s..pdf Velikost: 6,23 MB
067-02 Nelegál – kriminální série Viktora Tauše a Matěje Chlupáčka.pdf Velikost: 2,53 MB
068 Ocenění Kulturní počin roku 2018.pdf Velikost: 365,02 KB
069 Žádost o podání opatření obecné povahy dle §33d zákona č. 111-2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.pdf Velikost: 591,33 KB
070 Záměr založení Nadačního fondu Princezna Julie.pdf Velikost: 383,28 KB
071 Návrh na udělení Medaile města Liberec v roce 2019.pdf Velikost: 1,08 MB
072 Memorandum o porozumění ke vzdělávání přírodovědných a technických předmětů.pdf Velikost: 3,29 MB
073 Obecně závazná vyhláška k regulaci pyrotechniky a lampionů štěstí.pdf Velikost: 1,01 MB
074 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti ČSAD Liberec- a. s. .pdf Velikost: 5,27 MB
075 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord- a. s..pdf Velikost: 3,2 MB
076 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnost Krajská nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 1,21 MB
077 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s..pdf Velikost: 1,37 MB
077-01 Personální obsazení komise pro místní Agendu 21.pdf Velikost: 354,77 KB
078 Jednací řád Rady města Liberec .pdf Velikost: 473,53 KB
078-01 Memorandum o vzájemné spolupráci při výstavbě terminálu.pdf Velikost: 602,33 KB
078-02 Připojení ke kampani Vlajka pro Tibet a podpora Mezinárodního dne Romů.pdf Velikost: 431,39 KB
079 Žádost o povolení použití znaku města.pdf Velikost: 2,75 MB
079-01 Jmenování vedoucí odboru cestovního ruchu- kultury a sportu Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 363,07 KB
079-02 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky – pověřenec.pdf Velikost: 953,03 KB
080 Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2019.pdf Velikost: 1,02 MB
081 Hodnocení 1. ZM – 31. 1. 2019.pdf Velikost: 1,08 MB
082 Organizační zajištění 2. ZM – 28. 2. 2019.pdf Velikost: 298,08 KB
083 Obecně závazná vyhláška o regulaci používání zábavní pyrotechniky na území statutárního města Liberec .pdf Velikost: 989,69 KB
201 Příprava OZV regulace technoparty.pdf Velikost: 4,87 MB