Rada: 2019 » 2019-02-05 RM 3 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Platový řád Městské policie Liberec.pdf Velikost: 348,71 KB
003 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s městem Frýdlant.pdf Velikost: 1,96 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou – služebnost .pdf Velikost: 1002,72 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou – změna usnesení – služebnost.pdf Velikost: 1,01 MB
006 Majetkoprávní operace – prodloužení doby platnosti nájemní smlouvy – LIVINGSTONE- s. r. o. .pdf Velikost: 880,76 KB
007 Majetkoprávní operace – změna usnesení – pronájem a pacht pozemku .pdf Velikost: 1,29 MB
009 Schválení dodatku ke smlouvě na realizaci koupelen v domě Nad Sokolovnou 616.pdf Velikost: 7,92 MB
010 Schválení dodatku ke smlouvě na realizaci koupelen v domě Česká 617.pdf Velikost: 7,97 MB
011 Schválení dodatku ke smlouvě na projekci energetických úspor objektu Malého divadla.pdf Velikost: 8,25 MB
012 Harmonogram realizace projektové dokumentace - MPB Liberec.pdf Velikost: 693,86 KB
013 Schválení otevírací doby LVT.pdf Velikost: 409,54 KB
014 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 365,65 KB
015 Záměr projektu rozšíření Zoologické zahrady Liberec o Údolí ohrožení divočiny.pdf Velikost: 11,5 MB
016-01 Sleva z nájemného v bezbariérovém bytě č. 31 v Liberci Nad Sokolovnou č. p. 616.pdf Velikost: 400,1 KB
017 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby azylového domu .pdf Velikost: 4,03 MB
018 Revokace usnesení rady města č. 814-2018 ze dne 28. 6. 2018.pdf Velikost: 360,63 KB
019 Zrušení zadávacího řízení na zhotovitele stavebních prací v rámci projektu -Kolem kolem Jizerek-.pdf Velikost: 378,17 KB
020 Realizace centralizovaného nákupu energií.pdf Velikost: 388,85 KB
021 Regulace populací městských holubů prostřednictvím odchytu do klecí a plašení dravci - výjimka ze směrnice.pdf Velikost: 2,39 MB
022 Smlouva o smlouvě budoucí kupní – Horáková – U Potůčku – Mostecká (LOGBAL).pdf Velikost: 1,36 MB
023 Hromadný podnět obyvatel na zvýšení bezpečnosti – lokalita Hlávkova.pdf Velikost: 3,22 MB
024 Zřízení zóny placeného stání v ul. U Krematoria a rozšíření v lokalitě Tržní nám..pdf Velikost: 1,81 MB
025 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 430,21 KB
026 Vstup SML do asociace správců a majitelů veřejného osvětlení -ASVO-.pdf Velikost: 1,23 MB
027 Schválení zrušení investičního záměru na rozšíření parkovacích stání v ul. Olbrachtova.pdf Velikost: 781,67 KB
027-01 ZÁMĚR PROPACHTOVAT 41 ČÁSTÍ POZEMKŮ (NEMOVITÝCH VĚCÍ)- JEJICHŽ SOUČÁSTÍ JSOU PLAKÁTOVACÍ PLOCHY.pdf Velikost: 6 MB
027-02 Žádost o podání opatření obecné povahy dle § 33d zákona č. 111-2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.pdf Velikost: 400,14 KB
027-03 Jmenování do dozorčí rady KPL- o. p. s. .pdf Velikost: 347,66 KB
201 Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 dle zákona č. 106-1999 Sb.- o svobodném přístupu k informacím.pdf Velikost: 496,53 KB
202 Přehled agendy stížností evidovaných kanceláří tajemníka v roce 2018.pdf Velikost: 665,88 KB
202-01 Informace o vzdání se funkce vedoucího odboru Kancelář tajemníka Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 283,68 KB