Rada: 2018 » 2018-12-04 RM 21 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 1,4 MB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 11A) dotace a přesuny rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,13 MB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 11B) změny rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,69 MB
005 Pravidla rozpočtového provizoria.pdf Velikost: 668,88 KB
006 Návrh rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2019.pdf Velikost: 1,27 MB
007 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 1,31 MB
008 Majetkoprávní operace - prodej pozemků - k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1,08 MB
009 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 15-12- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 4,94 MB
010 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 15-14- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 5,11 MB
011 Majetkoprávní operace - směna pozemků - k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 2,08 MB
012 Majetkoprávní operace - směna pozemků - k. ú. Liberec .pdf Velikost: 2,36 MB
014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku p. č. 1283-41- k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 1,77 MB
016 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Radčice u Krásné Studánky.pdf Velikost: 909,5 KB
017 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku vč. stavby garáže.pdf Velikost: 1,31 MB
018 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - Státní pozemkový úřad - přístup ke kostelu sv. Vojtěcha.pdf Velikost: 1,01 MB
019 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1,24 MB
020 Majetkoprávní operace - záměr úplatného převodu od ČR - ÚZSVM - k. ú. Dolní Hanychov.pdf Velikost: 1,77 MB
021 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků.pdf Velikost: 5,46 MB
022 Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru.pdf Velikost: 692,76 KB
023 Majetkoprávní operace - umístění reklamních zařízení.pdf Velikost: 1020,38 KB
024 Majetkoprávní operace - služebnosti - část 1.pdf Velikost: 1,85 MB
025 Majetkoprávní operace - služebnosti - část 2.pdf Velikost: 1,31 MB
026 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti - část 1.pdf Velikost: 1,92 MB
027 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti - část 2.pdf Velikost: 1,93 MB
028 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků - část 1 .pdf Velikost: 1,18 MB
029 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků - část 2.pdf Velikost: 1,56 MB
030 Majetkoprávní operace - pronájem a pacht pozemku.pdf Velikost: 635,26 KB
031 Majetkoprávní operace - zemědělský pacht pozemku.pdf Velikost: 604,6 KB
032 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemků .pdf Velikost: 1,04 MB
033 Majetkoprávní operace - změna smlouvy o výpůjčce - TJ Jiskra Machnín- z. s..pdf Velikost: 694,18 KB
034 Schválení výsledku zadávacího řízení na stavební úpravy koupelen v domě Nad Sokolovnou 616 - A.pdf Velikost: 1,48 MB
035 Schválení výsledku zadávacího řízení na stavební úpravy koupelen v domě Česká 617 - C.pdf Velikost: 996,65 KB
036 Vypsání zadávacího řízení Divadlo F. X. Šaldy- Liberec - modernizace rozvodů topení a vzduchotechniky.pdf Velikost: 1,47 MB
037 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM - zadání monitoringu podkroví objektu Masarykova 723.pdf Velikost: 402,18 KB
038 Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce - Most k naději- z. s..pdf Velikost: 581,64 KB
039 Poskytnutí daru .pdf Velikost: 355,93 KB
040 Partnerská smlouva o nábytkové a materiální pomoci.pdf Velikost: 632,66 KB
041 Účetní odpis promlčených pohledávek.pdf Velikost: 374,79 KB
042 Souhlas s účastí Základní školy- Liberec- Dobiášova 851-5- příspěvková organizace- v projektu.pdf Velikost: 1,28 MB
043 Záměr dalšího působení školy waldorfského typu a řešení provozu ZŠ 5. květen po dobu rekonstrukce.pdf Velikost: 393,66 KB
044 Návrh platu ředitele Základní školy- Liberec- U Školy 222-6- příspěvková organizace.pdf Velikost: 355,39 KB
045 Platy ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných SML .pdf Velikost: 355,67 KB
046 Souhlas s nerovnoměrným čerpáním neinvestičního příspěvku na provoz v roce 2019 pro Zoologickou zahradu Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,58 MB
047 Zřízení komise pro občanské obřady a záležitosti- schválení jejího statutu a její personální obsazení.pdf Velikost: 821,49 KB
047-01 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1,45 MB
047-02 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1,05 MB
047-03 Vyhlášení programů dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML na rok 2019.pdf Velikost: 3,04 MB
047-04 Vyhlášení programů dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML na rok 2019.pdf Velikost: 2,32 MB
047-05 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,39 MB
047-06 Poskytnutí dotace organizaci Návrat- o. p. s. v celkové výši 200 000 Kč na rok 2018 .pdf Velikost: 1,43 MB
048 Udělování pověření a plných mocí k zastupování statutárního města Liberec.pdf Velikost: 354,42 KB
050 Vyhodnocení výběrového řízení na VZMR na stavební práce v rámci projektu INTERREG V-A - Kolem kolem Jizerek.pdf Velikost: 376,56 KB
051 Předložení finální analýzy dat z provozu bikesharingu a nastavení parametrů plného provozu.pdf Velikost: 1,94 MB
051-01 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby azylového domu .pdf Velikost: 1,23 MB
051-02 Schválení finální podoby projektu- Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života.pdf Velikost: 1,58 MB
052 Darovací smlouva o přijetí daru 7 ks odpadkových košů do vlastnictví statutárního města Liberec.pdf Velikost: 621,39 KB
053 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě č. 8-14-0069 - U Opatrovny.pdf Velikost: 3,19 MB
054 Hromadný podnět na opravu komunikace Kotkova a Strmá.pdf Velikost: 3,16 MB
055 Zajištění parkování 16 služebních vozidel.pdf Velikost: 935,01 KB
056 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (Boženy Němcové).pdf Velikost: 722,38 KB
057 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 704,21 KB
058 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci.pdf Velikost: 883,92 KB
059 Dohoda o ukončení smlouvy na vypracování PD na rekonstrukci TT Viadukt - Kubelíkova.pdf Velikost: 8,3 MB
059-01 Dodatek č. 47 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby .pdf Velikost: 1,05 MB
059-02 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 25,21 MB
059-03 Změna stanov TSML- a. s. .pdf Velikost: 989,11 KB
060 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu za rok 2017.pdf Velikost: 1 MB
061 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu za rok 2017.pdf Velikost: 1,23 MB
062 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám- klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2019.pdf Velikost: 435,81 KB
063 Poskytnutí daru spolku GRYF- z. s..pdf Velikost: 1,46 MB
064 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu akce FESTREVIVAL 2018.pdf Velikost: 890,86 KB
065 Přijetí daru- pomník Franze hraběte Clam-Gallase .pdf Velikost: 1,37 MB
066 Poskytnutí daru panu Michalu Šváchovi .pdf Velikost: 2,64 MB
066-01 Návrh na úpravu Pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu a vyhlášení programů 5.1 - 5.4 pro 1. kolo 2019 Fondu kultur.pdf Velikost: 4,97 MB
067 Zajištění služeb elektronického zastupitelstva 2018 až 2022.pdf Velikost: 1021,41 KB
068 Poskytnutí HW vybavení a technické podpory pro skenování stavební a projektové dokumentace .pdf Velikost: 1,84 MB
069 Schválení a podání dotační žádosti projektu -Rozšíření varovných- hlásných- předpovědních a výstražných systémů statutárního města Liberec-.pdf Velikost: 4,71 MB
070 Aktualizace Statutu Dotačního fondu SML.pdf Velikost: 1,12 MB
071 Poskytnutí peněžitého daru pro velitele jednotek dobrovolných hasičů a jejich zástupce.pdf Velikost: 359,14 KB
072 Aktualizace směrnice č. 6RM O postupu k zabezpečení svobodného přístupu k informacím.pdf Velikost: 1,56 MB
073 Pověření členů zastupitelstva užívat při významných příležitostech a občanských sňatečných obřadech závěsný znak.pdf Velikost: 344,08 KB
073-01 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti KNL- a. s..pdf Velikost: 2,39 MB
073-02 Schválení výjimky ze směrnice č. 3 RM - Smlouva o dílo - tisk městského periodika Liberecký zpravodaj.pdf Velikost: 2,52 MB
073-03 Analýza stavu odboru strategického rozvoje a dotací.pdf Velikost: 447,58 KB
073-04 Delegace zástupce obce na XLVI. mimořádnou valnou hromadu společnosti FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 1,14 MB
074 Návrh na stanovení výše měsíčních odměn a výše peněžitého plnění s účinností od 1. ledna 2019.pdf Velikost: 863,44 KB
075 Hodnocení ustavujícího ZM - 20. 11. 2018.pdf Velikost: 1,05 MB
076 Organizační zajištění 11. ZM - 13. 12. 2018.pdf Velikost: 296,26 KB
201 Informace o naplňování příjmů a výdajů města včetně aktuální zadluženosti - leden až listopad 2018.pdf Velikost: 604,21 KB
201-01 Předložení aktualizovaných rozpočtů gesčně příslušných příspěvkových organizací.pdf Velikost: 303,57 KB