Zastupitelstvo: 2018 » 2018-09-27 ZM 8 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 1,43 MB
004 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 1,12 MB
005 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 6,1 MB
006 Majetkoprávní operace - záměr výkupu části pozemku p. č. 182-1- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 547,72 KB
007 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 1013-26- k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 557,3 KB
008 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 793-1- k. ú. Oldřichov v Hájích.pdf Velikost: 1,14 MB
009 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 902,65 KB
010 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků v k. ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 592,4 KB
011 Majetkoprávní operace - záměr převodu pozemku - k. ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 1,07 MB
012 Nevyužití předkupního práva - stavba na pozemku p. č. 583-10- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 799,11 KB
013 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2-2016 o místním poplatku.pdf Velikost: 2,88 MB
013-01 Schválení dohody o částečném prominutí dluhu - Uran .pdf Velikost: 755,8 KB
014 Stanovení výše odměny za výkon funkce člena komise pro místní referendum.pdf Velikost: 354,69 KB
015 Zápis z kontroly KV č. 2-2018 -Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec za I. pololetí 2017-.pdf Velikost: 1,15 MB
016 Podnět k pořízení 98. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (napojení Krajské nemocnice Liberec) .pdf Velikost: 2,82 MB
017 Návrh k pořízení 101. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 101-1-101-10.pdf Velikost: 2,83 MB
018 Podnět k pořízení 102. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (lokalita ul. Na Žižkově).pdf Velikost: 1,09 MB
019 Delegace na valnou hromadu společnosti ČSAD- a. s..pdf Velikost: 2,25 MB
020 Delegace na valnou hromadu společnosti Autocentrum Nord- a. s..pdf Velikost: 1,69 MB
020-01 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s. .pdf Velikost: 565,45 KB
021 Návrh rozpočtového opatření č. 8B) změny rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,2 MB
022 Návrh na přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2018.pdf Velikost: 1,44 MB
023 Přidělení účelové dotace na pokrytí úhrady daně TJ Sokol Doubí.pdf Velikost: 420,44 KB
024 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace k ukončenému projektu -ZŠ Sokolovská - rekonstrukce-.pdf Velikost: 3,78 MB
025 SFRB - návrh dohod o změně smluv o poskytnutí dotace .pdf Velikost: 829,59 KB
026 Darovací smlouva - inženýrské sítě a komunikace- k. ú. Vesec u Liberce .pdf Velikost: 6,19 MB
027 Informování o aktuálním stavu projektové přípravy na TT Rybníček - Rochlice II.pdf Velikost: 3,08 MB
028 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v hromadné městské autobusové a tramvajové dopravě II.pdf Velikost: 15,42 MB
029 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu vzdělávání SML za rok 2017.pdf Velikost: 622,28 KB
030 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2017.pdf Velikost: 621,53 KB
031 Poskytnutí účelové dotace na projekt Multifunkční sociální centrum - Dům humanity Liberec.pdf Velikost: 569,11 KB
032 Poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč Římskokatolické farnosti - arciděkanství Liberec na rekonstrukci varhan v kostele sv. Antonína Velikého .pdf Velikost: 1,23 MB
033 Nelegál - kriminální série Viktora Tauše a Matěje Chlupáčka.pdf Velikost: 7,58 MB
034 Hromadná námitka zástupce veřejnosti - hřiště Svojsíkova.pdf Velikost: 963,96 KB
035 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek ze 7. řádného zasedání zastupitelstva města - 6. 9. 2018.pdf Velikost: 4,71 MB
201 Informace o činnosti kontrolního výboru za I. - III. čtvrtletí 2018.pdf Velikost: 293,51 KB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 8A) dotace a přesuny v rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 976,34 KB
203 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až srpen 2018.pdf Velikost: 306,58 KB
204 Přijetí dotace a vyhodnocení dílčí analýzy.pdf Velikost: 2,49 MB
205 Informace k OZV o regulaci hazardu.pdf Velikost: 302,47 KB
206 Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2018.pdf Velikost: 640,7 KB