Rada: 2018 » 2018-09-18 RM 16 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Rozšíření stávajícího GIS Marushka pro potřeby Městské policie Liberec .pdf Velikost: 873,23 KB
003 MO Vratislavice nad Nisou - prodej vodovodu a kanalizace.pdf Velikost: 4,72 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 3,53 MB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 8A) dotace a přesuny v rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,24 MB
006 Návrh rozpočtového opatření č. 8B) změny rozpočtu SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,56 MB
007 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až srpen 2018.pdf Velikost: 557,62 KB
008 Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec na rok 2019.pdf Velikost: 612,24 KB
009 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 1,48 MB
010 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 1,79 MB
011 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 6,2 MB
012 Majetkoprávní operace - záměr výkupu části pozemku p. č. 182-1- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 589,19 KB
013 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 1013-26- k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 598,65 KB
014 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 793-1- k. ú. Oldřichov v Hájích.pdf Velikost: 1,18 MB
015 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 936,64 KB
016 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků v k. ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 639,13 KB
017 Majetkoprávní operace - záměr převodu pozemku - k. ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 1,12 MB
018 Majetkoprávní operace - pronájem pozemku SV Aloisina výšina .pdf Velikost: 567,65 KB
019 Majetkoprávní operace - pacht a výpůjčka pozemku - k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 543,31 KB
020 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemků - k. ú. Kunratice u Liberce.pdf Velikost: 621,21 KB
021 Majetkoprávní operace - pronájem a výpůjčka pozemků TJ Dynamo Liberec- z. s. .pdf Velikost: 967,32 KB
022 Majetkoprávní operace - změna podmínek nájemní smlouvy - Vavřincův vrch- s. r. o..pdf Velikost: 1,55 MB
023 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 7,94 MB
024 Majetkoprávní operace - služebnost - k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 523,91 KB
025 Majetkoprávní operace - změny usnesení - služebnost k. ú. Liberec.pdf Velikost: 483,49 KB
026 Nevyužití předkupního práva - stavba na pozemku p. č. 583-10- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 846,67 KB
027 Schválení dodatku ke smlouvě MŠ Kamarád rekonstrukce kuchyně - stavba.pdf Velikost: 3,21 MB
028 Schválení dodatku ke smlouvě ZŠ Švermova- Liberec - modernizace kuchyně - stavební část.pdf Velikost: 6,45 MB
030 Schválení vzájemné dohody o dodatečném opatření projektu EPC.pdf Velikost: 28,37 MB
031 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec- zajištění havarijního stavu krovu .pdf Velikost: 745,78 KB
032 Schválení převodu práv a povinností stavebníka.pdf Velikost: 1,05 MB
033 Směrnice rady města 18 RM Nájem- pacht a výpůjčky nemovitého majetku statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1,89 MB
034 Návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o finanční spolupráci mezi SML a LK.pdf Velikost: 912,28 KB
035 Dodatek č. 45 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 729,54 KB
036 Změna jízdních řádů MHD s účinností od 1. 10. 2018 (linka č. 12- 18 a 25).pdf Velikost: 970,36 KB
037 Informování o aktuálním stavu projektové přípravy na TT Rybníček - Rochlice II.pdf Velikost: 3,34 MB
038 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících v hromadné městské autobusové a tramvajové dopravě II.pdf Velikost: 15,89 MB
039 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu kremační technologie.pdf Velikost: 2,73 MB
040 Smlouva o dílo na nakládání s odpady a přepravě odpadů ze hřbitovů ve vlastnictví města Liberce - FCC Liberec .pdf Velikost: 1,45 MB
041 Darovací smlouva - dešťová kanalizace- Irkutská ulice- Liberec.pdf Velikost: 7,34 MB
042 Smlouva o nájmu pozemku - most Hrubínova (Povodí Labe).pdf Velikost: 1,09 MB
043 Přílože veřejného osvětlení ulice Neklanova- Staškova a okolí.pdf Velikost: 1,59 MB
044 Přílože veřejného osvětlení ulice Na Výběžku- Na Zvonku.pdf Velikost: 1,34 MB
045 Zřízení nových přístřešků na zastávkách MHD Rychtářská v ul. Ruprechtická a MHD Obilná v ul. Minkovická.pdf Velikost: 1,95 MB
046 Prominutí nájemného za reklamu.pdf Velikost: 742,99 KB
047 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - ul. Dr. M. Horákové.pdf Velikost: 548,75 KB
048 Výměna veřejného osvětlení ulice Máchova- Palmová- Pačesova- U Křížku a Příční.pdf Velikost: 1,52 MB
049 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 4-18-0173 - ul. U Podjezdu.pdf Velikost: 2 MB
050 Darovací smlouva - inženýrské sítě a komunikace- k. ú. Vesec u Liberce .pdf Velikost: 5,87 MB
051 Záměr směny pozemků v k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 2,81 MB
052 Činnost komise dopravní v první polovině roku 2018 .pdf Velikost: 384,34 KB
053 Rozšíření chodníků lokality - Rochlice za Penny a Švermova- Ostašov.pdf Velikost: 3,03 MB
054 Komunikační podpůrné systémy pro meteo a parkovací systémy.pdf Velikost: 933,72 KB
054-01 Oprava opěrné zdi v ul. Skalní a opravy komunikací - ul. Domky a ul. Energetiků .pdf Velikost: 10,88 MB
054-02 Schválení záměru na výpůjčku pozemku v majetku SML na libereckém letišti.pdf Velikost: 715,08 KB
054-03 Výjimka ze směrnice č. 3 RM na opravu havarijního stavu mostů ve sportovním areálu Vesec.pdf Velikost: 13,25 MB
055 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z Fondu vzdělávání SML za rok 2017.pdf Velikost: 890,11 KB
056 Zpráva o využití a vyúčtování dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu statutárního města Liberec za rok 2017.pdf Velikost: 889,78 KB
057 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 387,91 KB
058 Návrh na podání výpovědí z nájmu bytů ve vlastnictví statutárního města Liberec.pdf Velikost: 354,86 KB
060 Navýšení kapacity Základní školy- Liberec- nám. Míru 212-2- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 368,24 KB
061 Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele-ředitelky Základní školy- Liberec- Orlí 140-7- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 498,33 KB
062 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,56 MB
063 Poskytnutí účelové dotace na projekt Multifunkční sociální centrum - Dům humanity Liberec.pdf Velikost: 842,23 KB
064 Poskytnutí daru Psychiatrické nemocnici Kosmonosy.pdf Velikost: 979,49 KB
065 Vyjádření statutárního města Liberec ke změnám v realizaci sociálních služeb poskytovaných organizacemi Rodina24- z. ú. a ADVAITA- z. ú..pdf Velikost: 362,11 KB
066 Smlouva o potravinové pomoci mezi Potravinovou bankou Libereckého kraje a statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 712,78 KB
067 Pocitová mapa bariér na území města Liberce - I. etapa.pdf Velikost: 362,02 KB
067-01 Vyjádření statutárního města Liberec ke změnám v realizaci sociálních služeb poskytovaných organizacemi Člověk v tísni- o. p. s. a Diakonie Ber.pdf Velikost: 361,72 KB
067-02 Navýšení kapacity školní družiny ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 353,42 KB
068 Podání žádosti projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce Bytový dům E .pdf Velikost: 508 KB
069 Vypsání ZŘ na TDS a BOZP projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce Bytový dům A.pdf Velikost: 378,02 KB
070 Vypsání ZŘ na TDS a BOZP projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce Bytový dům D.pdf Velikost: 378,57 KB
071 Návrh na přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2018.pdf Velikost: 1,59 MB
072 Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku vybavení kuchyně MŠ Beruška.pdf Velikost: 1,24 MB
073 Schválení dodatku č. 1 ke kupní smlouvě na dodávku vnitřního vybavení MŠ Beruška.pdf Velikost: 3,94 MB
074 Schválení dodatku č. 3 smlouvy o dílo na projektové práce - Centrum aktivního života.pdf Velikost: 3,3 MB
075 Přijetí dotace a vyhodnocení dílčí analýzy.pdf Velikost: 2,57 MB
076 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě č. DS201800228 - bikesharing.pdf Velikost: 587,92 KB
077 Schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytnutí dotace k ukončenému projektu -ZŠ Sokolovská - rekonstrukce-.pdf Velikost: 3,23 MB
078 SFRB - návrh dohod o změně smluv o poskytnutí dotace .pdf Velikost: 1,08 MB
079 Vypsání výběrového řízení na stavební práce v rámci projektu INTERREG V-A - Kolem kolem Jizerek .pdf Velikost: 395,84 KB
080 Podnět k pořízení 98. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (napojení Krajské nemocnice Liberec) .pdf Velikost: 3,09 MB
081 Návrh k pořízení 101. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 101-1 - 101-10.pdf Velikost: 3,35 MB
082 Podnět k pořízení 102. změny územního plánu města Liberec zkráceným postupem (lokalita ul. Na Žižkově).pdf Velikost: 1,36 MB
082-01 Dodávka a implementaci nového modulu stávající aplikace Geostore V6- pod názvem DTM DMVS Konektor.pdf Velikost: 874,67 KB
083 Schválení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na akci -Rekonstrukce dětského hřiště - Kmochova část I. - asanace a arboristika-.pdf Velikost: 880,19 KB
084 Sportovní areál Svojsíkova.pdf Velikost: 812,48 KB
085 Poskytnutí dotace ve výši 150 000 Kč Římskokatolické farnosti - arciděkanství Liberec na rekonstrukci varhan v kostele sv. Antonína Velikého .pdf Velikost: 2,6 MB
085-01 Nelegál - kriminální série Viktora Tauše a Matěje Chlupáčka.pdf Velikost: 7,55 MB
086 Zrušení ZŘ k projektu Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů SML v oblastech finančních analýz a business intelligence.pdf Velikost: 813,43 KB
086-01 Projekt Liberec Otevřený úřad – zadávací řízení.pdf Velikost: 1,91 MB
086-02 Přidělení účelové dotace na pokrytí úhrady daně TJ Sokol Doubí.pdf Velikost: 700,13 KB
087 Žádost o podání opatření obecné povahy dle §33d zákona č. 111-2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi.pdf Velikost: 383,65 KB
087-01 Obecně závazná vyhláška SML- kterou se mění Obecně závazná vyhláška SML č. 2-2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území.pdf Velikost: 3,16 MB
088 Bezúplatný převod majetku České republiky - Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje na statutární město Liberec.pdf Velikost: 623,42 KB
088-01 Externí pronájem místností k zajištění místního referenda.pdf Velikost: 726,19 KB
088-02 Výjimka ze Směrnice rady č. 3 RM na nákup materiálu k místnímu referendu.pdf Velikost: 632,54 KB
088-03 Stanovení výše odměny za výkon funkce člena komise pro místní referendum.pdf Velikost: 530,08 KB
089 Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2018.pdf Velikost: 841,85 KB
090 Hodnocení 7. ZM - 6. 9. 2018.pdf Velikost: 1,01 MB
091 Organizační zajištění 8. ZM - 27. 9. 2018.pdf Velikost: 358,86 KB
201 Informace o podané námitce v zadávacím řízení a o způsobu jejího vyřízení.pdf Velikost: 4,55 MB