Rada: 2018 » 2018-07-31 RM 13 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 3,09 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - služebnost.pdf Velikost: 1,08 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - zrušení usnesení - služebnost.pdf Velikost: 778,64 KB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 793,66 KB
007 Výběrové řízení na auditorské služby pro statutární město Liberec.pdf Velikost: 1,47 MB
008 Žádost o povolení splátek .pdf Velikost: 626,98 KB
009 Dodatek č. 21 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001 .pdf Velikost: 330,08 KB
010 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku.pdf Velikost: 732,91 KB
011 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 5,62 MB
012 Majetkoprávní operace - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 1,23 MB
014 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou přípravu energetických úspor ZŠ Švermova.pdf Velikost: 614,99 KB
015 Schválení výsledku zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na modernizaci výměníku na ZŠ Vrchlického.pdf Velikost: 547,07 KB
016 Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace 5 hřišť u ZŠ.pdf Velikost: 960,09 KB
017 Vypsání zadávacího řízení na dodávku dvou výtahů do domů s pečovatelskou službou Borový vrch.pdf Velikost: 1,26 MB
018 Jmenování ředitelky Základní školy- Liberec- Oblačná 101-15- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 235,98 KB
019 Jmenování ředitelky Mateřské školy -Hvězdička-- Liberec- Gagarinova 788-9- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 240,46 KB
020 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 253,45 KB
021 Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 3500-96-41 o nájmu nebytových prostor.pdf Velikost: 3,95 MB
021-01 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 604,02 KB
021-05 Záměr výkupu nemovitostí – areálu bývalé Textilany.pdf Velikost: 4,54 MB
022 Majetkoprávní operace - úprava nájemní smlouvy (Billa Reality- spol. s r. o.).pdf Velikost: 3,11 MB
023 Projekt -Kolem kolem Jizerek- - spolupráce s Lesy ČR.pdf Velikost: 246,71 KB
024 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek v rámci rekonstrukce ZŠ náměstí Míru - provizorní zastřešení budovy A.pdf Velikost: 249,3 KB
025 Schválení dodatku č. 5 k SoD na stavbu projekt MŠ .pdf Velikost: 1,05 MB
026 Schválení budoucí nájemní smlouvy na využití plynárenského zařízení v ul. 8. března v Liberci.pdf Velikost: 1,32 MB
027 Hromadný podnět občanů -Nesouhlas s návrhem nového územního plánu Liberce na katastrální území Ruprechtice parcelní číslo 2118-7- 2118-8-.pdf Velikost: 1,54 MB
028 Hromadný podnět občanů -Petice občanů proti sběrné obvodové komunikaci v lokalitě Horní Hanychov - Karlinky - Ostašov- dle nového návrhu územního .pdf Velikost: 1,03 MB
029 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě ag. č. DS201800358 na revitalizaci parku v ulici Pekárkova.pdf Velikost: 11,61 MB
030 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě ag. č. DS201800391 na revitalizaci parku v ulici Blahoslavova.pdf Velikost: 10,5 MB
031 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ag. č. DS201800494.pdf Velikost: 6,81 MB
032 SW aplikace pro vytváření- sledování a vyhodnocování úkolů zadávaných odborem ekologie a veřejného prostoru.pdf Velikost: 1,64 MB
033 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1979-1- k. ú. Vesec u Liberce za účelem umístění .pdf Velikost: 512,82 KB
034 Zpráva o stavu z kontroly BOZP a PO v budovách krematoria a RASAV.pdf Velikost: 2,66 MB
035 Rekonstrukce VO Norská udělení výjimky.pdf Velikost: 1,67 MB
036 Rekonstrukce VO Dykova a okolí udělení výjimky.pdf Velikost: 1,5 MB
037 Rekonstrukce VO Na Cvičišti a okolí udělení výjimky.pdf Velikost: 2,02 MB
038 Rekonstrukce VO Zelná udělení výjimky.pdf Velikost: 2,55 MB
039 Rekonstrukce VO Hraběcí a U Pily udělení výjimky.pdf Velikost: 1,33 MB
040 Rekonstrukce VO Volgogradská a okolí udělení výjimky.pdf Velikost: 1,58 MB
040-01 Schválení výsledku ZŘ - Oprava ul. Husitské a 2. části ul. Volgogradské.pdf Velikost: 1,24 MB
040-02 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dotační akci -ZBD - komunikace Dr. Milady Horákové-.pdf Velikost: 953,78 KB
041 Vyjádření ŘSD k zatížitelnosti Libereckého tunelu pod AN a stanovisko k opravě tunelu.pdf Velikost: 1,54 MB
042 Schválení příspěvku na úhradu nákladů DPMLJ.pdf Velikost: 1,12 MB
043 Podnět na zřízení chodníku v ul. Rynoltická.pdf Velikost: 4,07 MB
044 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 305,85 KB
045 Výpůjčka pozemku pro parkování PČR.pdf Velikost: 576,22 KB
046 Záměr pronájmu autobusového nádraží.pdf Velikost: 5,28 MB
047 Žádost o povolení zvláštního užívání a uzavírky u komunikací v centru města.pdf Velikost: 4,49 MB
048 Úprava příkopu podél komunikace v ul. Heřmánková- Liberec.pdf Velikost: 3,15 MB
049 Záměr majetkoprávní operace s pozemkem na autobusovém nádraží.pdf Velikost: 1,33 MB
050 Výjimka ze směrnice č. 3 RM na opravu části komunikace ul. U Podjezdu- Liberec.pdf Velikost: 762,23 KB
051 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při výstavbě v Liberci - GasNet- s. r. o..pdf Velikost: 1,93 MB
052 Hromadný podnět obyvatel na rozšíření počtu parkovacích stání - Hodkovická.pdf Velikost: 1,09 MB
053 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti IS .pdf Velikost: 2,28 MB
054 Provoz libereckého krematoria.pdf Velikost: 507,43 KB
055 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci.pdf Velikost: 2,57 MB
057 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - TJ Desko Liberec- z. s..pdf Velikost: 6,42 MB
058 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - Český kynologický svaz ZKO Liberec - Pavlovice - 219.pdf Velikost: 7,43 MB
059 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu Taneční klub KOŠKOVI- z. s. na podporu soutěžní činnosti a sportovního vzdělávání.pdf Velikost: 3,12 MB
059-01 Interní manuál statutárního města Liberec .pdf Velikost: 2,39 MB
059-02 Úhrada služeb dle smlouvy o podpoře sportovních aktivit v lyžařském areálu Ještěd.pdf Velikost: 2,77 MB
059-03 Běžecký závod - Nature Run Liberec .pdf Velikost: 1,15 MB
059-04 Doplnění vody do areálu Lesního koupaliště.pdf Velikost: 235,79 KB
061 Schválení zadávacího řízení- vypsání a realizace veřejné zakázky pro projekt -Liberec - Otevřený úřad-.pdf Velikost: 3,94 MB
063 Dodatek č. 15 ke smlouvě o poskytování služeb (provoz a správa informačního systému) číslo KT-7010-05-0051 uzavřené s Libereckou IS- a. s. dne 8. .pdf Velikost: 853,72 KB
064 Schválení smlouvy o prodeji nalezených věcí.pdf Velikost: 496,33 KB
065 Poskytnutí peněžitého daru Unii ROSKA Liberec- z. p. s..pdf Velikost: 460,93 KB
066 Poskytnutí peněžitého daru Spolku přátel Ostašova.pdf Velikost: 436,16 KB
067 Žádost o revokaci usnesení rady města č. 627-2018 týkající se podání žádosti města o změnu závazných podmínek ve smlouvách o poskytnutí dotace.pdf Velikost: 3,07 MB
068 Přijetí účelové dotace na dobrovolné hasiče z Dotačního fondu Libereckého kraje.pdf Velikost: 24,84 MB
069 Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 452,91 KB
070 Pronájem části krytu CO Lucemburská o výměře 20m2 Sportovně střeleckému klubu Liberec.pdf Velikost: 2,91 MB
071 Zrušení VZ na dodávku terénního vozu.pdf Velikost: 387,93 KB
072 Nové vypsání VZ na dodávku terénního vozu.pdf Velikost: 242,26 KB
073 Různé.pdf Velikost: 224,02 KB