Rada: 2018 » 2018-07-31 RM 13 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 3.09 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - služebnost.pdf Velikost: 1.08 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - zrušení usnesení - služebnost.pdf Velikost: 778.64 KB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 7A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 793.66 KB
007 Výběrové řízení na auditorské služby pro statutární město Liberec.pdf Velikost: 1.47 MB
008 Žádost o povolení splátek .pdf Velikost: 626.98 KB
009 Dodatek č. 21 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001 .pdf Velikost: 330.08 KB
010 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku.pdf Velikost: 732.91 KB
011 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 5.62 MB
012 Majetkoprávní operace - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 1.23 MB
014 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou přípravu energetických úspor ZŠ Švermova.pdf Velikost: 614.99 KB
015 Schválení výsledku zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na modernizaci výměníku na ZŠ Vrchlického.pdf Velikost: 547.07 KB
016 Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu modernizace 5 hřišť u ZŠ.pdf Velikost: 960.09 KB
017 Vypsání zadávacího řízení na dodávku dvou výtahů do domů s pečovatelskou službou Borový vrch.pdf Velikost: 1.26 MB
018 Jmenování ředitelky Základní školy- Liberec- Oblačná 101-15- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 235.98 KB
019 Jmenování ředitelky Mateřské školy -Hvězdička-- Liberec- Gagarinova 788-9- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 240.46 KB
020 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 253.45 KB
021 Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 3500-96-41 o nájmu nebytových prostor.pdf Velikost: 3.95 MB
021-01 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o..pdf Velikost: 604.02 KB
021-05 Záměr výkupu nemovitostí – areálu bývalé Textilany.pdf Velikost: 4.54 MB
022 Majetkoprávní operace - úprava nájemní smlouvy (Billa Reality- spol. s r. o.).pdf Velikost: 3.11 MB
023 Projekt -Kolem kolem Jizerek- - spolupráce s Lesy ČR.pdf Velikost: 246.71 KB
024 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek v rámci rekonstrukce ZŠ náměstí Míru - provizorní zastřešení budovy A.pdf Velikost: 249.3 KB
025 Schválení dodatku č. 5 k SoD na stavbu projekt MŠ .pdf Velikost: 1.05 MB
026 Schválení budoucí nájemní smlouvy na využití plynárenského zařízení v ul. 8. března v Liberci.pdf Velikost: 1.32 MB
027 Hromadný podnět občanů -Nesouhlas s návrhem nového územního plánu Liberce na katastrální území Ruprechtice parcelní číslo 2118-7- 2118-8-.pdf Velikost: 1.54 MB
028 Hromadný podnět občanů -Petice občanů proti sběrné obvodové komunikaci v lokalitě Horní Hanychov - Karlinky - Ostašov- dle nového návrhu územního .pdf Velikost: 1.03 MB
029 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě ag. č. DS201800358 na revitalizaci parku v ulici Pekárkova.pdf Velikost: 11.61 MB
030 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě ag. č. DS201800391 na revitalizaci parku v ulici Blahoslavova.pdf Velikost: 10.5 MB
031 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ag. č. DS201800494.pdf Velikost: 6.81 MB
032 SW aplikace pro vytváření- sledování a vyhodnocování úkolů zadávaných odborem ekologie a veřejného prostoru.pdf Velikost: 1.64 MB
033 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1979-1- k. ú. Vesec u Liberce za účelem umístění .pdf Velikost: 512.82 KB
034 Zpráva o stavu z kontroly BOZP a PO v budovách krematoria a RASAV.pdf Velikost: 2.66 MB
035 Rekonstrukce VO Norská udělení výjimky.pdf Velikost: 1.67 MB
036 Rekonstrukce VO Dykova a okolí udělení výjimky.pdf Velikost: 1.5 MB
037 Rekonstrukce VO Na Cvičišti a okolí udělení výjimky.pdf Velikost: 2.02 MB
038 Rekonstrukce VO Zelná udělení výjimky.pdf Velikost: 2.55 MB
039 Rekonstrukce VO Hraběcí a U Pily udělení výjimky.pdf Velikost: 1.33 MB
040 Rekonstrukce VO Volgogradská a okolí udělení výjimky.pdf Velikost: 1.58 MB
040-01 Schválení výsledku ZŘ - Oprava ul. Husitské a 2. části ul. Volgogradské.pdf Velikost: 1.24 MB
040-02 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na dotační akci -ZBD - komunikace Dr. Milady Horákové-.pdf Velikost: 953.78 KB
041 Vyjádření ŘSD k zatížitelnosti Libereckého tunelu pod AN a stanovisko k opravě tunelu.pdf Velikost: 1.54 MB
042 Schválení příspěvku na úhradu nákladů DPMLJ.pdf Velikost: 1.12 MB
043 Podnět na zřízení chodníku v ul. Rynoltická.pdf Velikost: 4.07 MB
044 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 305.85 KB
045 Výpůjčka pozemku pro parkování PČR.pdf Velikost: 576.22 KB
046 Záměr pronájmu autobusového nádraží.pdf Velikost: 5.28 MB
047 Žádost o povolení zvláštního užívání a uzavírky u komunikací v centru města.pdf Velikost: 4.49 MB
048 Úprava příkopu podél komunikace v ul. Heřmánková- Liberec.pdf Velikost: 3.15 MB
049 Záměr majetkoprávní operace s pozemkem na autobusovém nádraží.pdf Velikost: 1.33 MB
050 Výjimka ze směrnice č. 3 RM na opravu části komunikace ul. U Podjezdu- Liberec.pdf Velikost: 762.23 KB
051 Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při výstavbě v Liberci - GasNet- s. r. o..pdf Velikost: 1.93 MB
052 Hromadný podnět obyvatel na rozšíření počtu parkovacích stání - Hodkovická.pdf Velikost: 1.09 MB
053 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti IS .pdf Velikost: 2.28 MB
054 Provoz libereckého krematoria.pdf Velikost: 507.43 KB
055 Schválení nového Nařízení SML na změnu tarifu městské dopravy v Liberci.pdf Velikost: 2.57 MB
057 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - TJ Desko Liberec- z. s..pdf Velikost: 6.42 MB
058 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - Český kynologický svaz ZKO Liberec - Pavlovice - 219.pdf Velikost: 7.43 MB
059 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec subjektu Taneční klub KOŠKOVI- z. s. na podporu soutěžní činnosti a sportovního vzdělávání.pdf Velikost: 3.12 MB
059-01 Interní manuál statutárního města Liberec .pdf Velikost: 2.39 MB
059-02 Úhrada služeb dle smlouvy o podpoře sportovních aktivit v lyžařském areálu Ještěd.pdf Velikost: 2.77 MB
059-03 Běžecký závod - Nature Run Liberec .pdf Velikost: 1.15 MB
059-04 Doplnění vody do areálu Lesního koupaliště.pdf Velikost: 235.79 KB
061 Schválení zadávacího řízení- vypsání a realizace veřejné zakázky pro projekt -Liberec - Otevřený úřad-.pdf Velikost: 3.94 MB
063 Dodatek č. 15 ke smlouvě o poskytování služeb (provoz a správa informačního systému) číslo KT-7010-05-0051 uzavřené s Libereckou IS- a. s. dne 8. .pdf Velikost: 853.72 KB
064 Schválení smlouvy o prodeji nalezených věcí.pdf Velikost: 496.33 KB
065 Poskytnutí peněžitého daru Unii ROSKA Liberec- z. p. s..pdf Velikost: 460.93 KB
066 Poskytnutí peněžitého daru Spolku přátel Ostašova.pdf Velikost: 436.16 KB
067 Žádost o revokaci usnesení rady města č. 627-2018 týkající se podání žádosti města o změnu závazných podmínek ve smlouvách o poskytnutí dotace.pdf Velikost: 3.07 MB
068 Přijetí účelové dotace na dobrovolné hasiče z Dotačního fondu Libereckého kraje.pdf Velikost: 24.84 MB
069 Podpora činnosti sborů dobrovolných hasičů spolupracujících s jednotkami sboru dobrovolných hasičů zřizovaných statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 452.91 KB
070 Pronájem části krytu CO Lucemburská o výměře 20m2 Sportovně střeleckému klubu Liberec.pdf Velikost: 2.91 MB
071 Zrušení VZ na dodávku terénního vozu.pdf Velikost: 387.93 KB
072 Nové vypsání VZ na dodávku terénního vozu.pdf Velikost: 242.26 KB
073 Různé.pdf Velikost: 224.02 KB