Zastupitelstvo: 2018 » 2018-06-28 ZM 6 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 1,41 MB
004 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku p. č. 2721-8- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,08 MB
005 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku.pdf Velikost: 5,14 MB
006 Zápis z provedené kontroly KV č. 5-2017 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10-2016 - Fond rozvojové spolupráce-.pdf Velikost: 1,05 MB
007 Stanovení počtu zastupitelů pro následující volební období 2018 - 2022.pdf Velikost: 461,92 KB
008 Delegace zástupce na valnou hromadu společnosti Krajská nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 1,96 MB
009 Investice do Krajské nemocnice Liberec- a. s. - smlouva o poskytnutí příplatku mimo základní kapitál.pdf Velikost: 489,1 KB
010 Provozní úvěr - kontokorent pro rozpočtové zajištění předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci ministerstev ČR.pdf Velikost: 2,34 MB
011 Návrh rozpočtového opatření č. 6B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 875,08 KB
012 Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2017 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2017.pdf Velikost: 8,68 MB
013 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2019 - 2023.pdf Velikost: 1,61 MB
014 Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec- kterou se mění Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec č. 2-2016 o místním poplatku.pdf Velikost: 1,26 MB
015 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků.pdf Velikost: 10,24 MB
016 Záměr na odkoupení a revitalizaci libereckého zámku a přilehlého parku .pdf Velikost: 251,97 KB
017 Schválení zřízení Fondu pro obnovu památek.pdf Velikost: 6,18 MB
017-01 Upřesnění zadání 100. změny územního plánu .pdf Velikost: 711,32 KB
018 Darovací smlouva - obnova chodníku krytem z betonové dlažby v ulici B. Němcové- Liberec.pdf Velikost: 5,32 MB
019 Plánovací smlouva - novostavba 5 RD- včetně komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 2,86 MB
020 Vyrovnání ztráty za rok 2017 příspěvkové organizace Městské lesy Liberec z rozpočtu zřizovatele.pdf Velikost: 1,25 MB
021 Regulační plány pro Papírové náměstí a areál výstaviště.pdf Velikost: 1,2 MB
022 Plochy výroby v Ostašově.pdf Velikost: 587,85 KB
023 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.pdf Velikost: 379,98 KB
024 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací.pdf Velikost: 5,47 MB
025 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací.pdf Velikost: 22,22 MB
026 Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby s Centrem zdravotní a sociální péče Liberec- příspěv.pdf Velikost: 452,71 KB
027 Vyhlášení programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2018.pdf Velikost: 234,85 KB
028 Vyhlášení programu 6.2 Sportovního fondu.pdf Velikost: 5,65 MB
029 Návrh Správní rady na přidělení a nepřidělení dotací z dílčího Sportovního fondu pro 1. a 2. kolo roku 2018.pdf Velikost: 2,47 MB
030 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu akce Den letiště.pdf Velikost: 5,5 MB
031 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu tematických vzdělávacích modulů pro ZŠ .pdf Velikost: 3,62 MB
032 Poskytnutí finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu dramaturgie a provozní výdaje Spolku -Zachraňme Kino Varšava-.pdf Velikost: 1,98 MB
032-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu a výrobu knihy -Karl Kostka a liberální demokraté- .pdf Velikost: 691,4 KB
033 Navýšení již poskytnuté finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu (akvizi.pdf Velikost: 2,79 MB
034 Změna parametrů účasti SML v projektu Via Sacra.pdf Velikost: 306,25 KB
035 Obecně závazná vyhláška o nočním klidu.pdf Velikost: 25,03 MB
036 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 5. řádného zasedání zastupitelstva města - 31. 5. 2018.pdf Velikost: 12,29 MB
201 Plán činnosti finančního výboru Zastupitelstva města Liberec na II. pololetí 2018.pdf Velikost: 231,41 KB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 6A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 652,87 KB
203 O provedených změnách - přesunech v rozpočtu statutárního města Liberec od 1. 1. 2018 do 31. 5. 2018 schválených vedoucím odboru ekonomiky.pdf Velikost: 182,29 KB
204 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až květen 2018.pdf Velikost: 208,77 KB
205 Harmonogram přípravy návrhu rozpočtu SML na rok 2019.pdf Velikost: 314,16 KB
206 Úhrada PZi za rok 2016 a zák. úroku z prodlení za úhradu PZi za rok 2015 spol. BusLine ze strany DPMLJ.pdf Velikost: 1,29 MB
207 Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2018.pdf Velikost: 628,78 KB
207-01 Informace o činnosti a stavu projektů řešených odborem strategického rozvoje a dotací.pdf Velikost: 919,86 KB