Rada: 2018 » 2018-05-22 RM 10 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Prodej služebního vozidla městské policie Škoda Octavia- RZ 3L13699.pdf Velikost: 241,12 KB
003 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až duben 2018.pdf Velikost: 270,85 KB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 5A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 792,22 KB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 5B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 901,05 KB
006 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města Liberec na roky 2019 - 2023.pdf Velikost: 1,92 MB
007 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,04 MB
008 Majetkoprávní operace - výkup pozemků - k. ú. Pilínkov.pdf Velikost: 5,39 MB
009 Majetkoprávní operace - výkup pozemku - k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 4,49 MB
010 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 6,6 MB
011 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 1,16 MB
012 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1,64 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy Na Žižkově 101- Liberec 6.pdf Velikost: 2,03 MB
014 Majetkoprávní operace - výkup stavby prodejního objektu- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 615,08 KB
015 Majetkoprávní operace - převod pozemků formou souhlasného prohlášení - k. ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 1,61 MB
016 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 899,13 KB
017 Majetkoprávní operace - záměr bezúplatného převodu pozemku - k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 664,88 KB
018 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků ul. Technikova - k. ú. Doubí u Liberce.pdf Velikost: 874,58 KB
019 Majetkoprávní operace - záměr prodeje budovy Jablonecká 124- Liberec 5.pdf Velikost: 384,3 KB
020 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků - Vavřincův vrch- s. r. o. - AVICENA.pdf Velikost: 3,59 MB
021 Majetkoprávní operace - ukončení smlouvy o výpůjčce na pozemky.pdf Velikost: 752,35 KB
022 Majetkoprávní operace - ukončení nájemních smluv dohodou.pdf Velikost: 1,08 MB
023 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 1,28 MB
024 Majetkoprávní operace - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 846,08 KB
025 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 238,39 KB
026 Schválení postupu zadavatele ve věci zadání veřejné zakázky ZŠ 5. května.pdf Velikost: 260,1 KB
027 Zrušení výběrového řízení na dodávku pěti konvektomatů do mateřských škol.pdf Velikost: 702,04 KB
028 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání VZ statutárním městem Liberec nákup konvektomatů do 5 mateřských škol .pdf Velikost: 1,15 MB
029 Schválení přesunu finančních prostředků na nákup vybavení základních škol.pdf Velikost: 581,63 KB
030 Schválení výsledku výběrového řízení pro výběr zhotovitele na rekonstrukci kuchyně MŠ Kamarád - stavba.pdf Velikost: 554,16 KB
031 Schválení výsledku zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na rekonstrukci kuchyně ZŠ Švermova - stavba .pdf Velikost: 554,65 KB
032 Schválení výsledku zadávacího řízení na stavbu výtahu FC Slovan.pdf Velikost: 550,37 KB
033 Schválení spolufinancování projektu.pdf Velikost: 1,04 MB
034 Jmenování ředitelky Mateřské školy -Sluníčko-- Liberec- Bezová 274-1- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 237,69 KB
035 Souhlas s účastí Základní školy- Liberec- Broumovská 847-7- příspěvková organizace v projektech v rámci programu Erasmus+.pdf Velikost: 1,85 MB
036 Souhlas se zapojením škol zřizovaných SML do projektu financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci a s přijetím finančního .pdf Velikost: 240,5 KB
037 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 258,83 KB
038 Dohoda o úpravě vztahů k městským bytům mezi statutárním městem Liberec a Bytovým družstvem SPEKTRUM.pdf Velikost: 551,11 KB
039 Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2018.pdf Velikost: 1,24 MB
040 Dotační program pro poskytnutí finančních prostředků na provozní náklady spojené se stravováním žáků v období 2019 - 2022 .pdf Velikost: 1,06 MB
041 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,22 MB
042 Vyjádření SML k rozvojovému záměru neziskové organizace Buona Strada- s. r. o. .pdf Velikost: 403,9 KB
043 Poskytnutí daru Technické univerzitě v Liberci na pořádání 28. ročníku semináře Česko-slovenské vztahy.pdf Velikost: 1,97 MB
044 Sankce za porušení rozpočtové kázně v rámci poskytnutí dotací z rozpočtu statutárního města Liberec z Fondu vzdělávání SML.pdf Velikost: 13,39 MB
044-02 Využití objektu bývalé základní školy v ul. Na Žižkově č. p. 101- Liberec 6- p. č. 862- k. ú. Rochlice pro školské služby.pdf Velikost: 250,83 KB
045 Ukončení projektu AirCzechia.pdf Velikost: 390,44 KB
046 Vyhodnocení výběrového řízení na TDS a BOZP projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B- .pdf Velikost: 245,46 KB
047 Vyhodnocení výběrového řízení na TDS a BOZP projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F- .pdf Velikost: 245,19 KB
048 Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na projektovou přípravu č. DS201701120 .pdf Velikost: 1,8 MB
049 Schválení projektového záměru -Zahradní kompostéry pro občany - 2. etapa- .pdf Velikost: 879,61 KB
050 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na digitalizaci dat.pdf Velikost: 1,32 MB
051 Smlouva se společností KODAP- s. r. o. - kontrola dotací na MS 2009 v klasickém lyžování v Liberci.pdf Velikost: 752,05 KB
052 Podání žádostí o změnu závazných podmínek ve smlouvách o poskytnutí dotace.pdf Velikost: 3,03 MB
052-01 Schválení výjimky ze směrnice 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec - Lesní koupaliště - doplňky.pdf Velikost: 1,73 MB
053 Nové názvy ulic 5-2018.pdf Velikost: 923,85 KB
054 Vydání 89. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 2,04 MB
055 Bytový dům Papírové náměstí- Liberec.pdf Velikost: 8,14 MB
056 Vyřízení hromadného podnětu občanů -Ne nové silnici do průmyslové zóny Jih-.pdf Velikost: 794,02 KB
057 Schválení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na akci -Zajištění pravidelných a nepravidelných úklidů komunálního odpadu na území měs.pdf Velikost: 1,4 MB
058 Podání odvolání k Ministerstvu životního prostředí.pdf Velikost: 239,6 KB
059 Ukončení smlouvy o dílo mezi SAJ x LIKTO - odlučovač ropných látek.pdf Velikost: 371,26 KB
060 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1989- k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 656,14 KB
061 Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Liberci za období 2017-2018 .pdf Velikost: 1,21 MB
062 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1982-2- k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 334,57 KB
063 Plánovací smlouva - Novostavba 5 RD- včetně komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 2,62 MB
064 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 325,32 KB
065 Memorandum k zajištění dopravní obslužnosti na území SML od 1. 1. 2019.pdf Velikost: 784,29 KB
066 Návrh reakce na dopis DPMLJ ve věci financování sociálního automobilu.pdf Velikost: 1,41 MB
067 Záměr provozování prodejny květinářství v budově libereckého krematoria.pdf Velikost: 724,27 KB
067-01 Záměr zavedení slev z jízdného MHD.pdf Velikost: 914,82 KB
068 Podpora akce Bohemia JazzFest 2018.pdf Velikost: 2,19 MB
069 Poskytnutí finanční dotace ve výši 150 000 Kč na podporu doprovodného programu k Farmářským trhům v Kostelní .pdf Velikost: 1,03 MB
070 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 1. kolo 2018.pdf Velikost: 2,56 MB
071 Návrh na rozdělení odboru hlavního architekta na odbor městského architekta a odbor územního plánování.pdf Velikost: 236,68 KB
071-01 Žádost o doplnění bodů pořadu valné hromady společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s. („DPMLJ“)- plánované na 24. 5..pdf Velikost: 730,72 KB
072 Poskytnutí peněžitého daru Aeroklubu Liberec.pdf Velikost: 563,59 KB
073 Poskytnutí peněžitého daru spolku Šance zvířatům- z. s..pdf Velikost: 556,77 KB
073-01 Zapojení do projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě.pdf Velikost: 2,58 MB
073-03 Změna Organizačního řádu Magistrátu města Liberec od 25. 5. 2018.pdf Velikost: 3,62 MB
074 Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2018.pdf Velikost: 686,57 KB
075 Hodnocení 4. ZM - 26. 4. 2018.pdf Velikost: 793,99 KB
076 Organizační zajištění 5. ZM - 31. 5. 2018.pdf Velikost: 241,59 KB