Rada: 2018 » 2018-04-17 RM 8 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Frýdlant.pdf Velikost: 437,24 KB
004 Dotace na podporu dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v Liberci .pdf Velikost: 1,76 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - přijetí daru částí p. p. č. 1270-1 a p. p. č. 1270-2.pdf Velikost: 1,78 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti.pdf Velikost: 4,26 MB
007 Střednědobý výhled rozpočtu .pdf Velikost: 989,68 KB
008 Informace o dopisu adresovaném Radě a Zastupitelstvu města Liberec a návrh odpovědi.pdf Velikost: 356,04 KB
009 Vypsání poptávkového řízení na poskytnutí provozního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v rámci minis.pdf Velikost: 493,29 KB
010 Návrh rozpočtového opatření č. 4A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 994,96 KB
010-01 Návrh rozpočtového opatření č. 4B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,52 MB
011 Majetkoprávní operace - prodej pozemku.pdf Velikost: 674,8 KB
012 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - prodej pozemku k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 944,28 KB
013 Majetkoprávní operace - výkup pozemku - k. ú. Františkov u Liberce .pdf Velikost: 925,36 KB
014 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 4,5 MB
015 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 3,2 MB
016 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Horní Růžodol.pdf Velikost: 988,76 KB
017 Majetkoprávní operace - pronájem pozemku.pdf Velikost: 551,55 KB
018 Majetkoprávní operace - pacht pozemku .pdf Velikost: 967,01 KB
019 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemků.pdf Velikost: 570,47 KB
020 Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 631,07 KB
021 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 3 MB
022 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnost k. ú. Pilínkov.pdf Velikost: 520,29 KB
023 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci kuchyně - vybavení MŠ Kamarád.pdf Velikost: 1,15 MB
024 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec - realizace projektu rekonstrukce bazénu ZŠ Švermova.pdf Velikost: 4,46 MB
025 Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději- z. s. na protidrogové služby na rok 2018 .pdf Velikost: 1,55 MB
026 Poskytnutí dotace obecně prospěšné společnosti Hospic sv. Zdislavy a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1,39 MB
027 Poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje- o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 3,24 MB
028 Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 4,2 MB
029 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 365,55 KB
030 Přidělení bytů v rámci projektu Housing first .pdf Velikost: 362,69 KB
031 Jmenování ředitele Základní školy- Liberec- Dobiášova 851-5- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 351,83 KB
032 Jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Barvířská Liberec- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 351,5 KB
033 Jmenování ředitele Základní umělecké školy- Liberec- Frýdlantská 1359-19- příspěvkové organizace .pdf Velikost: 354,17 KB
034 Jmenování ředitele Základní školy a Základní umělecké školy- Liberec- Jabloňová 564-43- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 353,58 KB
034-01 Poskytnutí dotace Vodní a potápěčské záchranné službě- z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 1,24 MB
035 MO prodej vodovodního řadu SVS- a. s. .pdf Velikost: 1,37 MB
036 MO prodej kanalizační stoky SVS- a. s. .pdf Velikost: 1,13 MB
037 Vypsání zadávacího řízení na stavbu projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce - bytový dům F .pdf Velikost: 379,67 KB
038 Memorandum o spolupráci.pdf Velikost: 945,98 KB
038-01 Schválení dodatku č. 2 k SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ - Navýšení kapacit MŠ Beruška .pdf Velikost: 8,23 MB
038-02 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 362,32 KB
039 Vydání 88.A změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 2,51 MB
040 Vydání 88.C1 změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 5,17 MB
040-01 Veřejná zakázka - projektová dokumentace na stezku pro chodce a cyklisty Odra - Nisa (trasa č. 20) - dodatek smlouvy o dílo.pdf Velikost: 9,01 MB
040-02 Posunutí termínu dokončení 1. etapy díla a tím následně i nutné posunutí konečného termínu odevzdání kompletního díla územní studie krajiny pro.pdf Velikost: 811,44 KB
041 Plánovací smlouva - Novostavba 5 RD- včetně komunikace a inženýrských sítí v k. ú. Karlinky.pdf Velikost: 7,6 MB
042 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na pořízení souboru movitého majetku.pdf Velikost: 3,31 MB
043 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 518,08 KB
044 Vypsání ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova - Hrubínova - Svobody.pdf Velikost: 1,3 MB
045 Vypsání ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (ul. Průmyslová).pdf Velikost: 1,3 MB
046 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na připojení správní budovy hřbitova Ruprechtice k IS SML.pdf Velikost: 1023,61 KB
047 Vypsání ZŘ „Parkovací informační a navigační systém v Liberci“.pdf Velikost: 1,53 MB
048 Schválení návrhu odpovědi na výzvu ve věci zvyšování základního kapitálu DPMLJ.pdf Velikost: 772,06 KB
049 Smlouva o možnosti provést stavbu - křižovatka Letná x Stračí (OBI).pdf Velikost: 1,26 MB
050 Rozšíření parkovacích stání v lokalitě Olbrachtova - nesouhlas části obyvatel.pdf Velikost: 4,75 MB
051 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit (ul. Kubelíkova - Řepná a Uralská).pdf Velikost: 1,43 MB
052 Návrh odpovědi na dopis LK ve věci dopravní obslužnosti lokality Kunratice.pdf Velikost: 529,56 KB
052-01 Informace o plánované rekonstrukci tunelu na silnici I-35 v Liberci .pdf Velikost: 586,98 KB
052-02 Smlouva o souhlasu s provedením stavby (pan S. B.).pdf Velikost: 1,68 MB
052-03 Smlouva o právu provést stavbu - odvodnění komunikace Nad Pianovkou.pdf Velikost: 1,16 MB
053 Příkazní smlouva se společností Sportovní areál Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 1,81 MB
054 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu akce -ZLATÉ ROUNO-.pdf Velikost: 1,03 MB
055 Poskytnutí finanční dotace ve výši 350 000 Kč na pořádání Festivalu dětského čtenářství.pdf Velikost: 3,97 MB
056 Stanovení dne 22. září 2018- jako dne pro uzavírání manželství.pdf Velikost: 352,06 KB
057 Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS- a. s. za rok 2017.pdf Velikost: 584,44 KB
058 Poskytnutí peněžitého daru organizaci INEX - Sdružení dobrovolných aktivit.pdf Velikost: 901,14 KB
059 Podnět k pořízení ….. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 2,85 MB
060 Memorandum o spolupráci při výstavbě sběrného dvora v Londýnské ulici.pdf Velikost: 1,6 MB
061 Projednání investice do Krajské nemocnice Liberec- a. s..pdf Velikost: 823,49 KB
062 Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2018.pdf Velikost: 938,01 KB
063 Hodnocení 0-2 ZM - 5. 3. 2018.pdf Velikost: 975,76 KB
064 Hodnocení 3. ZM - 29. 3. 2018.pdf Velikost: 1,12 MB
065 Organizační zajištění 4. ZM - 26. 4. 2018.pdf Velikost: 356,55 KB
201 Zápis z kontroly KV č. 2-2017 -Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v I. pololetí 2016-.pdf Velikost: 1,01 MB
202 Informace o odvolání žádosti o dotační podporu na akci -Revitalizace vybraných porostů Městských lesů Liberec-.pdf Velikost: 678,21 KB
202-01 Odpověď na písemnost adresovanou členům Rady města Liberec.pdf Velikost: 1,07 MB
203 Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2018.pdf Velikost: 879,88 KB