Zastupitelstvo: 2018 » 2018-03-29 ZM 3 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - kupní smlouva se Severočeskou vodárenskou společností.pdf Velikost: 1,5 MB
004 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 1,63 MB
005 Majetkoprávní operace - výkup pozemku - k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 3,56 MB
006 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 6,42 MB
007 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 1,67 MB
008 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 678,76 KB
009 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemků - k. ú. Pilínkov.pdf Velikost: 980,09 KB
010 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 936,28 KB
011 Majetkoprávní operace - změna usnesení - výkup pozemků k. ú. Liberec.pdf Velikost: 6,91 MB
012 Majetkoprávní operace - bezúplatný převod pozemků ul. Křížanská- k. ú. Horní Suchá u Liberce .pdf Velikost: 6,22 MB
013 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - Ministerstva financí.pdf Velikost: 2,13 MB
014 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - AOPK ČR.pdf Velikost: 1,03 MB
015 Schválení žádosti neuvolněného člena Zastupitelstva města Liberec o výkon funkce za-stupitele a člena komise dopravy bez poskytnutí příslušné odmě.pdf Velikost: 449,87 KB
015-01 Delegace zástupce na valnou hromadu spol. SVS- a. s..pdf Velikost: 11,02 MB
016 Pořízení 96. změny územního plánu města Liberec zrychleným postupem.pdf Velikost: 755,79 KB
017 Návrh rozpočtového opatření č. 3B) změny SML na rok 2018 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,09 MB
018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdorjů EU nebo jiných zdrojů .pdf Velikost: 5,81 MB
019 Inventarizační zpráva roku 2017.pdf Velikost: 1,74 MB
020 Majetkoprávní operace - odkup budov autobusového nádraží .pdf Velikost: 12,35 MB
021 Přijetí dokumentu -Akční plán udržitelné energetiky a klimatu- .pdf Velikost: 4,32 MB
022 Darovací smlouva - výstavba komunikace a inženýrských sítí v ulicích U Internátu a Holubinková- Liberec.pdf Velikost: 6,97 MB
023 Plánovací smlouva - Nový Perštýn.pdf Velikost: 11,85 MB
024 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 974,88 KB
025 Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2018.pdf Velikost: 10,86 MB
026 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2018.pdf Velikost: 1,8 MB
027 Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her na území SML.pdf Velikost: 46,96 MB
028 Žádost o vyvěšení romské vlajky u příležitosti Mezinárodního dne Romů .pdf Velikost: 723,41 KB
029 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2018.pdf Velikost: 3,12 MB
030 Návrh správní rady Fondu vzdělávání na přidělení dotací z dílčího Dotačního fondu SML pro rok 2018 .pdf Velikost: 686,37 KB
031 Smlouvy o závazku veřejné služby a o podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury- zdravotních a soci.pdf Velikost: 6,91 MB
032 Smlouva o vzájemné spolupráci na projektu „Multifunkční sociální centrum - Dům humanity Liberec“.pdf Velikost: 482,4 KB
033 Poskytnutí dotace neziskové organizaci Centrum Protěž- z. ú. ve výši 100 000 Kč na rok 2018.pdf Velikost: 1,62 MB
034 Poskytnutí individuální dotace pro Centrum LIRA- z. ú. na provozní náklady na rok 2018 .pdf Velikost: 2,03 MB
035 Udělení souhlasu k čerpání úvěru Bytovým družstvem VLNAŘSKÁ.pdf Velikost: 484,44 KB
036 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles 2018.pdf Velikost: 6,25 MB
037 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec pro Technické muzeum Liberec .pdf Velikost: 1,26 MB
038 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - Severočeské muzeum v Liberci- příspěvková organizace.pdf Velikost: 4,74 MB
038-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu akce Dějepis na živo - Bitva u Liberce 1757 .pdf Velikost: 1,45 MB
039 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec ČR - Hasičskému záchrannému sboru Libereckého kraje.pdf Velikost: 1,54 MB
040 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na uspořádání Fresh festivalu .pdf Velikost: 1,93 MB
041 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML - LIVINGSTONE- s. r. o..pdf Velikost: 13,85 MB
042 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 0-1. mimořádně svolaného zasedání zastupitelstva města - 1. 2. 2018.pdf Velikost: 1,92 MB
043 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 2. řádného zasedání zastupitelstva města - 22. 2. 2018.pdf Velikost: 3,5 MB
201 Hydrologická studie Ještědského hřbetu pro účely zajištění potřeb vody areálu na Ještědu.pdf Velikost: 27,88 MB
202 Návrh rozpočtového opatření č. 3A) dotace SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 714,69 KB
203 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až únor 2018.pdf Velikost: 310,95 KB
204 Informace o Zprávě z Veřejného fóra a řešení 10P.pdf Velikost: 1,03 MB
205 Přijetí dotace na podporu a zahájení realizace projektu -Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtice-.pdf Velikost: 22,78 MB
206 Informace k ukončenému projektu -Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina-- podání správní žaloby ve věci zamítnutí z.pdf Velikost: 2,51 MB
207 Zajištění dopravní obslužnosti na území statutárního města Liberec od 1. 1. 2019.pdf Velikost: 346,19 KB
208 Návrh nové metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na PAD.pdf Velikost: 1,12 MB
209 Financování společnosti DPLMJ- a. s. v roce 2018.pdf Velikost: 3,28 MB
210 Informace o uskutečněných jednáních ve věci zajišťování MHD ve městě Liberci.pdf Velikost: 12,64 MB
211 Návrh nové metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na tramvajovou linku č. 11.pdf Velikost: 1,89 MB
212 Zajištění dopravní obslužnosti na území statutárního města Liberec od 1. 1. 2019 II..pdf Velikost: 655,35 KB
213 Návrh metodiky pro alokaci nákladů a výnosů na MHD Liberec.pdf Velikost: 1,14 MB
214 Financování společnosti DPMLJ- a. s. v roce 2018 II..pdf Velikost: 343,19 KB
215 Vyjádření ke konkretizaci investičního a provozního financování tramvajové linky č. 11.pdf Velikost: 2,94 MB
216 Informace o Projektu Spolku G300 k 50. výročí vpádu okupačních vojsk 21. srpna 1968.pdf Velikost: 3,72 MB
217 Plnění usnesení rady města za měsíc únor roku 2018.pdf Velikost: 691,93 KB
217-01 Informace o činnosti a stavu projektů řešených odborem strategického rozvoje a dotací .pdf Velikost: 650,51 KB