Rada: 2018 » 2018-02-13 RM 4 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 1.67 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení.pdf Velikost: 1.14 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - přijetí daru p. p. č. 1355- 1356_1- 206_13.pdf Velikost: 6.65 MB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) dotace a přesuny SML na rok 2018 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 987.43 KB
006 Uzavření smlouvy o obhospodařování investičních nástrojů.pdf Velikost: 689.49 KB
007 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí revolvingového investičního úvěru za účelem předfinancování akcí dotovaných ze zdrojů EU nebo jiných zdrojů v.pdf Velikost: 6.02 MB
008 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 1.79 MB
009 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 3607-3- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1.66 MB
010 Majetkoprávní operace - výkup pozemků k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1.68 MB
011 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku p. č. 4919-3- k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1014.55 KB
012 Majetkoprávní operace - záměr výkupu části pozemku p. č. 211-2- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1.06 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr výkupu části pozemku p. č. 242-1- k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1.04 MB
014 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 1.71 MB
015 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 2.06 MB
016 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 2.39 MB
017 Majetkoprávní operace - pronájem cizího pozemku.pdf Velikost: 882.87 KB
018 Majetkoprávní operace - zřízení věcného břemene služebnosti ve prospěch SML.pdf Velikost: 499.6 KB
019 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2.3 MB
020 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 1011.46 KB
021 Prodloužení nájemní smlouvy - Střední zdravotnická škola- Liberec .pdf Velikost: 3.95 MB
022 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci kuchyně ZŠ Švermova- Liberec - dodávka vybavení kuchyně.pdf Velikost: 1.27 MB
023 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci kuchyně ZŠ Švermova- Liberec - stavební část.pdf Velikost: 1.36 MB
024 Schválení výsledku zadávacího řízení na zakázku Dodávka a montáž konvektomatů s přílušenstvím do pěti MŠ v Liberci.pdf Velikost: 4.98 MB
025 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Ostašov u Liberce.pdf Velikost: 1.1 MB
026 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 367.65 KB
027 Poskytnutí daru veřejně prospěšnému spolku ANAON.pdf Velikost: 1017.81 KB
028 Školská rada ZŠ Lesní - jmenování zástupce za zřizovatele.pdf Velikost: 352.35 KB
029 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol .pdf Velikost: 1.1 MB
030 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 965.67 KB
031 Změna směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 1.48 MB
032 Příkazní smlouva Mgr. Tomáš Bobek- advokát - právní služby k veřejným zakázkám a projektům OSRD.pdf Velikost: 714.87 KB
033 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na zhotovení projektové dokumentace Lesní koupaliště.pdf Velikost: 1.18 MB
034 Podání žádosti o poskytnutí dotace na restaurování sochy sv. Petra a Pavla.pdf Velikost: 11.61 MB
035 Smlouva o zřízení služebnosti a smlouva o zajištění přeložky plynovodu v ul. Orlí.pdf Velikost: 2.33 MB
036 Plán udržitelné mobility Liberec - Jablonec nad Nisou na období 2017 - 2023- fáze 1 SUMF Plán rozvoje veřejné dopravy a fáze 2 Plán rozvoje cyklod.pdf Velikost: 75.56 MB
036-01 Zrušení části zadávacího řízení na hasičskou techniku k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 364.21 KB
037 Návrh k pořízení 97. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 97-1 - 97-4.pdf Velikost: 2.02 MB
038 Schválení návrhu odpovědi na opakovanou výzvu KULK k doplnění podání ze dne 4. 10. 2017 ve věci- Odvolání opomenutého účastníka ve věci rozhodnutí.pdf Velikost: 9.45 MB
038-01 Schválení výsledku zadávacího řízení na akci -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci - parky nad přehradou - Blahoslavova.pdf Velikost: 7.27 MB
038-02 Schválení výsledku zadávacího řízení na akci -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci - parky nad přehradou - Pekárkova-.pdf Velikost: 8.59 MB
039 Hromadný podnět s žádostí o majetkoprávní vypořádání - komunikace v Ostašově.pdf Velikost: 5.79 MB
040 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 537.9 KB
041 Lokální opravy dlážděných komunikací a chodníků - nestavební údržba veřejného prostranství.pdf Velikost: 1.14 MB
042 Připojení křižovatek řízených SSZ na optickou metropolitní síť pro trvalý kamerový dohled.pdf Velikost: 2.32 MB
043 Kamerový dohled křižovatek řízených SSZ - zvýšení kvality obrazu.pdf Velikost: 1.19 MB
044 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (Energetiků).pdf Velikost: 2.66 MB
045 Záměr zveřejnění pronájmu pozemku p. č. 1155-3- k. ú. Dlouhý Most u Liberce.pdf Velikost: 746.54 KB
046 Smlouva o zřízení služebnosti a smlouva o zajištění přeložky plynovodu v ul. Pastýřská.pdf Velikost: 1.44 MB
047 Financování investičního projektu rekonstrukce a prodloužení TT č. 11.pdf Velikost: 396.53 KB
048 Vypsání ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit (ul. Kubelíkova - Řepná a Uralská).pdf Velikost: 1.31 MB
049 Dodatek ke smlouvě o poskytování právních služeb.pdf Velikost: 1.05 MB
050-01 Smlouva o zajištění přeložky plynovodu v ul. Pastýřská - Autobusový terminál Sever.pdf Velikost: 1.69 MB
050-02 Nové vypsání ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - ul. Vítězná- I. etapa.pdf Velikost: 1.15 MB
050-03 Schválení výsledku ZŘ „Zvýšení bezp. dopravy - 7 lokalit (chodník ul. Horská a lokalita Žižkovo nám.)“.pdf Velikost: 1.43 MB
050-04 Schválení zrušení ZŘ „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (ul. Průmyslová)“.pdf Velikost: 1.06 MB
050-05 Schválení zrušení ZŘ „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova - Hrubínova - Svobody“.pdf Velikost: 1.2 MB
050-06 Vypsání ZŘ „Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - komunikace Dr. Milady Horákové“.pdf Velikost: 1.31 MB
050-07 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené mezi SAJ- a. s. a TJ DUKLA Liberec- o. s. .pdf Velikost: 497.87 KB
050-08 Rozhodnutí RM o zrušení části usnesení o záměru uzavřít smlouvu o převzetí leasingové smlouvy.pdf Velikost: 951.75 KB
051 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu .pdf Velikost: 2.09 MB
052 Sportovní areál Liberec- s. r. o. uzavření dodatku č. 14 k nájemní smlouvě č. 7004-06-0026 mezi statutárním městem Liberec a společností Sportovní.pdf Velikost: 14.37 MB
053 Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu Liberec za 2. pololetí 2017.pdf Velikost: 6.22 MB
054 Vysazení nového -stromu svobody- - 100. výročí ČSR- 28. října 2018.pdf Velikost: 2.09 MB
055 Koupě pozemků v lokalitě autobusové nádraží a prodej podílu města ve společnosti FinReal.pdf Velikost: 14.7 MB
056 Poskytnutí peněžitého daru - Konfederace politických vězňů- z. s..pdf Velikost: 560.3 KB
057 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani -Vlajka pro Tibet-.pdf Velikost: 999.07 KB
057-01 Memorandum o spolupráci Parlamentu mladých Liberec a statutárního města Liberec.pdf Velikost: 725.89 KB
057-02 Návrh na poskytnutí peněžitých darů členům a předsedům volebních komisí z vlastního rozpočtu.pdf Velikost: 342.84 KB
058 Vypsání veřejné zakázky -Poskytování mobilních telekomunikačních služeb pro statutární město Liberec-.pdf Velikost: 361.52 KB
059 Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2018.pdf Velikost: 962.53 KB
060 Hodnocení 1. ZM konaného dne 25. 1. 2018.pdf Velikost: 1.09 MB
061 Organizační zajištění 2. ZM - 22. 2. 2018.pdf Velikost: 241.45 KB