Rada: 2018 » 2018-02-06 RM 3 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Majetkoprávní operace - změna nájemce pozemku .pdf Velikost: 631,51 KB
003 Majetkoprávní operace - pacht a pronájem pozemku .pdf Velikost: 503,52 KB
004 Majetkoprávní operace - změna čísel pozemkových parcel a jejich výměr u nájemní smlouvy.pdf Velikost: 772,09 KB
005 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1,13 MB
006 Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy dohodou.pdf Velikost: 564,13 KB
007 Majetkoprávní operace - ukončení nájemních smluv na pozemky.pdf Velikost: 766,79 KB
008 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 1,41 MB
009 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 1,68 MB
010 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci společných prostor a koupelen v domě Česká 617.pdf Velikost: 1,14 MB
011 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci společných prostor a koupelen v domě Nad Sokolovnou 616.pdf Velikost: 1,14 MB
012 Zpráva o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2017.pdf Velikost: 279,21 KB
013 Odvolání člena Řídicí pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti v regionu Liberec a jmenování nového.pdf Velikost: 236,84 KB
014 Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele ADVAITA- z. ú. .pdf Velikost: 1,65 MB
015 Odpuštění úhrady nájemného .pdf Velikost: 240,09 KB
016 Souhlas s účastí v projektu a zajištěním předfinancování pro Základní školu- Liberec- Aloisina výšina 642- p. o..pdf Velikost: 1,15 MB
017 Vyhlášení konkursních řízení na vedoucí pracovní místa ředitele mateřské školy a ředitelů základních škol .pdf Velikost: 2,16 MB
018 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na zhotovení projektové dokumentace Lesní koupaliště.pdf Velikost: 966,31 KB
019 Změny v personálním obsazení komise pro místní Agendu 21.pdf Velikost: 316,88 KB
020 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 4,04 MB
020-01 Opakované vypsání zadávacího řízení na hasičskou techniku k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 269,23 KB
021 Zpráva z Veřejného fóra Zdravého města 2017 .pdf Velikost: 1,2 MB
022 Nové vypsání ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení k projektu Navýšení kapacit MŠ Beruška.pdf Velikost: 251,59 KB
023 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ a MŠ v Liberci pro navýšení kapacit- Z.pdf Velikost: 503,69 KB
024 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu IPRÚ „Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického“.pdf Velikost: 668,98 KB
025 Vypsání VŘ na TDS a BOZP projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B.pdf Velikost: 259,76 KB
026 Vypsání VŘ na TDS a BOZP projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce Bytový dům C.pdf Velikost: 260,22 KB
027 Vypsání VŘ na TDS a BOZP projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce Bytový dům F.pdf Velikost: 246,02 KB
028 Příkazní smlouva Mgr. Tomáš Bobek- advokát - právní služby k veřejným zakázkám a projektům OSRD.pdf Velikost: 595,43 KB
030 Rozšíření sběru drobných elektrospotřebičů pomocí kontejnerů ASEKOL.pdf Velikost: 7,82 MB
031 Záměr poskytnutí finančních prostředků na podporu recyklace odpadů pro rok 2018.pdf Velikost: 888,51 KB
032 Dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ELEKTROWIN- a. s..pdf Velikost: 16,41 MB
033 Riziko navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí.pdf Velikost: 3,78 MB
034 Schválení přijetí dotace na vybudování zpevněných ploch pro kontejnerová stání.pdf Velikost: 395,11 KB
035 Schválení výsledku výběrového řízení na akci -Zajištění skalního masivu v ul. Dr. Milady Horákové II.-.pdf Velikost: 1,21 MB
036 Podnět na zřízení chodníků podél silnice Jizerská.pdf Velikost: 3,39 MB
037 Činnost komise dopravní ve druhé polovině roku 2017.pdf Velikost: 262,97 KB
038 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 593,78 KB
039 Správa a provoz dětského dopravního hřiště v roce 2017.pdf Velikost: 987,9 KB
040 Vypsání VŘ -Oprava komunikace ul. Janáčkova-.pdf Velikost: 986,09 KB
041 Hromadný podnět na opravu místní komunikace Ke Karlovu.pdf Velikost: 2,52 MB
042 Vypsání ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci- ul. Vítězná - I. etapa.pdf Velikost: 898,1 KB
043 Žádost o úpravu režimu parkování před MŠ v ul. Jabloňová.pdf Velikost: 3,04 MB
044 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení - ul. Olbrachtova.pdf Velikost: 628,56 KB
045 Opravy výtluků na komunikacích po zimním období 2018.pdf Velikost: 2,02 MB
046 Změna způsobu vyřizování žádostí o vyjádření VO a SSZ.pdf Velikost: 244,89 KB
047 Vypsání VŘ -Oprava komunikací - ul. Topolová - Jetelová-.pdf Velikost: 988,65 KB
048 Obnova veřejného osvětlení .pdf Velikost: 754,35 KB
049 Vyjádření pro statutární město Jablonec n. N. k aktuální situaci související se zajišťováním dopravní obslužnosti DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 299,67 KB
049-01 Uzavření smlouvy o nájmu a poskytování služeb.pdf Velikost: 472,8 KB
050 Obnovení městské galerie .pdf Velikost: 242,9 KB
051 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu tematických vzdělávacích modulů pro ZŠ.pdf Velikost: 1,62 MB
052 Sankce za porušení rozpočtové kázně v rámci poskytnuté dotace z Fondu kultury a cestovního ruchu.pdf Velikost: 1,99 MB
052-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu akce -Pohár primátora- v rámci závodu Jizerská 50.pdf Velikost: 3,94 MB
052-02 Smlouva nájemní se společností První festivalová- s. r. o..pdf Velikost: 1,07 MB
054 Poskytnutí peněžitého daru ZO ČSOP Jizerka 35-03.pdf Velikost: 1,61 MB
055 Poskytnutí peněžitého daru Sdružení válečných veteránů ČR.pdf Velikost: 1022,57 KB
056 Žádost o výjimku ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec na pořízení 30 kusů zásahových obleků pro dobrovoln.pdf Velikost: 2,27 MB
057 Aktualizace směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec od 7. 2. 2018 .pdf Velikost: 6,66 MB
201 Zpráva Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska- z. s.- o činnosti spotřebitelské poradny v Liberci v roce 2017.pdf Velikost: 412,12 KB
202 Výsledky žádostí o prominutí daně k projektům v udržitelnosti.pdf Velikost: 4,48 MB
203 Dopis od společnosti ENERGIE Holding- a. s. ze dne 3. 1. 2018.pdf Velikost: 272,48 KB
204 Informace o obdržení opakované výzvy k doplnění podání ze dne 4. 10. 2017 ve věci- Odvolání opomenutého účastníka ve věci rozhodnutí změny stavby .pdf Velikost: 7,03 MB
205 Přehled poskytnutých peněžitých darů za rok 2017 .pdf Velikost: 307,1 KB