Rada: 2018 » 2018-01-16 RM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Program prevence kriminality na rok 2018.pdf Velikost: 1,36 MB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 11) - zapojení dotací statutárního města Liberec v roce 2017 .pdf Velikost: 1,02 MB
004 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až prosinec 2017.pdf Velikost: 609,46 KB
005-01 Návrh smlouvy s BDO Advisory- s. r. o..pdf Velikost: 465,64 KB
006 Majetkoprávní operace - prodej podílu na stav. pozemcích k bytovým jednotkám.pdf Velikost: 825,92 KB
007 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 3,23 MB
008 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 944-82- k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 882,97 KB
009 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 1,21 MB
010 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - pozemky k. ú. Novina.pdf Velikost: 4,64 MB
011 Majetkoprávní operace - změna usnesení - výkup pozemku v k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 1,04 MB
012 Majetkoprávní operace – změna usnesení - prodej pozemku k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1006,84 KB
013 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 1,77 MB
014 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 3,75 MB
015 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku k. ú. Rochlice u Liberce.pdf Velikost: 585,89 KB
016 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1,14 MB
017 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku .pdf Velikost: 603,92 KB
018 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 6,53 MB
019 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 1,22 MB
020 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 355,38 KB
020-01 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků ARCHA 13- o. p. s..pdf Velikost: 3,92 MB
021 Souhlas s nerovnoměrným čerpáním neinvestičního příspěvku v roce 2018 pro Divadlo F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1,43 MB
022 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 2,55 MB
023 Souhlas s účastí Mateřské školy „Kytička“- Liberec- Burianova 972-2- p. o. v projektu.pdf Velikost: 1,55 MB
024 Účast SML v projektu SoDiCE – sociální digitální třída pro budoucí podnikatele.pdf Velikost: 844,67 KB
025 Přijetí dotace a zahájení realizace projektu -Asistenti prevence kriminality Liberec-.pdf Velikost: 1,33 MB
026 Pocitová mapa bariér na území města Liberce.pdf Velikost: 403,98 KB
027 Souhlas s odlišností v organizaci školního roku 2017-2018 u Základní školy- Liberec- nám. Míru 212-2- příspěvková organizace.pdf Velikost: 1,14 MB
028 Školské rady - jmenování zástupců za zřizovatele.pdf Velikost: 367,5 KB
029 Žádost příspěvkové organizace Komunitní středisko KONTAKT Liberec o povolení odpisu nedobytných pohledávek.pdf Velikost: 583,42 KB
030 Poskytnutí daru Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska- z. s..pdf Velikost: 966,1 KB
031 Jmenování nového manažera Řídicí pracovní skupiny pro Komunitní plánování služeb v sociální oblasti v regionu Liberec.pdf Velikost: 353,55 KB
032 Úprava Statutu Řídicí pracovní skupiny pro Komunitní plánování soc. služeb v regionu Liberec.pdf Velikost: 695,18 KB
033 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb na rok 2018 .pdf Velikost: 2,16 MB
034 Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec- z. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 4,54 MB
035 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 368,31 KB
036 Přidělení náhradního bytu ve vlastnictví SML - projekt sociálního bydlení.pdf Velikost: 349,07 KB
036-01 Souhlas s účastí Mateřské školy- Liberec- Stromovka 285-1- p. o. v projektu.pdf Velikost: 5,13 MB
036-02 Přidělení bytů v rámci projektu Housing first - revokace usnesení.pdf Velikost: 756,24 KB
038 Schválení dodatku č. 12 ke smlouvě o alokaci prostředků na Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.pdf Velikost: 1,48 MB
039 Rekonstrukce a budování lesnické infrastruktury v Městských lesích Liberec .pdf Velikost: 2,49 MB
040 Zrušení ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení k projektu -Navýšení kapacit MŠ Beruška-.pdf Velikost: 363,33 KB
041 Vyhodnocení ZŘ na stavební práce v rámci projektu -Navýšení kapacit MŠ Beruška-.pdf Velikost: 368,64 KB
042 Vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu IPRÚ – Cyklostezka za ČOV.pdf Velikost: 530,45 KB
043 Kulturní centrum kino Varšava - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.pdf Velikost: 11,46 MB
043-01 Smlouva o realizaci zkušebního provozu sdílení jízdních kol se společností REKOLA.pdf Velikost: 619,32 KB
044 Schválení projektového záměru „Podpora čisté mobility – Liberec město pro život“- přípravy a podání dotační žádosti do výzvy č. 11-2017 Čistá mobi.pdf Velikost: 831,62 KB
044-01 Pořízení změn územního plánu města Liberec zrychleným postupem.pdf Velikost: 536 KB
044-02 Drobná sadovnická architektura Památníku zajateckého tábora Liberec.pdf Velikost: 950,53 KB
045 Schválení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci - parky nad přehradou - Blahosl.pdf Velikost: 7,02 MB
045-01 Schválení nerovnoměrného čerpání neinvestičního příspěvku v roce 2018 pro Městské lesy Liberec- p. o..pdf Velikost: 954,06 KB
045-02 Schválení zadávacího řízení - Pekárkova - revokace usnesení.pdf Velikost: 350,57 KB
045-03 Schválení zadávacího řízení - Blahoslavova - revokace usnesení.pdf Velikost: 352,13 KB
046 Plánovací smlouva - komunikace a sítě technického vybavení pro 10 RD.pdf Velikost: 2,01 MB
047 Plánovací smlouva - komunikace a sítě technického vybavení pro 4 RD.pdf Velikost: 1,89 MB
048 Smlouva o spolupráci - bytový dům na pozemku p. p. č. 220-16 v k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 2,95 MB
049 Odstranění a znovupoložení krytu vozovek při opravách inž. sítí.pdf Velikost: 1,07 MB
050 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 420,32 KB
051 Smlouva o spolupráci a správě reklamních ploch mezi SML a Elset- s. r. o..pdf Velikost: 854,36 KB
052 Schvalování sportovních a kulturních akcí v Rekreačním a sportovním areálu Vesec .pdf Velikost: 3,17 MB
054 Žádost o vydání souhlasu s objízdnými trasami na komunikacích města Liberce.pdf Velikost: 15,86 MB
055 Vypsání VŘ -Souvislá údržba komunikací - ul. Švermova-.pdf Velikost: 1,29 MB
056 Schválení aktualizovaného harmonogramu uzavření smlouvy na dopravní obslužnost s DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 1,28 MB
057 Vyjádření k žádostem spol. DPMLJ- a. s. .pdf Velikost: 6,62 MB
058 Právní a ekonomické poradenství.pdf Velikost: 705,21 KB
059 Opatření vedoucí ke zpřesnění alokačního modelu.pdf Velikost: 729,62 KB
060 Valná hromada spol. DPMLJ- a. s..pdf Velikost: 2,15 MB
061 Vyhlášení programů 6.1 a 6.2 Sportovního fondu.pdf Velikost: 6,59 MB
062 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu JIZERSKÉ- o. p. s. .pdf Velikost: 2,17 MB
063 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu akce Liberec 2018- 50 let od vstupu okupačních vojsk do Československa .pdf Velikost: 5,89 MB
063-01 Přijetí dotace IROP 28 - Rozvoj a modernizace IS SML- finanční analýzy a realizace projektu.pdf Velikost: 3,47 MB
064 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL- a. s..pdf Velikost: 1,98 MB
065 Darovací smlouva na ples primátora - Kasro.pdf Velikost: 1,96 MB
066 Poskytnutí peněžitého daru organizaci Reva.pdf Velikost: 623,63 KB
066-01 Rozhodnutí rady města Liberec o návrhu změny stanov společnosti Sportovní areál Ještěd- a. s. .pdf Velikost: 1,39 MB
067 Návrh na poskytnutí odměny řediteli organizace Komunitní práce Liberec- o. p. s..pdf Velikost: 625,01 KB
067-01 Dopis od společnosti Teplárna Liberec- a. s. ze dne 21. 12. 2017.pdf Velikost: 242,12 KB
067-02 Poskytnutí peněžitého daru - Spolek Wrabec Liberec.pdf Velikost: 1,79 MB
068 Opatření ke zlepšení plynulosti dopravy a zmírnění dopadů uzavírek.pdf Velikost: 367,65 KB
069 Koordinace investiční akce -zóna Ostašov-.pdf Velikost: 2,42 MB
070 Dopis od společnosti Teplárna Liberec- a. s. ze dne 24. 11. 2017.pdf Velikost: 373,88 KB
070-01 Memorandum o spolupráci SML- FP TUL a Úřadem vlády ČR (Agenturou pro sociální začleňování).pdf Velikost: 757,16 KB
070-02 Pilotní projekt péče o nadané žáky – ZŠ Broumovská.pdf Velikost: 369,13 KB
071 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2018 - 2022.pdf Velikost: 642,03 KB
072 Plnění usnesení rady města za měsíce listopad a prosinec roku 2017.pdf Velikost: 1,36 MB
072-01 Návrh odměňování členů ZM- výborů a komisí od 2-2018.pdf Velikost: 936,55 KB
073 Hodnocení 10. ZM konaného dne 30. 11. 2017.pdf Velikost: 935,13 KB
074 Hodnocení 11. ZM konaného dne 14. 12. 2017.pdf Velikost: 930,56 KB
075 Organizační zajištění 1. ZM - 25. 1. 2018.pdf Velikost: 359,19 KB
201 Zápis z provedené kontroly KV č. 8-2017 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10-2016 - Fond kultury a cestovního ruchu-.pdf Velikost: 3,58 MB
202 Zápis z provedené kontroly KV č. 6-2017 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10-2016 - Fond vzdělávání-.pdf Velikost: 1,36 MB
203 Plnění usnesení zastupitelstva města za IV. čtvrtletí roku 2017.pdf Velikost: 831,12 KB