Rada: 2017 » 2017-12-05 RM 21 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - smlouva o bezúplatném převodu p. p. č. 1886-62.pdf Velikost: 889,9 KB
003 MO Vratislavice nad Nisou - směna pozemků mezi SML a Lesy ČR.pdf Velikost: 3,84 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 2080 a 2081.pdf Velikost: 1,46 MB
005 MO Vratislavice nad Nisou - smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností.pdf Velikost: 4,34 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou - změny usnesení.pdf Velikost: 2,41 MB
007 Návrh rozpočtového opatření č. 10A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 812,45 KB
008 Návrh rozpočtového opatření č. 10B) změny SML na rok 2017 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 924,06 KB
009 Návrh rozpočtu SML na rok 2018.pdf Velikost: 829,87 KB
010 Návrh rozpisu návrhu rozpočtu SML na rok 2018.pdf Velikost: 1010,37 KB
010-01 Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML .pdf Velikost: 869,65 KB
012 Majetkoprávní operace - prodej podílu na stav. pozemcích k bytovým jednotkám.pdf Velikost: 672,96 KB
013 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku .pdf Velikost: 539,28 KB
014 Majetkoprávní operace - změna usnesení - výkup pozemku v k. ú. Machnín.pdf Velikost: 9,48 MB
015 Majetkoprávní operace - pronájem pozemku .pdf Velikost: 458,01 KB
016 Majetkoprávní operace - změna nájemce pozemku .pdf Velikost: 768,43 KB
017 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku.pdf Velikost: 499,43 KB
018 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 398,38 KB
019 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 2,17 MB
020 Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru v areálu býv. LVT.pdf Velikost: 956,12 KB
021 Oprava chyby v katastru nemovitostí - historická hranice pozemku .pdf Velikost: 1,38 MB
022 Schválení interního předpisu ke stanovení náhrady za zřízení služebnosti komunikačních sítí .pdf Velikost: 1,09 MB
023 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu – energetické úspory objektů Malého divadla v Liberci.pdf Velikost: 1,44 MB
024 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu energetických úspor objektu Základní školy a Mateřské školy Barvířská- Liberec- příspěvková orga.pdf Velikost: 1,49 MB
025 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu energetických úspor ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 1,48 MB
026 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu energetických úspor ZŠ Orlí.pdf Velikost: 1,49 MB
027 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu energetických úspor ZŠ Švermova.pdf Velikost: 1,41 MB
028 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu energetických úspor ZŠ U Soudu.pdf Velikost: 1,49 MB
029 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec zpracování PD MŠ Motýlek.pdf Velikost: 785,86 KB
030 Schválení dodatku ke smlouvě PD optimalizace MŠ Pastelka Ostašov.pdf Velikost: 1,19 MB
031 Funkční období ředitelů MŠ a ZŠ (2012 – 2018) a záměr dalšího postupu.pdf Velikost: 889,25 KB
032 Změna zápisu místa poskytovaných školských služeb v rejstříku škol a školských zařízení- a to u DDM Větrník- p. o..pdf Velikost: 236,85 KB
033 Jmenování předsedy Dozorčí rady Botanické zahrady Liberec- příspěvkové organizace Bc. Jiřího Zavorala.pdf Velikost: 235,9 KB
034 Užívání služebního vozidla Komunitního střediska KONTAKT Liberec.pdf Velikost: 574,82 KB
035 Bezúplatný převod majetku Základní školy- Liberec- U Školy 222-6- příspěvkové organizace.pdf Velikost: 4,74 MB
036 Dodatek č. 2 k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro Centrum zdravotní a sociální péče Liberec- p. o. .pdf Velikost: 714,23 KB
037 Účetní odpis nedobytných pohledávek.pdf Velikost: 2,03 MB
038 Účetní odpis přeplatků v bytové evidenci.pdf Velikost: 3,34 MB
040 Přidělení bytů v rámci projektu Housing first .pdf Velikost: 538,34 KB
043 SUMF - dodatek č.1 ke smlouvě o dílo .pdf Velikost: 441,23 KB
043-01 Schválení dodatku č. 3 ke SoD na méněpráce k projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 1,23 MB
044 Dodatek č. 1 ke smlouvám o dílo -Projekční činnosti DUR- DSP a DPS.pdf Velikost: 1,35 MB
044-01 Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo -zhotovení Územního plánu Liberec-.pdf Velikost: 11,54 MB
044-02 Výzva Krajského úřadu Libereckého kraje k doplnění odvolání ze dne 4. 10. 2017 podané statutárním městem Liberec a výzva k vyjádření se k dotaz.pdf Velikost: 3,91 MB
045 Zapojení sběren a výkupen- které se nacházejí na území města Liberce- do systému odpadového hospodářství města.pdf Velikost: 409,04 KB
046 Regulace populací městských holubů prostřednictvím odchytu do klecí a plašení dravci - výjimka ze směrnice.pdf Velikost: 9,79 MB
046-01 Zrušení zadávacího řízení Pekárkova - revokace usnesení.pdf Velikost: 689,7 KB
046-02 Zrušení zadávacího řízení na akci -Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci - parky nad přehradou - Blahoslavova-.pdf Velikost: 994,54 KB
047 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (Inpos-projekt- s. r. o.) - Vítězná II.pdf Velikost: 4,75 MB
048 Hromadný podnět na umístění příčných prahů v ulici Dožínková.pdf Velikost: 2,15 MB
049 Návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo s TSML- a. s. č. 33-06.pdf Velikost: 979,88 KB
050 Dodatek č. 40 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 1,25 MB
051 Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o finanční spolupráci mezi SML a LK.pdf Velikost: 1,77 MB
052 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na vypracování PD a inž. činnost na TT (Viadukt - Kubelíkova).pdf Velikost: 260,38 KB
053 Projektové záměry v rámci IPRÚ Liberec - Jablonec nad Nisou.pdf Velikost: 2,15 MB
054 Pořízení aplikace GisOnline pro využití při správě majetku města.pdf Velikost: 1,46 MB
055 Sdělení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k veřejné podpoře.pdf Velikost: 351,27 KB
057-01 Smlouva o souhlasu s provedením stavby - vodojem Horská (SVS).pdf Velikost: 940,64 KB
057-02 Dodatek č. 39 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 486,22 KB
057-03 Dodatek č. 41 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 486,64 KB
057-04 Dodatek č. 42 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 363,56 KB
057-05 Vypsání ZŘ „Parkovací informační a navigační systém v Liberci“.pdf Velikost: 1,66 MB
057-06 Vypsání ZŘ „Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie“.pdf Velikost: 1,65 MB
058 Memorandum o vzájemné spolupráci na projektu - ARCHA 13- o. p. s..pdf Velikost: 670,26 KB
059 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám- klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období leden až červen 2018.pdf Velikost: 532,64 KB
060 Vyhlášení programů 5.1 - 5.4 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu pro 1. kolo 2018.pdf Velikost: 3,25 MB
060-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec - A-STYL- z. s..pdf Velikost: 1022,54 KB
061 Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol – územní rozhodnutí- územní souhlasy – dodatek č. 1.pdf Velikost: 918,85 KB
062 Rozvoj infrastruktury libereckých základních škol - zřízení služebnosti.pdf Velikost: 1,79 MB
063 Schválení a podání dotační žádosti projektu -Liberec - Otevřený úřad-.pdf Velikost: 7,66 MB
063-01 GDPR – realizace části 1. etapy Koncepce GDPR SML.pdf Velikost: 1,79 MB
064 Darovací smlouva na ples primátora 2018 - FCC Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 954,78 KB
065 Darovací smlouva na ples primátora 2018 - MSV Liberec- s. r. o..pdf Velikost: 990,96 KB
065-01 Darovací smlouva na Ples primátora 2018 - DGS Druckguss Systeme- s. r. o..pdf Velikost: 912,99 KB
066 Darovací smlouva na ples primátora 2018 - Mocca spol. s r. o..pdf Velikost: 966,19 KB
066-01 Smlouva o provedení reklamy - Česká spořitelna- a. s. .pdf Velikost: 2,64 MB
067 Poskytnutí peněžitého daru na akci -Nazdar Bazar-.pdf Velikost: 600,12 KB
068 Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec- a. s..pdf Velikost: 549,57 KB
068-01 Poskytnutí dotace pro Komunitní práce Liberec- o.p.s. k poskytování služby obecného hospodářského zájmu pro rok 2018.pdf Velikost: 10,41 MB
069 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky.pdf Velikost: 827,6 KB
070 Poskytnutí peněžitého daru pro velitele jednotek dobrovolných hasičů a jejich zástupce.pdf Velikost: 241 KB
071 Uzavření smlouvy s Českou poštou- s. p. o kompletaci zásilek a jejich doručení prostřednictvím služby -zásilky s obsahem hlasovacích lístků- pro v.pdf Velikost: 238,99 KB
071-01 Návrh odměňování neuvolněných členů ZM- výborů a komisí od 1. 1. 2018.pdf Velikost: 1,12 MB
071-02 Jmenování vedoucího odboru Kancelář tajemníka Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 238,55 KB
072 Organizační zajištění 11. ZM - 14. 12. 2017.pdf Velikost: 237,82 KB