Rada: 2017 » 2017-11-21 RM 20 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti.pdf Velikost: 1,58 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - služebnost.pdf Velikost: 1,77 MB
004-01 Schválení smluvní dokumentace k přenechání lyžařského areálu Ještěd k dlouhodobému užívání.pdf Velikost: 23,94 MB
005 Návrh rozpočtového opatření č. 9A) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 838,84 KB
006 Návrh rozpočtového opatření č. 9B) změny SML na rok 2017 v kompetenci zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,22 MB
007 Návrh smlouvy Mgr. Lukáš Máchal- advokátní kancelář.pdf Velikost: 695,35 KB
008 Hlavní úkoly – oblasti činností pro resort ekonomiky na rok 2018 a zhodnocení plnění úkolů z roku 2017 .pdf Velikost: 251,53 KB
009 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až říjen 2017.pdf Velikost: 481,1 KB
009-01 Transakce dokončující proces refinancování dlouhodobého dluhu SML.pdf Velikost: 1,26 MB
009-02 Návrh rozpočtu SML na rok 2018.pdf Velikost: 1,01 MB
010 Majetkoprávní operace - prodej podílů na stav. pozemcích k bytovým jednotkám.pdf Velikost: 758,68 KB
011 Majetkoprávní operace – prodeje pozemků.pdf Velikost: 2,36 MB
012 Majetkoprávní operace - odkoupení pozemku od ČR-ÚZSVM - Františkov u Liberce.pdf Velikost: 1,22 MB
013 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 1,65 MB
014 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 1,38 MB
015 Majetkoprávní operace – revokace usnesení – záměr prodeje pozemků.pdf Velikost: 1,27 MB
016 Majetkoprávní operace - výkup pozemků U Vleku - Rudolfov.pdf Velikost: 3,57 MB
017 Majetkoprávní operace – zrušení usnesení – záměr výkupu pozemku k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 1,83 MB
018 Majetkoprávní operace - pronájem pozemku .pdf Velikost: 412,77 KB
019 Majetkoprávní operace - pronájem nebytových prostor - garážových stání.pdf Velikost: 783,72 KB
020 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2,17 MB
021 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 630 KB
022 Nabytí majetku v rámci pozůstalostního řízení .pdf Velikost: 764,15 KB
023 Souhlas s účastí v projektu -Ještědská 2021- pro Základní školu- Liberec- Ještědská 354-88- příspěvková organizace.pdf Velikost: 1,79 MB
024 Návrh odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Liberec .pdf Velikost: 238,27 KB
025 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 251,49 KB
026 Sankce za porušení rozpočtové kázně - porušení méně závažných podmínek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu zdraví a prevence SML.pdf Velikost: 5 MB
026-01 Komunitní plán sociálních služeb a služeb jim blízkých statutárního města Liberec na období 2018 - 2022 .pdf Velikost: 2,55 MB
027 Protokol z kontroly organizace Divadlo F. X. Šaldy Liberec.pdf Velikost: 550,65 KB
028 Protokol z kontroly organizace Komunitní středisko KONTAKT- Liberec.pdf Velikost: 1023,9 KB
028-01 Veřejná podpora v projektu IPRÚ -Sociální bydlení města Liberce Bytový dům B“.pdf Velikost: 249,49 KB
029 Vypsání ZŘ na dodavatele vnitřního vybavení k projektu Navýšení kapacit MŠ Beruška.pdf Velikost: 253,72 KB
030 Vypsání ZŘ na dodavatele vybavení kuchyně k projektu Navýšení kapacit MŠ Beruška.pdf Velikost: 251,62 KB
031 Schválení účasti v projektu AirCzechia a podání žádosti do programu LIFE.pdf Velikost: 849,84 KB
032 Majetkoprávní operace SR - výkup pozemků v k. ú. Starý Harcov.pdf Velikost: 5,79 MB
033 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na projektovou přípravu č. DS201701120.pdf Velikost: 997,81 KB
034 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 243,25 KB
034-01 Revokace usnesení č. 1130-2017 - ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 251,4 KB
035 Jmenování hodnotitelů projektů z Ekofondu .pdf Velikost: 1,35 MB
036 Vyhlášení programů dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML na rok 2018.pdf Velikost: 3,92 MB
037 Odstranění následků škod a zajištění úklidů po vichřici Herwart na pozemcích ve vlastnictví města Liberce - výjimka ze směrnice RM.pdf Velikost: 14,27 MB
038 Vyloučení účastníka řízení a zrušení zadávacího řízení na akci „Revitalizace a obnova veřejné zeleně v Liberci – parky nad přehradou – Pekárkova“.pdf Velikost: 685,5 KB
038-01 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o souhlasu s provedením stavby.pdf Velikost: 1,64 MB
039 Hromadný podnět k prošetření projektu výstavby Staré Pavlovice IV. – 4. etapa RD Stráž nad Nisou.pdf Velikost: 8,15 MB
040 Žádost o vydání souhlasu s objízdnými trasami na komunikacích města Liberce.pdf Velikost: 5,62 MB
041 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě - Stavební úpravy a přestavba centra aktivního času- Konopná- Ruprechtice .pdf Velikost: 8,65 MB
042 Uzavření smlouvy o „výpůjčce pozemků“ pro KONTAKT Liberec.pdf Velikost: 4,11 MB
043 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 433,82 KB
044 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (ARTECH).pdf Velikost: 5,49 MB
045 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o. (JAFIS).pdf Velikost: 4,5 MB
046 Hromadný podnět na vybudování chodníku v ul. U Černého dolu a zřízení přechodu pro chodce.pdf Velikost: 3,77 MB
047 Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti IS na pozemcích ŘSD - Pastýřská.pdf Velikost: 1,7 MB
048 Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (Horská a Žižkovo náměstí).pdf Velikost: 1,03 MB
049 Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit (ul. Průmyslová).pdf Velikost: 994,08 KB
050 Vypsání ZŘ Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova - Hrubínova - Svobody.pdf Velikost: 994,05 KB
051 Revokace usnesení a zrušení ZŘ - 7 lokalit (ul. Kubelíkova - Řepná a Uralská).pdf Velikost: 1007,04 KB
052 Žádost o stanovení podmínek k převzetí silnice Kunratická do majetku města Liberce.pdf Velikost: 1,19 MB
053 Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí na rok 2018.pdf Velikost: 1,4 MB
054 Plánovaná koordinace uzavírek pozemních komunikací ve městě Liberci v roce 2018.pdf Velikost: 13,67 MB
055 Problematika financování příměstské autobusové dopravy.pdf Velikost: 971,71 KB
056 Odborný odhad CDV pro rok 2018 a navýšení provozního příspěvku DPMLJ.pdf Velikost: 1,49 MB
057 Návrh správní rady Fondu kultury a cestovního ruchu na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML žadatelům 2.pdf Velikost: 2,69 MB
058 Návrh správní rady na přidělení a nepřidělení dotací z dílčího Sportovního fondu pro 3. kolo roku 2017.pdf Velikost: 1,92 MB
059 Poskytnutí dotace z rozpočtu SML - Technické muzeum Liberec- z. s. .pdf Velikost: 2,9 MB
060 Schválení užití znaku města Liberec.pdf Velikost: 768,52 KB
061 Webová aplikace pro podporu zápisu dětí do základních škol.pdf Velikost: 3,14 MB
062 Stanovení provozního poplatku za služby při uzavření manželství a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství v obřadní síni liberecké radni.pdf Velikost: 249,02 KB
062-01 Poskytnutí peněžitého daru Sportovně střeleckému klubu Liberec.pdf Velikost: 984,02 KB
062-02 Poskytnutí peněžitého daru Spolku vojenské historie Liberec.pdf Velikost: 786,87 KB
063 Poskytnutí peněžitého daru - TJ Starý Harcov Liberec.pdf Velikost: 694,53 KB
064 Poskytnutí peněžitého daru - Centrum Kašpar- z. s..pdf Velikost: 544,56 KB
065 Poskytnutí peněžitého daru ZO ČSOP Kateřinky.pdf Velikost: 673,36 KB
065-01 Aktualizace směrnice rady č. 1RM Organizační řád Magistrátu města Liberec.pdf Velikost: 2,8 MB
065-02 Revokace usnesení 894-2017.pdf Velikost: 247,34 KB
066 Úhrada nákladů vyvolané investice související s projektem -Zodolnění hasičské zbrojnice v Růžodole- Křesťanské základní a mateřské škole J. A. Kom.pdf Velikost: 13,65 MB
067 Bezúplatný převod majetku České republiky – Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje na statutární město Liberec..pdf Velikost: 378,84 KB
068 Návrh na volbu do funkce přísedících Okresního soudu v Liberci na funkční období 2017 - 2021.pdf Velikost: 435,88 KB
069 Návrh časového a obsahového plánu činnosti rady města- zastupitelstva města a valných hromad společností na rok 2018.pdf Velikost: 1,17 MB
070 Plnění usnesení rady města za měsíc říjen roku 2017.pdf Velikost: 738,95 KB
071 Hodnocení 9. ZM konaného dne 26. 10. 2017 .pdf Velikost: 673,28 KB
072 Organizační zajištění 10. ZM - 30. 11. 2017.pdf Velikost: 242,32 KB
201 Zápis z kontroly KV č. 7-2017 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec č. 10-2016 - Fond zdraví a prevence-.pdf Velikost: 980,41 KB
202 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných nemovitostech za účelem poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání.pdf Velikost: 3,34 MB
203 Zpráva z kontroly činností v privatizovaných- vypůjčených a pronajatých nemovitostech za účelem poskytování sociálních služeb v roce 2017.pdf Velikost: 1,7 MB
204 Informace o řádné valné hromadě společností ČSAD Liberec- a. s. a společnosti Autocentrum Nord- a. s..pdf Velikost: 4,57 MB