Rada: 2017 » 2017-10-17 RM 18 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 2,6 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - změna usnesení - služebnost.pdf Velikost: 1,41 MB
004 Návrh rozpočtového opatření č. 8) dotace a přesuny SML na rok 2017 v kompetenci rady města.pdf Velikost: 1,03 MB
005 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až září 2017.pdf Velikost: 600,49 KB
005-01 Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové organizace zřizované SML.pdf Velikost: 2,14 MB
006 Majetkoprávní operace - prodej pozemku .pdf Velikost: 612,78 KB
007 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - ul. Pazderkova.pdf Velikost: 1,3 MB
008 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - část cyklostezky .pdf Velikost: 1,13 MB
009 Majetkoprávní operace - nabytí nemovitosti od ČR - Státní pozemkový úřad - park Horní Suchá.pdf Velikost: 1,57 MB
010 Majetkoprávní operace – změna usnesení - prodej pozemku .pdf Velikost: 868,55 KB
011 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků – část 1.pdf Velikost: 3,96 MB
012 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 4,3 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 889,24 KB
014 Majetkoprávní operace - záměr nabytí pozemků formou bezúplatného převodu - k. ú. Horní Suchá.pdf Velikost: 1,04 MB
015 Majetkoprávní operace - záměr nabytí pozemku formou bezúplatného převodu - k. ú. Machnín.pdf Velikost: 856,83 KB
016 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Františkov.pdf Velikost: 1,24 MB
017 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1,36 MB
018 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemku.pdf Velikost: 679,72 KB
019 Majetkoprávní operace - pacht pozemku .pdf Velikost: 1006,44 KB
020 Majetkoprávní operace - pacht a výpůjčka pozemku .pdf Velikost: 506,94 KB
021 Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru.pdf Velikost: 847,65 KB
022 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2,14 MB
023 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 1,32 MB
024 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec zpracování projektových žádostí OPŽP.pdf Velikost: 2,86 MB
025 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec telemetrická infrastruktura a monitoring spotřeb energi.pdf Velikost: 703,8 KB
025-01 Schválení záměru pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1,4 MB
026 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 378,22 KB
027 Přidělení náhradních bytů ve vlastnictví SML - projekt sociálního bydlení.pdf Velikost: 350,88 KB
028 Návrh na uzavření dohody o splátkách se lhůtou splatnosti nad 18 měsíců.pdf Velikost: 357,02 KB
029 Poskytnutí daru Asociaci romských představitelů Libereckého kraje- z. s..pdf Velikost: 705,5 KB
030 Stanovisko k projektu Barevný dům .pdf Velikost: 5,01 MB
032 Nový volební řád pro volby do školských rad.pdf Velikost: 5,39 MB
033 Protokol z kontroly organizace MŠ -Pramínek- Liberec.pdf Velikost: 1,19 MB
034 Aktualizace směrnice rady č. 10RM Projektové řízení .pdf Velikost: 3,31 MB
035 Projekt z DF LK „Cyklostezka Hrazená - Barvířská (součást Cyklotrasy Odra Nisa- trasa č. 20)“ – řešení dotace na zpracování projektové dokumentace.pdf Velikost: 7,37 MB
036 Schválení dalšího postupu a financování rekonstrukce objektu kina Varšava.pdf Velikost: 479,78 KB
037 Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na stavební práce - oprava vodní nádrže Lesní koupaliště Liberec.pdf Velikost: 1,96 MB
038 Návrh na 2. přidělení dotací z Fondu rozvojové spolupráce pro rok 2017.pdf Velikost: 2,15 MB
039 Podání žádosti o podporu projektu IPRÚ „Navýšení kapacit MŠ Beruška“.pdf Velikost: 583,01 KB
040 Schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o partnerství č. 7-13-0023 v rámci projektu -Sportovní centrum pro mládež v areálu ZŠ Vrchlického a Sokolovská- .pdf Velikost: 581,22 KB
041 Schválení výjimky ze směrnice č. 3 RM – Podrobný stavebně technický průzkum objektu 1. máje 108-48- 460 07 Liberec III - Jeřáb – URAN.pdf Velikost: 1,31 MB
042 Návrh dodatku č. 20 smlouvy o nájmu věcí movitých a nemovitých z 3. 1. 2001.pdf Velikost: 9,17 MB
042-01 Vypsání zadávacího řízení -Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru - stavební práce-.pdf Velikost: 372,86 KB
042-02 Vyhodnocení zadávacího řízení na poskytovatele sociálních služeb projektu Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi .pdf Velikost: 381,88 KB
042-03 Vyhodnocení ZŘ na stavební práce v rámci projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 368,84 KB
042-04 Schválení dodatku č. 2 ke SoD na provedení stavebních prací projektu IPRÚ Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 2,51 MB
042-05 Vypsání zadávacího řízení na stavební práce v rámci projektu IPRÚ – Cyklostezka za ČOV.pdf Velikost: 379,2 KB
042-06 Schválení podání projektové žádosti Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ náměstí Míru.pdf Velikost: 365,77 KB
043 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec o vedení technické mapy města.pdf Velikost: 2,37 MB
044 Dopis zaslaný e-mailem od pana Vojtěcha Milera Zastupitelstvu města Liberec ve věci bytové výstavby na Masarykově třídě.pdf Velikost: 2,56 MB
045 Rozdělení 88.C změny územního plánu města Liberec na změnu 88.C1 a 88.C2.pdf Velikost: 552,47 KB
046 Vydání 90. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 4,48 MB
047 Návrh k pořízení 99. strategické změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 7,32 MB
048 Zadání 100. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 1,29 MB
049 Zajištění úklidu listí z ploch veřejně přístupné zeleně - výjimka ze směrnice RM.pdf Velikost: 1,97 MB
050 Nájemní smlouva na provozování kanalizačního řadu- Liberec- Vesec- ulice Česká- p. p. č. 1361-5.pdf Velikost: 2,44 MB
051 Hromadný podnět na opravu komunikace Divoká.pdf Velikost: 5,59 MB
052 Zřízení chodníku v ul. Mlýnská.pdf Velikost: 2,48 MB
053 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 740,52 KB
054 Rekonstrukce komunikace U Vleku.pdf Velikost: 5,78 MB
055 Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Erbenova .pdf Velikost: 990,8 KB
056 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu chodníků v ul. Rumunské.pdf Velikost: 1,61 MB
057 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na stavební údržbu parkovišť.pdf Velikost: 2,03 MB
058 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu chodníků v křižovatce Masarykova x Vítězná.pdf Velikost: 987,8 KB
059 Podnět na úpravu křižovatky komunikací Husova a Studentská.pdf Velikost: 4,11 MB
060 Schválení smlouvy o dílo na provedení geodetických prací na TT Rochlice.pdf Velikost: 826,35 KB
061 Sdružené opravy komunikací s vlastníky inženýrských sítí na rok 2018.pdf Velikost: 3,36 MB
062 Navýšení již poskytnuté finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu (akvizi.pdf Velikost: 5,07 MB
063 Posun termínu pro čerpání již poskytnuté finanční dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu a výrobu knihy -Karl Kostka a liberální.pdf Velikost: 2,63 MB
064-01 Návrh na udělení Čestného občanství a Medaile města Liberec v roce 2018.pdf Velikost: 838,78 KB
065 Budoucí provozování areálu Rekreační a sportovní areál Vesec po provedení pachtu společnosti Sportovní areál Ještěd .pdf Velikost: 494,02 KB
066 Rezignace z funkce člena správní rady společnosti Komunitní práce Liberec- o. p. s. a jmenování nového člena správní rady .pdf Velikost: 728,4 KB
067 Poskytnutí peněžitého daru spolku Zbytek- o. s..pdf Velikost: 726,62 KB
068 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec- a. s..pdf Velikost: 2,29 MB
073-01 Žádost o finanční podporu - EKOPark Liberec.pdf Velikost: 35,05 MB
074 Plnění usnesení rady města za měsíc září roku 2017.pdf Velikost: 985,17 KB
075 Hodnocení 7. ZM konaného dne 7. 9. 2017 .pdf Velikost: 1,3 MB
076 Hodnocení 8. ZM konaného dne 21. 9. 2017 .pdf Velikost: 1,32 MB
077 Organizační zajištění 9. ZM - 26. 10. 2017.pdf Velikost: 364,14 KB
201 Zápis z kontroly KV č. 1-2017 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2016-.pdf Velikost: 1,29 MB
201-01 Příprava návrhu rozpočtu SML na rok 2018 - hrubé výdaje - sumarizace požadavků odborů.pdf Velikost: 927,92 KB
202 Revitalizace aleje na Masarykově třídě.pdf Velikost: 1,08 MB
203 Plnění usnesení zastupitelstva města za III. čtvrtletí roku 2017.pdf Velikost: 832,82 KB