Rada: 2017 » 2017-09-19 RM 16 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti.pdf Velikost: 1,25 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - změny usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 6,2 MB
004 Projednání návrhu příjmů rozpočtu statutárního města Liberec 2018.pdf Velikost: 612,23 KB
005 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až srpen 2017.pdf Velikost: 554,67 KB
006 Refinancování dlouhodobého dluhu SML v celkové výši 1 800 000 000 Kč prostřednictvím směnečného programu dle upravené nabídky ČS z 26. 7. 2017 na .pdf Velikost: 6,03 MB
007 Majetkoprávní operace - záměry prodeje pozemků .pdf Velikost: 3,05 MB
008 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 874,36 KB
009 Majetkoprávní operace - záměr výkupu pozemku - k. ú. Františkov u Liberce.pdf Velikost: 880,4 KB
010 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 1,52 MB
011 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 1,58 MB
012 Záměr vypořádání venkovních úprav a věcných břemen - požadavek na vybudování kanalizace v ul. Partyzánská.pdf Velikost: 2,83 MB
013 Schválení dodatku ke smlouvě ZŠ Švermova.pdf Velikost: 4,56 MB
014 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec havarijní oprava opěrné zdi.pdf Velikost: 1,19 MB
015 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec zhotovení vrtané studny.pdf Velikost: 895,57 KB
016 Schválení výsledku zadávacího řízení na PD k rekonstrukci Městského plaveckého bazénu Liberec.pdf Velikost: 1,61 MB
016-01 Schválení výsledku výběrového řízení na akci -ZŠ Barvířská - výměna povrchu hřiště-.pdf Velikost: 1,27 MB
017 Vypsání výběrového řízení na dodávku konvektomatů do pěti MŠ v Liberci.pdf Velikost: 1,91 MB
018 Schválení postupu ve věci projektové přípravy odstranění vlhkosti suterénu a bezbariérovosti ZŠ 5. května- budovy II. stupně.pdf Velikost: 1,32 MB
018-01 Vypsání výběrového řízení na modernizaci společných prostor a koupelen s bezbariérovými úpravami v domech Nad Sokolovnou 616 a Česká 617.pdf Velikost: 1,98 MB
019 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 372,51 KB
020 Přidělení náhradního bytu ve vlastnictví SML - projekt sociálního bydlení.pdf Velikost: 349,23 KB
021 Souhlas s účastí Základní školy- Liberec- Aloisina výšina 642- příspěvková organizace v projektech.pdf Velikost: 1,85 MB
022 Užívání služebního vozidla Centra zdravotní a sociální péče Liberec.pdf Velikost: 1,04 MB
023 Poskytnutí dotace neziskové organizaci ALVALÍDA- z. s. .pdf Velikost: 12,73 MB
024 Poskytnutí daru Mgr. Ivě Klímové na akci „Radost z miminka“ .pdf Velikost: 2,38 MB
025 Poskytnutí peněžitých darů členům správních rad čtyř dílčích fondů Dotačního fondu SML .pdf Velikost: 566,38 KB
026 Majetkoprávní operace SR - zřízení služebnosti inženýrské sítě.pdf Velikost: 763,19 KB
026-01 Informace o postupu řešení prioritních problémů z Veřejného fóra 2016.pdf Velikost: 1,02 MB
027 Žádost o schválení umístění komínového tělesa.pdf Velikost: 4,2 MB
028 Výjimka ze směrnice RM - projektová dokumentace - sanace skalního masivu v ul. Pastýřská.pdf Velikost: 3,27 MB
029 Výjimka ze směrnice RM - oprava dešťové kaskády u skládky Zlaté návrší.pdf Velikost: 14,52 MB
030 Výjimka ze směrnice RM - náhradní výsadby podzim 2017.pdf Velikost: 2,32 MB
031 Rozbor činnosti Městských lesů Liberec- příspěvkové organizace statutárního města Liberec za rok 2016- včetně zhodnocení zákonem stanovených ukaza.pdf Velikost: 1,82 MB
032 Rozhodnutí o způsobu pokračování realizace akce -Revitalizace dětského hřiště v ulici Hvězdná-.pdf Velikost: 1001,91 KB
033 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.pdf Velikost: 2 MB
034 Dohoda o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení.pdf Velikost: 592,7 KB
035 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na obnovu povrchu komunikací na dolním centru.pdf Velikost: 1,04 MB
036 Hromadný podnět občanů - zřízení chodníků v Machníně.pdf Velikost: 5,19 MB
037 Vypsání výběrového řízení „Dodávka 109 ks svítidel veřejného osvětlení“.pdf Velikost: 1,25 MB
038 Zajištění přístupu ke garážím v ul. Květnové revoluce - další postup.pdf Velikost: 3,44 MB
039 -Konverze bývalého amfiteátru na P+R“ v rámci 73. výzvy IROP.pdf Velikost: 3,84 MB
040 Komunikační vedení optických sítí III – stanovisko krajského SÚ- oznámení podnikatelům zajišťujícím veřejnou komunikační síť.pdf Velikost: 732,38 KB
040-01 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - 7 lokalit (ul. Kubelíkova-Řepná a Uralská).pdf Velikost: 794,6 KB
040-02 Schválení výsledku ZŘ - Zvýšení bezp. dopravy v Liberci - zřízení chodníku a SSZ Kunratická.pdf Velikost: 795,32 KB
041 Odvolání opomenutého účastníka – Viladomy DREAMS Masarykova ul. – Liberec.pdf Velikost: 375,21 KB
042 Nominace člena do výběrové komise na pozici generálního ředitele Krajské nemocnice Liberec- a. s. za statutární město Liberec.pdf Velikost: 630,64 KB
042-01 Delegace zástupce obce na mimořádnou valnou hromadu spol. KNL- a. s..pdf Velikost: 2,44 MB
043 Poskytnutí peněžitého daru - Cyklisté Liberecka- z. s..pdf Velikost: 2,38 MB
043-01 Uzavření 1. etapy jednání s MVV a Teplárnou Liberec- a. s. v oblasti další budoucnosti systému CZT ve městě.pdf Velikost: 2,12 MB
044 Externí pronájem volebních místností.pdf Velikost: 357,9 KB
045 Plnění usnesení rady města za měsíc srpen roku 2017.pdf Velikost: 941,31 KB
046 Organizační zajištění 8. ZM - 21. 9. 2017.pdf Velikost: 357,53 KB
201 Informace o plnění IPRÚ.pdf Velikost: 826,37 KB
202 Hodnocení projektu Kariérového poradenství - ZŠ Česká- ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 2,71 MB