Rada: 2017 » 2017-08-29 RM 14 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - prodej p. p. č. 3377-3- 3377-4 a 3377-5.pdf Velikost: 1,43 MB
003 Návrh rozpočtového opatření č. 6) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny schváleného rozpočtu na odborech v kompetenci RM .pdf Velikost: 1,01 MB
004 Příprava návrhu rozpočtu SML na rok 2018 - hrubý odhad příjmů a výdajových limitů.pdf Velikost: 785,19 KB
004-01 Refinancování dlouhodobého dluhu SML v celkové výši 1 800 000 000 Kč prostřednictvím směnečného programu dle upravené nabídky ČS z 26. 7. 2017 .pdf Velikost: 1,87 MB
005 Majetkoprávní operace - prodej pozemku .pdf Velikost: 1,65 MB
006 Majetkoprávní operace – výkup pozemků – LIAD- s. r. o..pdf Velikost: 12,36 MB
007 Majetkoprávní operace – výkup pozemků – FinReal- a. s..pdf Velikost: 12,64 MB
008 Majetkoprávní operace – výkup pozemků – RESTYL- s. r. o..pdf Velikost: 12,37 MB
009 Majetkoprávní operace – výkup pozemků k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 15,91 MB
010 Majetkoprávní operace – výkup pozemku k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 7,43 MB
011 Majetkoprávní operace – směna pozemků k. ú. Krásná Studánka.pdf Velikost: 6,6 MB
012 Majetkoprávní operace - záměr prodeje podílů na stav. pozemcích k bytovým jednotkám.pdf Velikost: 3,01 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 7,52 MB
014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2.pdf Velikost: 10,62 MB
015 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1,86 MB
016 Majetkoprávní operace - výpůjčka části pozemku.pdf Velikost: 4 MB
017 Majetkoprávní operace - úprava smlouvy o výpůjčce a pronájem pozemku.pdf Velikost: 2,23 MB
018 Majetkoprávní operace - prodloužení nájemní smlouvy - HAVAX- a. s..pdf Velikost: 1,31 MB
019 Majetkoprávní operace - změna nájemce pozemku .pdf Velikost: 1,3 MB
020 Majetkoprávní operace - změna usnesení - pronájem části pozemku.pdf Velikost: 1,33 MB
021 Majetkoprávní operace - okamžité ukončení pachtovní smlouvy a smlouvy o výpůjčce .pdf Velikost: 1,23 MB
022 Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru - garážového stání.pdf Velikost: 712,29 KB
023 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 8,14 MB
024 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 3,72 MB
025 Souhlas s umístěním sídla společnosti.pdf Velikost: 1,39 MB
026 Nevyužití předkupního práva k pozemkům p. č. 37-1 a 38-1- k. ú. Dolní Hanychov.pdf Velikost: 3,43 MB
027 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec - úprava podmínek dodávky chladících věží SAJ Vesec.pdf Velikost: 616,59 KB
028 Schválení dodatku ke smlouvě ZŠ 5. května- Energy Benefit Centre- a. s. - IPRÚ.pdf Velikost: 5,47 MB
029 Schválení výsledku výběrového řízení na projektovou přípravu odstranění vlhkosti suterénu a bezbariérovosti ZŠ 5. května- budovy II. stupně.pdf Velikost: 1,31 MB
030 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec - ZŠ U Soudu - dodávka konvektomatu.pdf Velikost: 1,23 MB
031 Schválení výsledku zadávacího řízení na projektovou přípravu dostavby ZŠ Jabloňová.pdf Velikost: 1,06 MB
032 Zrušení výběrového řízení na zakázku „ZŠ Jabloňová – modernizace rozvodů vodoinstalace- sprch a WC u tělocvičny“.pdf Velikost: 541,31 KB
033 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec - statické zajištění tubusu SAJ.pdf Velikost: 2,02 MB
034 Schválení výsledku zadávacího řízení na modernizaci kotelny Botanické zahrady Liberec .pdf Velikost: 1,05 MB
035 Změna usnesení č. 527-2017 realizace projektu Slonince ZOO Liberec.pdf Velikost: 1,14 MB
035-01 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec - odstranění havarijního stavu střech LVT - pavilonu.pdf Velikost: 1,17 MB
037 Záměr zajištění přepravy dětí po dobu rekonstrukce MŠ Beruška- Liberec- Na Pískovně 761-3.pdf Velikost: 363,44 KB
038 Dodatek č. 1 ke smlouvě o podmínkách provozování automobilu v rámci projektu -Taxík Maxík- .pdf Velikost: 1,14 MB
039 Schválení pořízení nového automobilu pro Komunitní středisko KONTAKT Liberec- příspěvkovou organizaci.pdf Velikost: 3,42 MB
040 Žádost ředitele Základní umělecké školy- Liberec- Frýdlantská 1359-19- p. o.- o souhlas s prodloužením smluv o nájmu nebytových prostor.pdf Velikost: 3,04 MB
041 -Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby na jejím území- předložené organizací Sdružení TULIPAN- z. s. na rozšíření kapacity chráněného bydle.pdf Velikost: 1,28 MB
042 Přidělení náhradního bytu ve vlastnictví SML - projekt sociálního bydlení.pdf Velikost: 349,44 KB
045 Poskytnutí dotace neziskové organizaci Oblastní charita Liberec na sociální službu dle ust. § 49 zákona č. 108-2006 Sb.- o sociálních službách- do.pdf Velikost: 16,53 MB
046 Přijetí dotace na projekt Podpora trvale udržitelného rozvoje v Liberci - MA21.pdf Velikost: 1,4 MB
047 Přehled čerpání schválených dotací z Fondu rozvojové spolupráce za rok 2016.pdf Velikost: 668,74 KB
048 Revitalizace vybraných porostů městských lesů.pdf Velikost: 813,42 KB
049 Přijetí dotace na podporu projektu -Energeticky udržitelný Liberec-.pdf Velikost: 1,3 MB
050 Schválení participantů jednání v Romans- Francie (RetaiLink).pdf Velikost: 1,07 MB
051 Projekt -Revitalizace liberecké přehrady-.pdf Velikost: 4,71 MB
051-01 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům A“ .pdf Velikost: 368,62 KB
051-02 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům B“.pdf Velikost: 369,21 KB
051-03 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům C“.pdf Velikost: 368,88 KB
051-04 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům D“.pdf Velikost: 369,2 KB
051-05 Schválení projektového záměru -Komplexní zlepšení nakládání s odpadními vodami na území města Liberce-.pdf Velikost: 789,56 KB
051-06 Schválení projektového záměru -Výstavba domovních ČOV v povodí Harcovského potoka-.pdf Velikost: 3,06 MB
051-07 Aktualizace směrnice rady č. 10RM Projektové řízení.pdf Velikost: 3,07 MB
051-08 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací projektu IPRÚ - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického.pdf Velikost: 2,83 MB
051-09 Vyhodnocení zadávacího řízení na vnitřní vybavení v rámci projektu IPRÚ - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického .pdf Velikost: 368,23 KB
052 Zadání 96. strategické změny územního plánu města Liberec - prověření funkčního využití ploch.pdf Velikost: 944,41 KB
053 Veřejná zakázka - projektová dokumentace na stezku pro chodce a cyklisty Odra - Nisa (trasa č. 20) - dodatek smlouvy o dílo.pdf Velikost: 865,53 KB
054 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL- a. s..pdf Velikost: 2,27 MB
055 Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - pozemky v zámecké zahradě .pdf Velikost: 2,07 MB
056 Výjimka ze směrnice RM - oprava prostoru Tržního náměstí.pdf Velikost: 4,94 MB
057 Výroční zpráva společnosti Komunitní práce Liberec- o. p. s. za rok 2016.pdf Velikost: 7,73 MB
058 Vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci -Zajištění skalního masivu v ul. Dr. Milady Horákové-.pdf Velikost: 5,32 MB
060 Podnět na napojení chodníku a cyklostezky mezi Libercem a Vratislavicemi nad Nisou.pdf Velikost: 1,33 MB
061 Plánovací smlouva - Slunná- Liberec.pdf Velikost: 1,82 MB
062 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě - bytová výstavba Polní – Pavlovice.pdf Velikost: 8,69 MB
063 Bezplatné vydání 1 ks servisní parkovací karty pro společnost Centrum pro zdravotně postižené.pdf Velikost: 13,22 MB
064 Darovací smlouva - pozemek p. p. č. 1155-3- k. ú. Machnín.pdf Velikost: 2,68 MB
065 Smlouva o právu provést stavbu.pdf Velikost: 4,5 MB
066 Smlouva o spolupráci při výstavbě .pdf Velikost: 850,17 KB
067 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 719,02 KB
068 Dodatek č. 36 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 547,65 KB
069 Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě o finanční spolupráci mezi SML a LK.pdf Velikost: 979,44 KB
070 Žádost o nepoložení 2 ks kamenů Stolpersteine v ul. Zborovská.pdf Velikost: 3,05 MB
071 Dodatek č. 37 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 702,98 KB
072 Zásobení vodou lokality Nezamyslova- Mošnova- U Slunečních lázní- k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 1,02 MB
073 Smlouva o nájmu pozemku a smlouva o budoucí smlouvě na VB - Povodí Labe.pdf Velikost: 883,42 KB
074 Smlouva o souhlasu s provedením stavby - křižovatka Letná x Stračí.pdf Velikost: 609,86 KB
075 Přijetí dotace na realizaci projektu „Parkovací informační a navigační systém v Liberci“.pdf Velikost: 9,2 MB
076 Volgogradská ulice- Liberec - prodloužení splaškové kanalizace.pdf Velikost: 4,34 MB
077 Smlouva o souhlasu s provedením stavby - vodojem Horská.pdf Velikost: 614,86 KB
078 Přijetí dotace na realizaci projektu „Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie“ .pdf Velikost: 6,92 MB
079 Přijetí dotace z programu EFEKT 2017 - 2021 .pdf Velikost: 5,94 MB
080 Zřízení služebnosti inženýrské sítě - Liberec- Vesec- ul. Ke Sportovnímu areálu.pdf Velikost: 3,14 MB
081 Změna plánu obnovy veřejného osvětlení.pdf Velikost: 1,91 MB
084 Oprava chodníku a součástí komunikací - Ruprechtická- Slovanská.pdf Velikost: 9,88 MB
085 Smlouva o dílo - oprava hřbitovní zdi Vesec - část A.pdf Velikost: 13,37 MB
086 Revokace usnesení a schválení zrušení ZŘ - 7 lokalit (Průmyslová).pdf Velikost: 968,48 KB
087 Revokace usnesení ZŘ - 7 lokalit (Horská a Žižkovo náměstí).pdf Velikost: 755,83 KB
088 Polní - rekonstrukce chodníku.pdf Velikost: 6,23 MB
089 Revokace usnesení ZŘ - 7 lokalit (ul. Kubelíkova - Řepná a Uralská).pdf Velikost: 756,15 KB
090 Problematika krematoria a veřejného pohřebiště Urnový háj.pdf Velikost: 357,69 KB
091 Zajištění povinnosti SML ve vztahu k dopravní obslužnosti na území SML.pdf Velikost: 656,24 KB
092 Schválení výjimky na právní a ekonomické poradenství ve věci budoucího zajištění dopravní obslužnosti.pdf Velikost: 5,36 MB
093 Komunikační vedení optických sítí II – pokračování v řešení černých staveb .pdf Velikost: 8,19 MB
094 Revokace usnesení ZŘ - zřízení chodníku a světelné signalizace Kunratická.pdf Velikost: 1,48 MB
095 Přijetí dotace v rámci -Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spoluprá.pdf Velikost: 7,81 MB
096 Přijetí dotace v rámci -Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse - Nisa - Nysa v programu Spolupráce na podporu přeshraniční spoluprá.pdf Velikost: 8,34 MB
097 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města - Okresní fotbalový svaz Liberec.pdf Velikost: 2,64 MB
098 Velký okruh MAN - zrušení části usnesení číslo 1014-2015.pdf Velikost: 2,12 MB
098-01 Tiskové služby - dodatek č. 2.pdf Velikost: 569,22 KB
099 Poskytnutí peněžitého daru Technickému muzeu Liberec.pdf Velikost: 1,85 MB
100 Poskytnutí peněžitého daru Jeronýmovi Janíčkovi.pdf Velikost: 1,27 MB
101 Schválení postupu za účelem změny zákona o rozpočtovém určení daní.pdf Velikost: 2,05 MB
101-01 Schválení užití znaku města.pdf Velikost: 2,28 MB
102-01 Přijetí dotace na projekt -Nákup vozidel na elektropohon a pohon CNG-.pdf Velikost: 4,82 MB
104 Aktualizace Směrnice 13RM Zpracování- oběh a evidence smluv SML.pdf Velikost: 350,84 KB
105 Plnění usnesení rady města za měsíce červen - červenec roku 2017.pdf Velikost: 1,38 MB
106 Hodnocení 6. ZM konaného dne 29. 6. 2017 .pdf Velikost: 1,03 MB
107 Organizační zajištění 7. ZM - 7. 9. 2017.pdf Velikost: 361,64 KB
201 Souhlas s odpojením nevyužívaných tepelných přípojek.pdf Velikost: 1,99 MB
202 Informace k ukončenému projektu -Bazén Liberec-.pdf Velikost: 7,51 MB
203 Podání přihlášky do dotačního programu č. 8.5 KÚLK.pdf Velikost: 1,49 MB
204 Stav přípravy změny organizačního řádu MML – ustavení pozice městského architekta.pdf Velikost: 697,34 KB
205 o účinnosti zákona č. 14-2017 Sb.- kterým se mění zákon č. 159-2006 Sb.- o střetu zájmů.pdf Velikost: 301,55 KB
206 Plnění usnesení zastupitelstva města za II. čtvrtletí roku 2017.pdf Velikost: 848,07 KB