Rada: 2017 » 2017-06-20 RM 12 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 1138_3 .pdf Velikost: 485.69 KB
003 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2055_1 .pdf Velikost: 906.95 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2080 a 2081 .pdf Velikost: 803.45 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje p. p. č. 2075_1 .pdf Velikost: 1.01 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou - záměr směny pozemků (Lesy ČR).pdf Velikost: 2.85 MB
007 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 3.93 MB
008 MO Vratislavice nad Nisou - změny usnesení služebnosti .pdf Velikost: 8.66 MB
009 MO Vratislavice nad Nisou - zrušení usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 2.01 MB
010 Refinancování dlouhodobého dluhu SML prostřednictvím upraveného směnečného programu dle nabídky a předloženého návrhu smluvní dokumentace od ČS- a.pdf Velikost: 4.12 MB
011 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až květen 2017.pdf Velikost: 460.45 KB
011-01 Návrh rozpočtového opatření č. 4A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017 a změny v kompetenci Rady města..pdf Velikost: 769.68 KB
011-02 Majetkoprávní operace – vypovězení Smlouvy o výpůjčce CJ MML 052644-17.pdf Velikost: 236.06 KB
012 Majetkoprávní operace - prodeje pozemků.pdf Velikost: 14.91 MB
013 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 8.38 MB
014 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 12.32 MB
015 Majetkoprávní operace – směna pozemků – FC Slovan Liberec.pdf Velikost: 7.34 MB
016 Majetkoprávní operace – směna pozemků – České mládeže.pdf Velikost: 10.68 MB
017 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemků U Vleku - Rudolfov.pdf Velikost: 1.84 MB
018 Majetkoprávní operace - záměr nabytí nemovitosti od ČR - ÚZSVM - část ul. Ještědská.pdf Velikost: 2.41 MB
019 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 2.13 MB
020 Majetkoprávní operace - změna nájemce pozemku.pdf Velikost: 860.86 KB
021 Majetkoprávní operace - pacht a výpůjčka pozemku .pdf Velikost: 894.18 KB
022 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemků.pdf Velikost: 1.66 MB
022-01 Majetkoprávní operace - pronájem pavilonů v areálu bývalých Libereckých výstavních trhů.pdf Velikost: 2.45 MB
023 Majetkoprávní operace - pronájem nebytových prostor - TULIPAN- z. s..pdf Velikost: 695.45 KB
024 Majetkoprávní operace - pronájem nebytových prostor v ul. Na Žižkově 1201- Liberec 6.pdf Velikost: 1.28 MB
025 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 7.48 MB
026 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 2.65 MB
026-01 Schválení projektového záměru -Rekonstrukce a modernizace školních hřišť základních škol- 5. května- Broumovská- Kaplického- Nám. Míru- U Soudu.pdf Velikost: 2.72 MB
026-02 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec oprava havárie kanalizace ZŠ Na Výběžku.pdf Velikost: 8.02 MB
027 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací.pdf Velikost: 4.9 MB
028 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám kulturních příspěvkových organizací.pdf Velikost: 3.66 MB
029 Aktualizace majetkových příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací sociálního a zdravotního zaměření.pdf Velikost: 4.41 MB
029-01 Dodatek k pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro příspěvkové organizace SML v oblasti kultury- zdravotních a sociálních.pdf Velikost: 1.3 MB
030 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 257.16 KB
031 Podíl SML na financování sociální služby chráněné bydlení v roce 2018 pro Sdružení TULIPAN- z. s.- podání žádosti do Základní sítě sociálních služ.pdf Velikost: 1.24 MB
032 Přidělení náhradního bytu ve vlastnictví SML - projekt sociálního bydlení.pdf Velikost: 235.85 KB
032-01 Projektový záměr a podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Terénní práce Liberec 2018 - 2020.pdf Velikost: 2.49 MB
033 Přijetí dotace na projekt -Podpora terénní práce Liberec 2017- .pdf Velikost: 914.99 KB
033-01 Místní akční plán vzdělávání pro oblast Liberecko (MAP Liberecko).pdf Velikost: 3.68 MB
034 Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2017 pro Dům dětí a mládeže Větrník- Liberec- příspěvková organizace.pdf Velikost: 1.37 MB
035 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Botanické zahrady Liberec- p. o. .pdf Velikost: 2.09 MB
036 Účetní odpis promlčené pohledávky.pdf Velikost: 238.58 KB
038 Odstoupení Ing. Jaroslava Zámečníka- CSc. z Dozorčí rady Botanické zahrady Liberec.pdf Velikost: 237 KB
039 Zřízení školní družiny na odloučeném pracovišti ZŠ Kaplického- a navýšení kapacity školní jídelny.pdf Velikost: 1.18 MB
039-01 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy- Liberec- Kaplického 384- příspěvková organizace .pdf Velikost: 714.16 KB
040 Pocta manželům Uherkovým k 60. výročí založení pěveckého sboru Severáček (1958).pdf Velikost: 686.66 KB
040-01 Změna pravidel Hospodaření s byty ve vlastnictví statutárního města Liberec – metodika systému přidělování bytů v projektu Housing first na úze.pdf Velikost: 266.71 KB
040-02 Projektový záměr a podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt Asistenti prevence kriminality.pdf Velikost: 521.22 KB
040-03 Poskytnutí daru Technické univerzitě v Liberci na pořádání 27. ročníku semináře Česko-slovenské vztahy.pdf Velikost: 2.2 MB
041 Účast města Liberec v projektu Ministerstva životního prostředí ČR-LIFE.pdf Velikost: 802.75 KB
042 Schválení znění a podpis smlouvy o dílo s Doubner- spol. s r. o. .pdf Velikost: 2.19 MB
043 Revokace usnesení rady města č. 547-2017.pdf Velikost: 4.28 MB
045 Oprava vodní nádrže Lesní koupaliště.pdf Velikost: 1.05 MB
046 Schválení spolupráce se společností LIGRANIT- a. s. a podání projektové žádosti -Rekultivace staré skládky v prostoru odvalu kamenolomu Ruprechtic.pdf Velikost: 1.49 MB
047 Přijetí dotace na podporu projektu -Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec-.pdf Velikost: 1.78 MB
048 Zrušení zadávacího řízení na poskytování sociální služby Azylové domy pro projekt IPRÚ „Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi“.pdf Velikost: 246.53 KB
049 Aktualizace směrnice rady č. 10RM Projektové řízení.pdf Velikost: 648.47 KB
049-01 Vypsání zadávacích řízení na projektovou přípravu projektu IPRÚ Sociální bydlení města Liberce..pdf Velikost: 261.75 KB
049-02 Zřízení městské společnosti ARM - Agentura pro rozvoj města- s. r. o..pdf Velikost: 684.36 KB
049-03 Dodatky partnerských smluv v rámci projektu -Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci- (CZ.02.3.61-0.0-0.0-15_007-0000249).pdf Velikost: 3.08 MB
049-04 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků.pdf Velikost: 1.97 MB
049-05 Schválení podání žádosti o příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání.pdf Velikost: 242.76 KB
050 Zadání 87. změny územního plánu města Liberec - TT Rochlice.pdf Velikost: 1.15 MB
051 Zadání 91. změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 1015.82 KB
052 Žádost o poskytnutí příspěvku na provoz Městských lesů Liberec- p. o. z rozpočtu zřizovatele na rok 2017.pdf Velikost: 979.5 KB
053 Narovnání počtu nádob na jednotlivé složky komunálního odpadu na území města Liberce a v MO Vratislavice nad Nisou.pdf Velikost: 1.06 MB
054 Výpůjčka kompostérů 2017.pdf Velikost: 375.88 KB
055 Dodatek č. 35 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 717.32 KB
056 Plánovací smlouva - Bytové domy Botanická ulice- Liberec.pdf Velikost: 10.87 MB
057 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 325.24 KB
058 Žádost Židovské obce v Liberci o souhlas s umístěním pamětních kamenů tzv. Stolpersteine.pdf Velikost: 1.09 MB
059 Smlouva o dílo svoz odpadů z pohřebiště Urnového háje Krematorium Liberec.pdf Velikost: 7.11 MB
060 Uzavření smlouvy o nájmu pozemku a zřízení věcného břemene.pdf Velikost: 582.33 KB
061 Nákup licence softwarového nástroje ISY-LIGHT.pdf Velikost: 358.55 KB
062 Odvodnění a úprava chodníku v ul. Hroznová č. p. 695- Liberec 14.pdf Velikost: 3.54 MB
063 Restaurátorský záměr na Vojenském hřbitově Ruprechticích.pdf Velikost: 2.25 MB
064 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na opravu chodníků v Liberci.pdf Velikost: 504.01 KB
065 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz cyklobusu na Bedřichov.pdf Velikost: 1.01 MB
066 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na přípravu a výrobu knihy -Karl Kostka a liberální demokraté-.pdf Velikost: 2.25 MB
066-01 Poskytnutí veřejné služby sportovním jednotám- klubům a školám v areálu Městského stadionu Liberec na období červenec až prosinec 2017.pdf Velikost: 513.63 KB
066-02 Návrh na přidělení dotace z rozpočtu statutárního města Liberec Davidu Pabiškovi.pdf Velikost: 1.18 MB
066-03 Návrh na přidělení dotace z rozpočtu statutárního města Liberec Tanečnímu klubu Koškovi- z.s. .pdf Velikost: 4.03 MB
067 Vyhlášení programu 6.2 Sportovního fondu .pdf Velikost: 5.43 MB
068 Návrh správní rady na přidělení a nepřidělení dotací z programů 6.1 a 6.2 dílčího fondu Sportovního fondu roku 2017.pdf Velikost: 2.43 MB
068-01 Návrh na úpravu pravidel pro poskytování dotací z Fondu kultury a cestovního ruchu .pdf Velikost: 1.42 MB
068-02 Vyhlášení programu 5.2 dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 2. kolo 2017.pdf Velikost: 2.58 MB
069 Zajištění obnovy HW a SW vybavení operačního střediska Městské policie Liberec - Telestěna.pdf Velikost: 2.38 MB
070 Pořízení SW nástroje KROS formou poskytnuté služby.pdf Velikost: 620.24 KB
071 WiFi připojení v bezlicenčním pásmu pro veřejnost na nám. Dr. E. Beneše.pdf Velikost: 2.51 MB
072 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. KNL- a. s..pdf Velikost: 2.6 MB
074 Směrnice k porušení rozpočtové kázně – stav zpracování.pdf Velikost: 244.41 KB
076 Návrh na uzavření ulice Zvolenská v období 1. 8. - 31. 8. 2017.pdf Velikost: 1.23 MB
076-01 Rozšíření pracovní skupiny pro regeneraci městské památkové zóny města Liberec .pdf Velikost: 265.35 KB
076-02 Návrh úpravy jednacího řádu rady města.pdf Velikost: 755.46 KB
077 Přijetí účelové dotace na rok 2017 z Dotačního fondu Libereckého kraje- podprogramu Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje..pdf Velikost: 1.15 MB
079 Plnění usnesení rady města za měsíc květen roku 2017.pdf Velikost: 753.48 KB
080 Hodnocení 5. ZM konaného dne 25. 5. 2017 a pokračování 5. ZM konaného dne 1. 6. 2017.pdf Velikost: 963.49 KB
081 Organizační zajištění 6. ZM - 29. 6. 2017.pdf Velikost: 244.98 KB
201 Zápis z kontroly KV č. 3-2016 -Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Liberec za rok 2015-.pdf Velikost: 1.25 MB
202 Vyjádření Ing. Karolíny Hrbkové ke kauze Azyl.pdf Velikost: 8.67 MB
202-01 Změny v organizaci KPL o.p.s. od nástupu nového ředitele v období březen - červen 2017.pdf Velikost: 1.18 MB
203 Informace o stavu žádostí o dotaci na projektový záměr Technopark Liberec.pdf Velikost: 10.18 MB