Rada: 2017 » 2017-06-06 RM 11 » Dle bodůStáhnout najednou

002 Dotace na podporu dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti v Liberci.pdf Velikost: 6,08 MB
003 Projekt Liberec - rozšíření MKDS - Masarykova.pdf Velikost: 1,32 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje části p. p. č. 386_1 .pdf Velikost: 660,07 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje částí p. p. č. 658_2 .pdf Velikost: 737,28 KB
006 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje částí p. p. č. 1315_2 .pdf Velikost: 1,85 MB
007 MO Vratislavice nad Nisou - záměr směny části p. p. č. 1080.pdf Velikost: 537,79 KB
008 MO Vratislavice nad Nisou - záměr směny pozemků (Lesy ČR).pdf Velikost: 2,99 MB
009 Závěrečný účet statutárního města Liberec za rok 2016 a účetní závěrka statutárního města Liberec za rok 2016.pdf Velikost: 59,56 MB
010 Schválení účetních závěrek za rok 2016 - příspěvkové organizace řízené statutárním městem Liberec - základní školy a Dům dětí a mládeže Větrník- L.pdf Velikost: 76,48 MB
011 Schválení účetních závěrek za rok 2016 - příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Liberec - kulturní- zdravotní- sociální a Městské lesy .pdf Velikost: 72,61 MB
012 Schválení účetních závěrek za rok 2016 - příspěvkové organizace zřízené statutárním městem Liberec - mateřské školy.pdf Velikost: 42,49 MB
013 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poradenské činnosti BDO Advisory- s. r. o..pdf Velikost: 786,23 KB
015 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - výkup pozemků .pdf Velikost: 2,1 MB
016 Majetkoprávní operace - pronájem nebytového prostoru ul. Česká.pdf Velikost: 726,26 KB
018 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 1,19 MB
019 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 4,17 MB
020 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 1,5 MB
023 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec realizace projektu rekonstrukce slonince v ZOO.pdf Velikost: 2,84 MB
024 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM zajištění nestabilního svahu u FC Slovan .pdf Velikost: 854,72 KB
025 Vypsání výběrového řízení na projektovou přípravu odstranění vlhkosti suterénu a bezbariérovosti ZŠ 5. května budovy II. stupně.pdf Velikost: 1,28 MB
026 Vypsání zadávacího řízení na projektovou přípravu dostavby ZŠ Jabloňová.pdf Velikost: 1,3 MB
027 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci rozvodů vody ZŠ Jabloňová.pdf Velikost: 1,24 MB
028 Změna usnesení - jmenování hodnotící komise.pdf Velikost: 353,95 KB
029 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM ZŠ Sokolovská realizace změny dispozic.pdf Velikost: 13,32 MB
030 Vypsání zadávacího řízení na modernizaci kotelny Botanické zahrady Liberec.pdf Velikost: 1,15 MB
033 Protokol z kontroly MŠ -Rosnička-.pdf Velikost: 751,52 KB
034 Protokol z kontroly MŠ -Korálek-- Liberec.pdf Velikost: 737,79 KB
035 Druhé vyhlášení programů Fondu rozvojové spolupráce Dotačního fondu SML na rok 2017.pdf Velikost: 2,34 MB
036 Schválení projektového záměru a účast ZOO Liberec v projektu -LIFE4ZOO-.pdf Velikost: 1,4 MB
037 Zrušení části usnesení č. 337-2017 .pdf Velikost: 478,45 KB
037-01 Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu „Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům A“.pdf Velikost: 366,38 KB
037-02 Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu „Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům B“.pdf Velikost: 364,17 KB
037-03 Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu „Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům C“.pdf Velikost: 366,89 KB
037-04 Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu „Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům D“.pdf Velikost: 364,2 KB
037-05 Zrušení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu „Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům E“.pdf Velikost: 364,5 KB
037-06 Vypsání zadávacího řízení na hasičskou techniku v rámci projektu -4 města zachraňují přes hranice- .pdf Velikost: 3,72 MB
037-07 Platební výměr za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně .pdf Velikost: 4,23 MB
038 Návrh k pořízení 95. změny územního plánu města Liberec - návrhy č. 95-1 - 95-5.pdf Velikost: 2,75 MB
039 Změna v personálním obsazení Komise pro životní prostředí - odvolání člena.pdf Velikost: 569,61 KB
040 Darovací smlouva o přijetí daru 2 ks lenošek a stojanu na kola do plochy v ul. Komenského.pdf Velikost: 1,03 MB
041 Majetkoprávní operace - výpůjčka pozemků.pdf Velikost: 3,01 MB
042 Vypsání VŘ -Souvislá údržba komunikací - ul. Mařanova a Česká-.pdf Velikost: 1,3 MB
043 Žádost o výjimku z interního předpisu pro zřizování služebností pro GasNet- s. r. o..pdf Velikost: 12,08 MB
044 ZŘ - Oprava ulice Broumovská- úsek ul. Plátenická - ul. Krejčího.pdf Velikost: 1,15 MB
045 Darovací smlouva - Dětské dopravní hřiště v Liberci.pdf Velikost: 413,91 KB
046 Vyhodnocení prokazatelné ztráty v provozu MHD za rok 2016.pdf Velikost: 14,72 MB
047 Změny zadávacích podmínek u projektů - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci.pdf Velikost: 398,13 KB
048 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 411,31 KB
049 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu povrchu komunikace.pdf Velikost: 2,07 MB
050 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na opravu dešťové kanalizace.pdf Velikost: 866,73 KB
051 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na obnovu veřejného osvětlení.pdf Velikost: 1,24 MB
052 Řád veřejného pohřebiště Urnový háj.pdf Velikost: 657,66 KB
053 Právní poradenství v oblasti pohřebnictví.pdf Velikost: 697,69 KB
054 Vypořádání mandátní smlouvy na provoz pohřebiště Urnový háj v Liberci.pdf Velikost: 786,83 KB
055 Vypsání výběrového řízení -Souvislá údržba ulice Horova po pokládce IS- .pdf Velikost: 1,13 MB
056 Převod zaměstnanců ze společnosti LIKREM- s. r. o. na statutární město Liberec .pdf Velikost: 923,25 KB
057 Vypsání výběrového řízení -Oprava ul. Volgogradská po ulici Čerchovskou-.pdf Velikost: 1,13 MB
058 Bezplatné vydání 1 ks servisní parkovací karty pro organizaci Mareva- z. s..pdf Velikost: 1,94 MB
059 ZŘ - Zvýšení bezpečnosti dopravy - ul. Vítězná- I. etapa.pdf Velikost: 1,15 MB
060 Žádost o výjimku z místní úpravy dopravního značení - U Mlýna.pdf Velikost: 14,09 MB
061 Podnět na řešení dopravní situace v křižovatce ulic Vyhlídková a Kopretinová.pdf Velikost: 2,69 MB
062 Lokální opravy dlážděných komunikací a chodníků.pdf Velikost: 3,71 MB
063 Návrh ceníku nájmu hrobových míst a pohřebních služeb.pdf Velikost: 1,27 MB
064 Ekonomické poradenství ve věci oprávněných nákladů spol. DPMLJ- a. s. výjimka ze směrnice.pdf Velikost: 680,86 KB
065 Změna smlouvy č. 33-06 uzavřené s Technickými službami města Liberec- a. s. .pdf Velikost: 381,24 KB
066 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o správě a provozování expozice Zapomenuté dějiny města Liberec (DS 201500848) .pdf Velikost: 4,8 MB
067 Dotace na doprovodné akce k Farmářským trhům v Kostelní.pdf Velikost: 2,31 MB
068 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na vydání knihy -Dějiny Liberce-.pdf Velikost: 2,17 MB
069 Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek SML na kulturní akci -LÉTO NA NÁMĚSTÍ 2017- a uzavření smlouvy o spolupráci .pdf Velikost: 1,49 MB
070 Schválení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání mezi společností TJ Sokol Doubí a p. Vratislavem Kočvarou.pdf Velikost: 1,17 MB
070-02 Návrh na poskytnutí odměny řediteli Městské policie Liberec.pdf Velikost: 357,43 KB
071 Poskytnutí peněžitého daru - Paraklub Liberec- z. s..pdf Velikost: 356,49 KB
072 Záměr realizace pilotního projektu Housing first na území SML .pdf Velikost: 382,66 KB
073 Výjimka ze směrnice rady č. 3 RM na rekonstrukci WC ve 2. a 3. patře budovy historické radnice.pdf Velikost: 1,94 MB
202 Informace k čestnému prohlášení podle zákona o střetu zájmů.pdf Velikost: 784,81 KB
203 Vyjádření tajemníka magistrátu k úkolu z 10. schůze RM.pdf Velikost: 284,85 KB