Rada: 2017 » 2017-05-16 RM 10 » Dle bodůStáhnout najednou

003 MO Vratislavice nad Nisou - služebnost.pdf Velikost: 994.88 KB
004 MO Vratislavice nad Nisou - změny usnesení.pdf Velikost: 3.87 MB
005 Výjimka ze stavební uzávěry - LS - byty Hanychovská.pdf Velikost: 2.26 MB
006 Zadání 89. změny územního plánu města Liberec - areál TUL ve Vesci.pdf Velikost: 1.45 MB
007 Rozvoj a modernizace informačních a řídicích systémů statutárního města Liberec v oblastech finančních analýz a business intelligence.pdf Velikost: 6.19 MB
008 Vyjadřovací služba - SW podpora.pdf Velikost: 2.42 MB
009 Návrh rozpočtového opatření č. 3 statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 965.41 KB
010 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně aktuální zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až duben 2017.pdf Velikost: 553.88 KB
010-01 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 5.9 MB
010-02 Majetkoprávní operace – změna usnesení - prodej pozemku .pdf Velikost: 1.94 MB
010-03 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - k. ú. Liberec.pdf Velikost: 3.03 MB
011 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Růžodol I .pdf Velikost: 2 MB
011-01 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemku - k. ú. Býšť.pdf Velikost: 2.72 MB
011-02 Majetkoprávní operace - záměr odkupu pozemku od ČR - ÚZSVM - Františkov u Liberce.pdf Velikost: 2.72 MB
012 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku - k. ú. Starý Harcov .pdf Velikost: 2.43 MB
012-01 Majetkoprávní operace – záměr výkupu pozemku - k. ú. Vesec u Liberce .pdf Velikost: 2.07 MB
013 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků - k. ú. Ruprechtice .pdf Velikost: 3.16 MB
013-01 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků - k. ú. Kateřinky u Liberce .pdf Velikost: 3.75 MB
014 Majetkoprávní operace - úprava nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce.pdf Velikost: 2.83 MB
015 Majetkoprávní operace - ukončení nájemní smlouvy.pdf Velikost: 1.7 MB
015-01 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2.36 MB
015-02 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 2.31 MB
015-04 Schválení výjimky ze směrnice č. 3RM Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Liberec.pdf Velikost: 628.18 KB
016 Majetkoprávní operace - ukončení nájemních smluv na nebytové prostory.pdf Velikost: 2.01 MB
017 Přidělení náhradních bytů ve vlastnictví SML - projekt sociálního bydlení.pdf Velikost: 351.31 KB
018 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 363.23 KB
019 Delegování pravomoci RM pro udělování výjimek z nejvyššího počtu dětí-žáků.pdf Velikost: 377.87 KB
020 Návrhy platů ředitelů základních a mateřských škol.pdf Velikost: 370.24 KB
021 Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem v projektu -Férové školy v Liberci-.pdf Velikost: 3.41 MB
022 Přijetí dotace a zahájení realizace projektu -Férové školy v Liberci-.pdf Velikost: 2.54 MB
023 Poskytnutí dotace na protidrogové služby a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro poskytovatele ADVAITA- z. ú. .pdf Velikost: 11.88 MB
024 Poskytnutí dotace Hospicu sv. Zdislavy- o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2.42 MB
025 Poskytnutí daru Domovu pro seniory Lukov- příspěvkové organizaci.pdf Velikost: 1.37 MB
026 Poskytnutí daru MŠ Korálek na zajištění dopravy výtvarných prací na celostátní festival Mateřinka 2017.pdf Velikost: 1.25 MB
027 Dotace z rozpočtu SML pro poskytovatele sociálních služeb na rok 2017 .pdf Velikost: 822.04 KB
028 Souhlas se zapojením škol zřizovaných SML do projektu financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci a s přijetím finančního .pdf Velikost: 360.38 KB
029 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Divadla F. X. Šaldy Liberec- p. o..pdf Velikost: 1.65 MB
030 Protokol z kontroly Sportovního fondu.pdf Velikost: 792.77 KB
031 Schválení podání návrhu na prohlášení Liebiegova městečka městskou památkovou zónou na Ministerstvo kultury ČR.pdf Velikost: 12.66 MB
032 Schválení ustanovení pracovní skupiny pro Regeneraci městské památkové zóny města Liberec.pdf Velikost: 430.81 KB
033 Schválení participantů jednání v Pecs- Maďarsko (RetaiLink).pdf Velikost: 12.52 MB
034 Opětovné podání žádosti o podporu projektu FuTree.pdf Velikost: 1.64 MB
035 Projekt Zahradní kompostéry pro občany.pdf Velikost: 888.16 KB
035-01 Vyhodnocení zadávacího řízení na projektovou přípravu projektu -Sociální bydlení města Liberce – Bytový dům F“ .pdf Velikost: 371.54 KB
035-02 Projekt Zefektivnění strategického plánování a rozvoj MA 21 - stav projektu.pdf Velikost: 877.46 KB
035-03 Majetkoprávní operace odboru SR - záměr výkupu nemovitostí.pdf Velikost: 5.62 MB
036 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího fondu Ekofondu Dotačního fondu SML pro rok 2017.pdf Velikost: 5.41 MB
037 Úprava financování a vztahu mezi SML a MO Vratislavice nad Nisou v oblasti odpadového hospodářství .pdf Velikost: 696.48 KB
037-01 Záměr výstavby kompostárny- sběrného dvora a RE-USE bazaru v Londýnské ulici.pdf Velikost: 4.53 MB
038 Zajištění BESIP v Liberci za pomoci Sboru dobrovolných hasičů v Liberci.pdf Velikost: 780.56 KB
039 Rozšíření urnového háje na pohřebišti v Ruprechticích.pdf Velikost: 829.48 KB
040 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 630.71 KB
041 Podnět na řešení dopravní situace v ul. Ječná před domem č. p. 486 - 489.pdf Velikost: 1.44 MB
041-01 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu kultury a cestovního ruchu Dotačního fondu SML pro 1. kolo 2017.pdf Velikost: 2.96 MB
041-02 Memorandum za účelem spolupráce a podpory při realizaci pomníku Franze hraběte Clam-Gallase v Liberci.pdf Velikost: 565.92 KB
041-03 Schvalování sportovních a kulturních akcí ve Sportovním areálu Ještěd a Rekreačním a sportovním areálu Vesec.pdf Velikost: 1.64 MB
041-04 Poskytnutí dotace na provoz koupaliště Sluníčko v roce 2017.pdf Velikost: 9.42 MB
042 Dotace ze státního rozpočtu na výkon sociální práce pro rok 2017- ÚZ 13015.pdf Velikost: 1.17 MB
043 Přijetí příspěvku z prostředků Česko-německého fondu budoucnosti na projekt DIALOG 2017.pdf Velikost: 571.24 KB
043-01 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou- a. s..pdf Velikost: 8.45 MB
043-02 Delegace zástupce obce na valnou hromadu spol. SVS- a. s..pdf Velikost: 53.33 MB
043-03 Návrh dalšího postupu v jednání s Teplárnou Liberec- a. s..pdf Velikost: 1.06 MB
044 Žádost o dotace v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí pro rok 2018“ od MV - generální ředitelství HZS ČR.pdf Velikost: 733.27 KB
044-01 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.pdf Velikost: 8.47 MB
045 Rezignace na funkci přísedící Okresního soudu v Liberci.pdf Velikost: 661.13 KB
046 Plnění usnesení rady města za měsíc duben roku 2017.pdf Velikost: 897.11 KB
047 Hodnocení 4. ZM konaného dne 27. 4. 2017.pdf Velikost: 1.16 MB
048 Organizační zajištění 5. ZM - 25. 5. 2017.pdf Velikost: 357.88 KB
201 Zápis z kontroly KV č. 2-2016 -Kontrola plnění usnesení Rady města Liberec v II. pololetí 2015-.pdf Velikost: 22.23 MB
201-01 Informace - Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích.pdf Velikost: 537.52 KB