Rada: 2017 » 2017-04-18 RM 8 » Dle bodůStáhnout najednou

002 MO Vratislavice nad Nisou - přijetí daru.pdf Velikost: 1,64 MB
003 MO Vratislavice nad Nisou - směna pozemků.pdf Velikost: 1,69 MB
004 MO Vratislavice nad Nisou - bezúplatný převod pozemku - změna usnesení.pdf Velikost: 920,41 KB
005 MO Vratislavice nad Nisou - záměr prodeje pozemku - změna usnesení .pdf Velikost: 1,06 MB
006 MO Vratislavice nad Nisou - služebnosti .pdf Velikost: 4,13 MB
007 MO Vratislavice nad Nisou - změny usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 3,04 MB
008 Informace o naplňování příjmů a výdajů rozpočtu včetně zadluženosti a činnosti odboru ekonomiky - leden až březen 2017.pdf Velikost: 553,94 KB
009 Informace o nových zákonech č. 23-2017 Sb.- o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a č. 24-2017 Sb.- zákon- kterým se mění některé zákony v souvislo.pdf Velikost: 965,32 KB
010 Návrh rozpočtového opatření č. 2A) - DOTACE statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 916,35 KB
011 Návrh rozpočtového opatření č. 2B) - Fond rozvoje a Dotační fond statutárního města Liberec na rok 2017.pdf Velikost: 1,41 MB
012 Dodatek k příkazní smlouvě - Mgr. Lukáš Máchal- advokátní kancelář.pdf Velikost: 989,91 KB
013 Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě pro pojištění odpovědnosti.pdf Velikost: 640,69 KB
014 Majetkoprávní operace - prodej spoluvlastnického podílu stavebního pozemku k bytové jednotce.pdf Velikost: 689,16 KB
015 Majetkoprávní operace – prodej pozemků.pdf Velikost: 2,58 MB
016 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 9,02 MB
017 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 2 .pdf Velikost: 2,56 MB
018 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č.1043-23- k. ú. Ruprechtice.pdf Velikost: 3,22 MB
019 Majetkoprávní operace - výkup pozemku p. č. 269-3- k. ú. Kateřinky u Liberce.pdf Velikost: 3,56 MB
020 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků – PIOTRS- s. r. o..pdf Velikost: 2,65 MB
021 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků – k. ú. Vesec u Liberce.pdf Velikost: 1,18 MB
022 Majetkoprávní operace - revokace usnesení pronájmu pozemků .pdf Velikost: 862,36 KB
023 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 6,82 MB
024 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 1,66 MB
025 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - služebnosti.pdf Velikost: 353,24 KB
026 Schválení výjimky ze směr. č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SAJ oprava podpory lanovky .pdf Velikost: 362,45 KB
027 Rekreační a sportovní areál Vesec - smlouva o správě majetku.pdf Velikost: 733,89 KB
028 Lyžařský areál Ještěd - smlouva o správě majetku.pdf Velikost: 937,55 KB
029 Souhlas s účastí základních škol zřizovaných SML v projektu -KIPR - Kvalita - Inkluze - Poradenství - Rozvoj-..pdf Velikost: 735,75 KB
030 Souhlas s účastí základních škol zřizovaných SML v projektu -Zvýšení kvality vzdělávání žáků- rozvoje klíčových kompetencí- oblastí vzdělávání a g.pdf Velikost: 683,38 KB
031 Jmenování konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele Mateřské školy -Pod Ještědem-- Liberec- U Školky 6.pdf Velikost: 370,26 KB
032 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 385,01 KB
033 Poskytnutí dotace pro neziskovou organizaci Most k naději- z. s. na protidrogové služby na rok 2017.pdf Velikost: 10,83 MB
034 Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Liberec a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2,83 MB
035 Poskytnutí dotace Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje- o. p. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2,75 MB
036 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu vzdělávání Dotačního fondu SML pro rok 2017.pdf Velikost: 1,61 MB
037 Návrh správní rady na přidělení dotací z dílčího Fondu zdraví a prevence Dotačního fondu SML pro rok 2017.pdf Velikost: 1,98 MB
038 Poskytnutí daru Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska- z. s..pdf Velikost: 882,84 KB
039 Poskytnutí daru obecně prospěšné společnosti Romodrom.pdf Velikost: 730,16 KB
040 Podání žádosti o příspěvek na rekonstrukci Liebiegovy hrobky- I. etapa - oprava exteriéru.pdf Velikost: 5,79 MB
041 Schválení podání žádosti o podporu projektu -Kolem kolem Jizerek-.pdf Velikost: 2,75 MB
042 Vypsání výběrového řízení na poskytování sociální služby Azylové domy pro projekt IPRÚ -Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi-.pdf Velikost: 2,3 MB
042-01 Schválení vybraného architektonického návrhu- uzavření licenční smlouvy a dodatek ke smlouvě.pdf Velikost: 141,16 MB
043 Podnět k pořízení 96. strategické změny územního plánu města Liberec.pdf Velikost: 742,47 KB
044 Návrh k pořízení 89. změny územního plánu města Liberec - návrh č. 89-3.pdf Velikost: 977,34 KB
045 Vyřízení petice občanů - Apartmány Jizerská.pdf Velikost: 818,62 KB
045-01 Havarijní stav opěrné zdi pod komunikací Vzdušná.pdf Velikost: 8,64 MB
045-02 Schválení vyhrazených stání pro invalidy.pdf Velikost: 825,17 KB
045-03 Kupní smlouva na parkovací automaty od City Parking Group.pdf Velikost: 5,53 MB
045-04 Opravy chodníků v rámci rekonstrukce silnice I-13 - výjimka ze směrnice.pdf Velikost: 3,59 MB
045-05 Záměr rozšíření zóny regulovaného stání.pdf Velikost: 742,23 KB
045-06 Dopravní napojení přes „ul. Nová Pastýřská“ v Liberci.pdf Velikost: 979,11 KB
045-07 Revitalizace sídliště Gagarinova.pdf Velikost: 1,6 MB
046 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu sdružení pro Veletrhy dětské knihy.pdf Velikost: 1,57 MB
047 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na projekt Majáles 2017.pdf Velikost: 7,69 MB
048 Úhrada zasněžování běžeckého areálu ve Vesci v sezóně 2016-2017.pdf Velikost: 738,19 KB
048-01 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na podporu dětského sboru Severáček.pdf Velikost: 1,5 MB
048-02 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na činnost poboček Krajské vědecké knihovny a na nákup fondu.pdf Velikost: 2,68 MB
048-03 Poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na akci -Mistrovství světa v agility 2017-.pdf Velikost: 3,44 MB
048-04 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec.pdf Velikost: 3,04 MB
048-05 Uzavření smlouvy o nájmu nemovité věci s ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.pdf Velikost: 2,3 MB
048-06 Uzavření nájemní smlouvy se společností FOTBALGOLF LIBEREC s.r.o..pdf Velikost: 10,96 MB
049 Zpráva o vztazích mezi statutárním městem Liberec a Libereckou IS- a. s. za rok 2016.pdf Velikost: 799,31 KB
050 Marushka Photo - sběr dat v terénu.pdf Velikost: 706,44 KB
051-01 Delegace zástupce obce na valnou hromadu společnosti Dopravní podnik měst Liberec a Jablonec nad Nisou- a. s. .pdf Velikost: 701,44 KB
052 Úprava směrnice rady č. 7RM - Užívání znaku a loga statutárního města Liberec.pdf Velikost: 1,23 MB
052-02 Podnět k řešení staveb na pozemcích č.p. 2603-20 a 2603-19 v k. ú. Vratislavice nad Nisou.pdf Velikost: 990,29 KB
053 Plnění usnesení rady města za měsíc březen roku 2017.pdf Velikost: 1016,86 KB
054 Organizační zajištění 4. ZM - 27. 4. 2017.pdf Velikost: 361,28 KB
201 Informace o aktuálním stavu refinancování dlouhodobého dluhu-draft smluvní dokumentace.pdf Velikost: 2,95 MB
202 Zápis z kontroly KV č. 6-2015 -Kontrola plnění koncesní smlouvy uzavřené mezi statutárním městem Liberec a společností S group SPORT FACILITY MANA.pdf Velikost: 58,68 MB
203 Přehled soudních sporů.pdf Velikost: 264,84 KB
204 REAL SPACE- s. r. o. - vyrozumění o provedené exekuci.pdf Velikost: 283,29 KB
205 Plnění usnesení zastupitelstva města za I. čtvrtletí roku 2017.pdf Velikost: 909,66 KB