Zastupitelstvo: 2017 » 2017-03-02 ZM 2 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace - prodej pozemků.pdf Velikost: 4,25 MB
004 Majetkoprávní operace – výkup pozemků.pdf Velikost: 1,89 MB
005 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1.pdf Velikost: 21,84 MB
006 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 5 MB
007 Majetkoprávní operace - záměr směny pozemků.pdf Velikost: 10,36 MB
008 Majetkoprávní operace – záměry směny pozemků II..pdf Velikost: 22,81 MB
009 Majetkoprávní operace - zrušení usnesení - výkup pozemku.pdf Velikost: 5,79 MB
010 Bezúplatný převod pozemku - náprava prodeje z r. 2014.pdf Velikost: 7,6 MB
011 Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemcích p.č.818-22 a 818-23- k.ú. Růžodol I.pdf Velikost: 1,33 MB
012 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani --Vlajka pro Tibet-.pdf Velikost: 1,14 MB
013 Poskytnutí peněžitého daru Nadaci Naše dítě.pdf Velikost: 675,02 KB
014 Rezignace členky kontrolního výboru Mgr. Martiny Rosenbergové.pdf Velikost: 344,67 KB
015 Změny v personálním obsazení ve výboru pro rozvoj a územní plánování.pdf Velikost: 927,88 KB
015-01 Delegace na valnou hromadu společnosti Teplárna Liberec a.s..pdf Velikost: 5,35 MB
015-02 Fond rozvoje - změna statutu a pravidel.pdf Velikost: 639,62 KB
016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace k projektu -4 města zachraňují přes hranice-.pdf Velikost: 9,31 MB
017 Odvolání a jmenování členů Řídicího výboru IPRÚ.pdf Velikost: 350,61 KB
018 Dodatek č.3 ke Smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec.pdf Velikost: 1,09 MB
019 Schválení účasti v projektu -Development of sustainable mobility management in European Cities- financovaného z programu meziregionální spolupráce.pdf Velikost: 3,81 MB
020 Budoucí záměr výkupu budovy č.p. 113-8 ul. Sokolská- Liberec I – Staré Město.pdf Velikost: 15,64 MB
021 Dodatek č. 1 ke zřizovací listině - Změna výčtu doplňkové činnosti Městských lesů Liberec- p. o. dle platné legislativy..pdf Velikost: 6,73 MB
022 Předložení nového Plánu odpadového hospodářství statutárního města Liberce.pdf Velikost: 4,07 MB
023 Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec- z. s.- a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 2,68 MB
024 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb na rok 2017 .pdf Velikost: 642,76 KB
025 Veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu pro děti z jiných obcí.pdf Velikost: 943,73 KB
026 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol.pdf Velikost: 865,38 KB
027 Návrh na udělení Čestného občanství města Liberec in memoriam – František Peterka.pdf Velikost: 235,32 KB
028 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Li-berec na provoz koupaliště Vápenka.pdf Velikost: 855,11 KB
029 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec JIZERSKÉ- o. p. s..pdf Velikost: 1,45 MB
030 Zpráva o využití a vyúčtování dotací ze Sportovního fondu SML za rok 2015.pdf Velikost: 1,14 MB
031 Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích.pdf Velikost: 341,66 KB
032 Vyřízení podnětů- dotazů a připomínek z 1. řádného zasedání zastupitelstva města 2017.pdf Velikost: 10,56 MB
201 Informace o činnosti kontrolního výboru za IV. Q 2016..pdf Velikost: 283,33 KB
202 Časový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017.pdf Velikost: 271,27 KB
203 Zpráva o provozování služby Taxík Maxík v roce 2016.pdf Velikost: 1,43 MB
204 Platební výměr na penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v rámci projektu „Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů - implemen.pdf Velikost: 2,01 MB
205 Vyřízení podnětu rady města a zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,66 MB
206 Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2017.pdf Velikost: 692,49 KB
206-01 REAL SPACE s.r.o. – informace o rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec a vyrozumění o zahájení exekuce.pdf Velikost: 201,65 KB
206-02 Informace o aktuálním stavu projektů.pdf Velikost: 1,08 MB