Rada: 2017 » 2017-02-21 RM 4 » Dle bodůStáhnout najednou

003 Majetkoprávní operace – prodej pozemků .pdf Velikost: 6,29 MB
004 Majetkoprávní operace – výkup pozemků.pdf Velikost: 2,74 MB
005 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků - část 1 .pdf Velikost: 18,8 MB
006 Majetkoprávní operace - záměr prodeje pozemků – část 2.pdf Velikost: 5,11 MB
007 Majetkoprávní operace – záměr směny pozemků .pdf Velikost: 11,18 MB
007-01 Majetkoprávní operace – záměry směny pozemků II..pdf Velikost: 23,99 MB
008 Majetkoprávní operace - pacht pozemků .pdf Velikost: 1,65 MB
009 Majetkoprávní operace - zemědělský pacht pozemku.pdf Velikost: 2,97 MB
010 Majetkoprávní operace - pronájem pozemků .pdf Velikost: 4,5 MB
011 Majetkoprávní operace - služebnosti.pdf Velikost: 2,64 MB
012 Majetkoprávní operace - změna usnesení - služebnosti .pdf Velikost: 1,06 MB
013 Bezúplatný převod pozemku - náprava prodeje z r. 2014.pdf Velikost: 8,51 MB
014 Nevyužití předkupního práva - garáž na pozemcích p. č. 818-22 a 818-23- k. ú. Růžodol I.pdf Velikost: 2,21 MB
014-01 Zpracování Komunitního plánu služeb v sociální oblasti na období let 2018-2022 – výjimka ze Směrnice rady č. 3 RM Zadávání veřejných zakázek st.pdf Velikost: 373,63 KB
014-02 Veřejnoprávní smlouvy o vytvoření společného školského obvodu pro děti z jiných obcí.pdf Velikost: 1,19 MB
014-03 Obecně závazná vyhláška- kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol.pdf Velikost: 1,11 MB
014-04 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu SML na podporu financování sociálních služeb na rok 2017.pdf Velikost: 1,01 MB
014-05 Poskytnutí dotace Potravinové bance Liberec- z. s.- a uzavření veřejnoprávní smlouvy .pdf Velikost: 3,24 MB
014-06 Poskytnutí daru Domovu důchodců Ústí nad Orlicí- příspěvkové organizaci.pdf Velikost: 1,39 MB
014-07 Prodloužení nájmů a přidělení bytů ve vlastnictví SML.pdf Velikost: 371,26 KB
014-08 Zpráva o činnosti komise pro občanské obřady a záležitosti za rok 2016.pdf Velikost: 391,33 KB
014-09 Návrh na poskytnutí peněžitých darů.pdf Velikost: 362,1 KB
014-10 Souhlas zřizovatele s čerpáním investičního fondu Zoologické zahrady Liberec- p. o. .pdf Velikost: 3,27 MB
014-11 Poskytnutí finančních prostředků pro Botanickou zahradu Liberec- p. o. na zajištění předfinancování schváleného projektu.pdf Velikost: 1,26 MB
015 Odvolání a jmenování členů ŘV IPRÚ.pdf Velikost: 536,4 KB
016 Dodatek č. 3 ke smlouvě o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablone.pdf Velikost: 1,28 MB
017 Schválení účasti v projektu -Development of sustainable mobility management in European Cities- financovaného z programu meziregionální spolupráce.pdf Velikost: 4,08 MB
018 Plán zlepšování místní Agendy 21 na rok 2017.pdf Velikost: 4,35 MB
020 Schválení projektového záměru „Zahradní kompostéry pro občany-.pdf Velikost: 1,21 MB
021 Schválení podání žádosti o podporu na projekt -Územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec-.pdf Velikost: 2,77 MB
022 Zrušení výběrového řízení na projektovou přípravu projektu Sociální bydlení.pdf Velikost: 823,38 KB
022-02 Aktualizace Územní energetické koncepce 2016.pdf Velikost: 1,03 MB
023 Nabídnutí vyřazených fragmentů sochařských děl uskladněných v areálu TSML- a. s. široké veřejnosti či jejich případná likvidace.pdf Velikost: 1,04 MB
024 Předložení nového Plánu odpadového hospodářství statutárního města Liberce.pdf Velikost: 4,34 MB
025 Dodatek č. 34 ke smlouvě č. 10090149 o závazku veřejné služby.pdf Velikost: 729,85 KB
026 Schválení vyhrazeného stání pro invalidu.pdf Velikost: 414,88 KB
028 Návrh na udělení Čestného občanství města Liberec in memoriam – František Peterka.pdf Velikost: 692,56 KB
029 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec na provoz koupaliště Vápenka.pdf Velikost: 1,1 MB
030 Zpráva o činnosti areálu Městského stadionu Liberec za 2. pololetí 2016.pdf Velikost: 9,25 MB
031 Schválení výjimky ze směrnice rady č. 3RM Zadávání veřejných zakázek SML na kulturní akci Liberecký jarmark 2017 a uzavření smlouvy o dílo s Miros.pdf Velikost: 710,95 KB
032 Uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Liberec JIZERSKÉ- o. p. s..pdf Velikost: 2,83 MB
032-01 Uzavření nájemní smlouvy se společností FOTBALGOLF LIBEREC s.r.o..pdf Velikost: 10,79 MB
033-01 Vyřízení podnětu pana Jiřího Hraby.pdf Velikost: 3,75 MB
034 Změna v personálním obsazení komise pro veřejné zakázky a úprava znění statutu komise pro veřejné zakázky.pdf Velikost: 628,85 KB
035 Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani -Vlajka pro Tibet-.pdf Velikost: 1,4 MB
036 Poskytnutí peněžitého daru Nadaci Naše dítě.pdf Velikost: 939,12 KB
036-03 Projekt Zodolnění hasičské zbrojnice v Růžodole I.pdf Velikost: 1,37 MB
037 Vyřízení podnětu rady města a zastupitelstva města.pdf Velikost: 1,91 MB
038 Plnění usnesení rady města za měsíc leden roku 2017.pdf Velikost: 965,33 KB
039 Hodnocení 1. ZM konaného dne 26. 1. 2017.pdf Velikost: 1,3 MB
040 Organizační zajištění 2. ZM - 2. 3. 2017.pdf Velikost: 240,62 KB
201 Informace k projektu Revitalizace městských lázní na galerijní objekt.pdf Velikost: 309,06 KB
202 Podání námitek proti kontrolním zjištěním.pdf Velikost: 1,76 MB
203 Informace - Pověření člena Zastupitelstva města Liberec k výkonu činností zástupce statutárního města Liberec při občanských sňatcích.pdf Velikost: 529,82 KB
204 Přehled poskytnutých peněžitých darů za r. 2016.pdf Velikost: 265,87 KB
205 Přehled agendy stížností evidovaných kanceláří tajemníka v roce 2016.pdf Velikost: 626,59 KB
206 Výroční zpráva o činnosti statutárního města Liberec a jeho orgánů v oblasti poskytování informací za rok 2016 dle zákona č. 106-1999 Sb.- o svobo.pdf Velikost: 296,51 KB
207 Zpráva o provozování služby Taxík Maxík v roce 2016.pdf Velikost: 1,41 MB